Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Νέα του
Ψηφιακή
ενημέρωση
από τον ΟΑ ΕΔ
Γενική
συνέλευση
Συνδέσμου
ΠΡΩΤΕΑ
κουα ΕΜ Ο 6580
Γρεβενν
Ma8 κα rpοφρες συτό
τηνηρoγμαμκητο
Zehoo 10,
EEδ 6)
EεAίδa
XPONIKA
ΑONOΣ ΦοΟΥ 861
Ετα 170 ΤΜΗ 050E
mpooεuή 7.3.3020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ahRRiw 2. Tρεβενά | nηλ. 2452 087 72 Px 2452 08775 jemal: [email protected] at αnetgr
Στοκεία με σημασία
Στα 49,76 ευρ ανήnε το μέσο ημερομίσθο σε οσφαλισμένους με nλήρnη
αnooκonnoη στο σύνολo των κονν εποκειρήσεων τον Ιούλιο του 2019, όταν
ομέσος μισ0ός διομορφθnκε στα 1.16139 ευρ. Στη μερική αnooo non. το
μέσο ημερομίοθο και ο μέσος μιοθός ανήnav στα 24,75 ευρ και 427,90
ευρ, αντίστοικα.
Αυτό Προέκυ ψε μεταξύ άnλων, από την επεξεργα oία των Αναλυτικν Πε
ροδικν Δnλσεων (ΑΠΔ nou unοβλήθηκαν για τον περοσμένο Ιούλο και
από τς εγρα φές , οι onοίες έχουν εhεyeeί κατά τον χρόνο επεξεργοσίας
ΣΥΑΡΗΤΗP4
ον ανεψό και εξόδεηφό μας Σωτήρη Αφ. Μηακαίμη. Πρωτοδίκη na haιτερα rρεβενν, nou πpoixen στο βαθμό του ΕΕφέτη συγαίρουμε
θερμότατα ευχόμενοι και σε αντερα
Αnέξανδρος Άννα Βύρων, Ελενα Μπακαμ
Δήμητρα Ράπτη
Παιδίατρος
Σύμβουλος Θηλασμού (IBCι) &
Παιδικής Διατροφής (PGPN Boston)
Ευαγγελιστρίας 4, Γρεβενά
Τηλ. 246209134 1, 6979674 754
Email [email protected]
www.raptidimitra.gr & www.thilazoume.gr
Κατάμεστη ndouoa υ Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γpεβενν τν neμπτη
Το φυσκό σέρο και το μεωνοστε υτκό κέντφισον το ενδιοφέρον του κουου .
Σταύρos Χρ . Καραγκούνηs M.D.
Μαιευτήραs- Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
XPONIKA
Πρότυηο Κέντρο Μoευτκήs Γυναικολογίαs
G Υnoβonθoύμενηs Αναπαραγωγήs
ΣΤΟ ΚΑΣ
Πατρού Ν. Καρνα βά 1Δo όραφες,
(Εμπορικό Ελιμεία)
Th: 51 100 Γρεβενά
οκΟΔ0ΜΚΑΥΛΑ Ε ΕΝΗΠΛΑΜΑ
rwaANΔΕ-EPΑ MΟΡΟΗΣ ΛΑΜΑΡΜΕΣ
Τηλ: 24525 02144
ΜONOTKΑΥΛΑ-ΕΡΑΛΕAΣΙΔΗΡΚΑ
Εnείγοντa 6944 206795
mto - Τέστ na- 0ψαom Μ αστο0 -Βοες
-nooρύθιση κύισιςAuική δοpάνμα -DooεbrΚoρδιοτοκόφεμα
-Οupογuwαοθοiα -6ponia Ακpotεo
.Μxponβοική καροσικ Λonopooon Υouροστόo
Δερύοσn 4 Αντμμτon ooνμότιτας -Υποβοσθούμεm Anopoωή
.Bνδαμτοας Σnoματέγεση -Εξυσωμτί γoιμοaoinan
20ΔΕτηonΑΣ: Τp-napoυ 6aco- 1400 18.00-21.00
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤ ΑΣΕΟΣ 30
ΓΡΕΒΕΑ
Τηn.: 2862 0 28964-28520 25214
Kv: 6977 019452-6932 23 5231.
(ιστάnν οντιβού