Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υυ ΕΛΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
απμ Μ
Y&NH THS
ΥΑΑΝΝΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙHAΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 24450 22195
Fax: 23850 22288
Eaill [email protected]μmall.com
Αριθμός Φύλλου : 2858
ΕΤΟΣ: 58ο
Τιμή ούλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘHMΟΝ
Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ , ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.Θ.
ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1949-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Το Δ.Σ. της Ενωσης Αποστράτων
υς, καθς αποτελούν τεράστια επενδυτική Αξωματικν Στpατού , της οποίας μέλη
δύναμη για η χρα και ο Παγκόσμος ανταγω - ενα Απόστρατοι ΑξωμΙκ του Στρατού
νισμός είναι noλύ δυνατός , θέλουμε να κρα - και της τεως Χωροφυλακής , με τη
τήοουν τη nooτητα Ποu έχουν , να ανοίξουν τα συμηλήρωση 71 χρόνων ano την Μάχη
προγραμματά τους στον κόσμο και wu προσελ - της Φλωρινας , την 12η Φεβρουαρίou
κύσουνε αλλοδαπούς φοητές . Αυτό θα τους 1949, τελεί θησουτό μημόσυνο στο
δσει νέα πνoή Η χρα χρειάζεται εθνική ΣΤρατωτικο Κομητήρο , υπέp aνnύσως
ουνεννόηση για τη χύραξη εθνικής εκπαίδευ - των ψυχων, των ηpuικς αγυνσθέντων
Τικής στρατηγικής και Βα ήθελα η Εθνική Αρχή και Πεoόντων , για Την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Της
να ουμβάλε npος αυτήν την κατεύθυνση- δή - Πατρίδας.
λωσε υχετικά ο Περικλής Μήτκας ,
Τον ορισμό του πρην πρύτανη του ΑΠ .
καθητηmή Περκλή Ακύλα Mηκα , ως πρoέδρου
ης Εθικής Αρχής Αντατης Εκπαίδευσης
( ΕΘ.A.A.Ε. ) aποponoε με εnoυμένη πλεοηρία
η Εδιή Μόνμη Επτpτ θεαμν και Διομάνεος
της Βουλής την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου
2020. Είχε προηγηθεί η οπόφαση του Υπουρ γκού Συμβουλίου , κατόπν της εισήγησης της
Υπουργού Πιδείας και θρησκευμάτων Νίκης
Κεραμέως , και η υnοβoλή της εισηγημης στην
Ελληνική Βουλή , όπως oρίζει η διαδκαία .
lMε τον oρισμό του Καθητηmή Περικλή Μήκα ως επκεφαλή
πς νέας Αοχής , ολοκληρνεται ένα σημαντικό βήμα για την ΕΘ.Α.ΑΕ ) ,σύμφωνα με τον νέο νόμο, είναι καθοριστικές και 4θουσα Πολλαπλν Χρήσεων Δήμου Φλρινος)
Ενίσχυση της ανεξάρτητης αργής, η onoία Πλέον δέπεται από διαίτερα ενσχυμένες καιο Περικλής Μήτκος είναιο πpτος 190. Χαιρετομός Προέδρου ΕAΑΣ Ανηου ε. . κ Βασ0εοu Pοή.
σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας , με αυξημένες εγγυήσεις ανε Πρόεδρος.
ξαρτησίας , με ενσχυμένο ρολο και διευρυμένο Πεδο αρμοδιοήτων, στε να συμβάλει καίρια στην αναβάδμιση της δημόσιας νήθηκε στην Φλρνα και απoφοίυσε από το Λύκειο Φλρινας | Δημήτριο
Αντατης Εκπαίδευσης , αλλά και να συντελέσει στην υλο - Δπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικάς της Πολυτεχνικής | 19:30 Ομλα a τον κ . Ηiα Δ. Μογλενδη Υnopnpo Διάτοpu
ποίηση καινοτομιν που αποτελούν σημαντική τομή για την εκ - Σχολής θεσσαλονίης συνέχισε ις σπουδές στην Αμερυή , ό του Τομέα Ιστορίας , Δόγμπος Δορθοδξων και Δαχρστιανκν
παιδευτκή πολίτική. Η βαθιά γνση του κ Μήτκα για τα ηmή- Που δίδαξε σε Πανεπιστήμα Εκλέχθηκε Καθηγητής του Τμή -Σχέσεων της θεολογικής Σχολής Α.Π., με θέμα η Μάχη της
ματα της ανταυης εκπαίδευσης, η διοικητική του εμπειρία, η ματος ΗΕκτρολόγων Μπχανικν και Μπχανικν Υπολοιστν Φλωρνης , στορκή Στραπωτική και Εκλησιαστική προσέγιση.
τεχνογνωσία του σε φητήματα αξιολύγησης και διασφάλισης ης Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεισημίου Κυρισκή 9-2-2019
ποι τητας , πιστεύω πως αποτελούν ιδαντκά εφοδια ια την θεσσαλονίκης και τον Σεπτέμβριο του 2014 εξελέγη Πρύτανης | 10:15 Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργου .
κρίσιμη αυτή θέση, Εύχομαι στον Πρόεδρο της Εθ.Α.ΑΕ κάθε του ΑΠΟ ολοκληρνοντας Την Επεία του το καλοκαίρι του 2019 . 11:00 Επιμνημόσυνος Δέηση στο Στρατωτικό Κομητήριο.
εππυχία στο έργο του- , δήλωσε η υπουργός Νί Κεραμέως.
.Στόχος της Αρχής θα είναι η διαοφάλιση της nοότητας των ο αντπεppεpeaprης όλρνας Γνης Κοσές και ο πρέεδρος 1120 Χαρετομός Προέδρυ ΕAΑΣ Αντηου ε.ακ Βοσλειου Ρo .
ελληνικν δημόσυων πανεπστημίων και η συνεχής στήριξή το Νκάλαος Παrδonouo .
"Πατούς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΝ
Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Αντατης Εκπαίδευσης Σββατο 8-2-2020 ,
13:15, Κολοσρισμα και παρουσίαση μληή από τον Πρόεδρο
0 Περικλής Μήτκας , γιός του Ακύλα και της Χούσας , γεν- του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν . Ολρινας , Ταξο ε.α. κ . Σωτηρίου
Συγχαρητήρια για τον oρισμό του Περκλή Μήτκα εξέδωσαν 11:15 Προσκλητήριο Πεσόντων .
11:30 Κατάθεση στεφάνων.
1135 Σγή ενος (1 ) λεπου - Εθνικός Υμνος -Πέρας Τελετής
Χωριό Πρωτη Κυριακή 9-2-2019
12-00 Επιμνίμοουνη Δέηση
12:10 Προσκλητήριο Πεσόντων
της Κονότητος Ολρνος Κστας Ρόζας.
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( )
ΠΡΟΗΧΟΗ ΣΕ ΤΑΞΙΑΡΧΟΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Στη Φλρινα και στο Αμύνταιο θα αναπτυχθεί δίκτυο φυσικού
Ο Δημήτρος Παλιογιάννης , Διευθυντής της Αστυνομικής αερίου , σύμωνα με 600 δήλωσε στο AΠΕ-ΜΠΕ 0 ΟΙΒUBυνων 1220 κατάθεση στεφάνων,.
Διευθυνσης Φλρνας , φαίyeη στον βαθμό του Ταξαρχου μετά συμβουλος της ΔΕΔΑ , Μριος Τσάκας .
από κρίι τυ Aνωτάτου Συμβουλίου mν Τρί 4 Φεβρουαρίου 200.
0 Δημήτρος Παλιογιάννης , που αυνεχυ(ει να πpοσταται της βάνει 39 Πόλεις στην Ελλάδα . Η Δυτκή Μακεδονία (Καστορι ,
Αστυνομινής Διεύθυνσης ολρνος, υπηpέτησε πρoτωικη Αργος Ορεστικό , Μανιακοί , Γρεβενά , Φλρινα , Πολεμαίδα ,
θητεία τα tm 1902-1984 , κατατάχθηκε στην ΕΛΗΣ ΤΟ 194 Αμυνταιο , Κοζάνη) Περιλαμβάνεται στην δευτερη φάση και ,
και nοφoε απo η 2ΧΟλη Αματκων το 95, υpετησε ούμφωνα με mν δηλωση , έχουν γίνει οι προμελέτες και οι δια - και η ολρνα Πεpaμpανετα στις 20 Περιοχές oπου πρoγp σε μαχμες κα ΕΠΕAΚS pεoες των Αθηνων, Της καρoτσας γωνσμοί αναμένεται να ηρoηρυχθούν το 2021. Ταυτόχροναα μματίζεται η χωροθέτηση νέων δομν "ελεχχομενης αλο και της Φλρινας , παρακολούθηgε με επυχα πολλά σεμνάρια
επαίδεύσες και μετεκπαδεύσεις και Μδοξε ως Εκπαδευης σm γpαματεται οι τηλεθερμάνσεις του Αμυνταίου , ης Πτο - ενιας", οι Πες , αναέρει το δημοσίευμα Βα έχουν δυναΣχολή Εκπαίδευσης Συνομακν Φυλάκων Νόουσας.
Του ευχόμαστε καλή θητεία και σε αντερα .
λγη ενος 1 ) λεπτου -Εθνικός Υμνος.Πέρος τελετής.
J0 Πρόγραμμα , nou θα υλοnοηθεί σε δύο φάσεις , ΠεριλαΚΑΙ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ()
Σύμωνα με δμοσίευμα τς θε Nev Μραή 3 Φεpουαpου)
Λεμς κα της Κοζάνης να συνεχίοουν την nρoή θέρμανης μικσττα απ0 500 έως και 2.000 θέσεις
από καύση φυακού αερίου αντί για λιγνίm,
'Ο Περφερειάρχης Δυτικής Μaκεδονίας Γιργος Κασαπίδης
αναφερόμενος στα σχετικά δημοσιεύματα για τρεις δομές στη
Δυτική Μακεδονία ( Γpεβενα , Φλρινα , Κοζάνη ) δήλωσε στην
ΕPΤ Ολρνας: "θέση δική μου είναι να απoφύγουμε τη μόνιμη
Αοράτου Αοής npiyxnα Αλεξάνδρου Υψηλάντη, Ο γκατουτοση των Προσφuγων και των μεταναστν στη Δυτική
Μuκεδόνας γραμματέας του Ρήγα Χριστόφορος Πε . Μακεδονία καθς η περιοχή μας βρίσκεται στην πιο δύοκολη
ppαιβος , αναδεικνύεται εθναπόστολος της φιλικής στγμη σε σχέση με τις άλλες nεριοχές της Ελλάδας και αντι
μετωπζει τις, μεγαλύτερες προκλήσεις σην μστομία ης με την
| Στη Βεοσαρεβία μυείται το 1816 και σύντομη oρίζε - aνερrα να είναι στα ύψn με το δημογροφικό πρόβλημα και τα
ται πρτος των Δδεκα Μεγάλων Αποστόλων 0 Μ - προβλήματα στη γούνα , δε μπορούμε να η πιpοδσήσουμε με
ΚΕ00. Πoλέμαρχος Γεωργάκης Ολύμπιος anό το επιΠλεον δυσκολίες οι onoίς θα μος φέρουν οε αδιέξοδα
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ
+Πod και πσο μεγάλη τμή τpέnει να αξθούν ο .
Μακεδόνες , που τον περισσότερο χρνο της ζωής
τους δεν παύουν να πολεμούν τους βαρβάρους για την
αοφάλεια των Ελλήνων . Γιατί ανέκαθεν και Πάντοτε
θα βρίσκονταν σε μεγάλους κινδύνους η Ελλάδα, αν
δeν είμε nρομηνα τους Μασδόες, , έγραφε τον 3ο
.Χ αινα ο ιστορικός Πολύβιος. Μετά δυο χιλιάδες
χρόνια οι Μακεδόνες τον επιβεβαίωσαν . Στην Εθνε
γεροία του 21 ανέκοψαν με τα στήβη τυς Τις δύ
ολλεπάλληλες, στρατιές Που ο Σουλτάνος έπεμψε
αnό την Ανατολή κατά της Ρούμελης και του Μορ
Η Μακεδονία κατέστη τότε Αρμαγεδδν . Πυpπoλήθηκε απ ακpη σ ακη και τα γυναικόπαιδα ης
πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα . Παρ όλα αυτά ο
Μακεδόνες κατήλθαν στην Ρούμελη και στον Μομιά
όπου nολέμησαν μέχρι τέλους . Ενωρίτερα Μακεδόνες πρωταγωνίστησαν στην εξέγερση των Παραδουναβων Τσάρος ης Ρωσίας του anονεμει το Παρασημο τς Αγιας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου θράκης nou διευθύνει ο
Ηγεμονν υπό τον Πρίγκmα Αλέξανδρο Υφηλάντη Μακεδό - Αννης και το 1815 τον Παργει μα4 του ως μελος πις αuτοκpa - συμπατρτης μας καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης . Το τοιn , nυ
νες , επίεης, μετείχαν στην κορυφή της Φιλικής Εταιρείας nou τορυς ακολουιας στο Συγεpo της Βννης, νεοςΠεμων στηρίζεται σε λογισμικό τεχνολογίας Spiking Neural Nehvork5
προετομασε ην Εθνεγεροία.
'Ο ωάνης Γεωργίου Φαρμάκης , από το Μπλάτοι της Εop - δυνάμεων της Ηγεμονίας . Μετά η Εταιρεία τον οpίζει Πρωτο Δe oε σnεpοα με τον Κωνσταντνο Δεμερτή μεταδιδατορ
δείας , ήταν τότε 44 χρονν και ηδη φημισμένος : oπλαρχηγος ,
pματολος ης Καλμαριάς και αυματικός του ρωσικού στματού
στα Επτίνηρα . Το 1818 στην Κωνσταντνούπολη 0 ετομοθάνατος Βουκουρέστι και Προετοιμαζουν τον ξεσηκωμο, Εναι aπa-σε μηδενικό χρόνο , χρησιμοποιείται στην οδήγηση αυτόνομων
Σκουφάς τον χρίει έναν από τους Δδεκα Μεγάλους Αποστο - φλέσσας και οι Μακεδόνες εωργακης Ολυμπιος , ιaννης οχημάτων και αλλού . Είναι χαρακτηριστικό ότι το οιn ουτό , Πoυ
λους της Εταιρείας και Ασχτγό των "Αφερωμένωνο . Αρχίζει το φαρμάκης και Χριστόρορος Περραιβός εκπρόσωπος του Αλ . αντιγράφει την λετουργία του ανθρπινου εγκεφάλου , είναι
μεγάλο έργο του στη Μακεδονία υnό το ψευδνυμο Ιωάννης ξανδρου Υψηλάνm. Τ0 σχέδ0 ΠροελεΠΕ γενικη, εξεγερση 100 φορές mo ισχυρό το αντίστοιχο της ΙΒM . Εχει 1,5 δις
Πκpός , Μυεί στις 15 Αυγούστου 1818 τwν Μητροπολίmη Σερρν στις Παpίστριες Ηγεμονες, στη Σεpβια με00 στην. κωνσταντι- συνοψεις και 1,2 εκατομμύρα νευρνες εν το αντίστοιχο της
Χρύσανθο ano το Γpuμματικό της Εδεσσας και τους Σερραίους νούπολη και από m Μακεδονία μέχρι την Πελonoησο , mην BM έχει μόνο 130.000, Η επιστημονική αυτή επιτυχία , παγκο
Dδελφούς Αστέριο και Αθανάσιο Σκανδάλη . Στο Αγιον Opως Κn θεβηπιάνο Τ 1821 ο Αλέξανδρος Ρuσία Κνο Μoα κλ , με το BL00MΒERG να aναδεικνύει
μυεί τον Επίσκοπο Αρόαμερίου yνατο και εκεί ενημερνει τον
μετέπετα εθνομάρτυρα Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο Ε. Υψηλάντης διαβαίνει τον Προυθ0, εισέρχεται . στο aσιο και ην επιτιχία με 4 δημοσιεύσεις , Να επημάνουμε ότι ελληνικό
Στη θεσσαλονίση μυούντι στη Φιλική Εταιρεία-iσως από τον
Φαρμάη- ο πλούσιοι πρόκριτο Μενεξές, Μπαλάνος , Τάττης , σταντίνου Μπέλλιου από το Μπλάτσι Ολο μοί έψαλλαν με aμεσα στην Ελοδα.
Αγαθόνικος και Καυταντζόγλου . Στην Κωνσταντινούπολη δάκρυα τον θούριο τυ Pήγα : Καλύτερα μιας ρας ελεύθερη
μείται τέλη τu 18190 Εμπνουnλ Πατος σπό τη Δεβίστα Σερρν , ζωή, nαpά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή .
Στην Οδησο μιείται λίγο νωρίτερα ο Γεργιος Λασσάνης από
την Κοζάνη 0 onoioς γίνεται γραμματέος του "Εππρόπου της
Εταιρείας ση Ρωσία
,ο70τε
Βλαχολίβαδο, ανεφιός των eρυλικν Λαζέων αρμα τολων της Μηλιάς , Εχαν ταχθεί ενωρίτερα 300 Μa κεδόνες στο πλευρό του Καραγεργη στη Σερβία αλ.
λά τους προδίδει ο Μλος όμπρένοβίτς . Τότε ο Γεω ργακης nερνάει τον Δύναβη τίΒετα υnό Τς διατα γές του Ρσου στpατηγου παγκπa Κουτούωφ , ποΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΗΛΙΑΔΗ, ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
,ΑΚΙΔΒ ονομάστηκε το μεγαλύτερο και ισχυρότερο N5oC
λεμά τους Τουρκους ακομη 4 χρονα, στον aουναpη Neromorphic Sstem on Chip) στον κόσμο nou ανεπυεη Εpευ κοι ανδραγαθεί στο 0στροβι και στο ΒΙ pουγ τΙκή Ομάδα του Εργαστηρίου Μαθηματκων και Πληροφορικης
ται σε συνταγματάρχη του ρωσικού στρατού . 0 Του Τηματος Πολιτικν Μηχανικν ης Πολυτεχνιής Σχαλής
του Μίκου Μέριζοu
της Βλαχίας 1. Καρατάς τον οpι γνικο αρχη0 Των αtακων που ανέπτυξε ο Λόζαρος Ηλιάδης, Καθηγητής Πουεχνικης
των Δδεκα Αποστόλνν της.
Αρχές 1820 τέσσερις κορυφαίοι Φιλικοί συναντωνται πο ΗΠΑ με udng στην Αυστραλία ), αnχνεύει κιβερνοεπβέσεις
εμευντ, για λογαριαμό της εταpείς ΒRAINCHIP Κλρoρνια
σμιου ενδιαφέροντος , έτυχε ανάλογης δημοσιότητος σε Αμερι Ο κύβος ερρίφθη . Τον Φεβρουάριο του 1821 0 Αλέξηνopος κή , Ρωσία , Κίνα , Μδία κλπ , με το BLOOMBERG να aνοδεικνύει
κηρύσσει την επανάσταση αnό τον εξωστη του Μακεδονα κων- γράμμα "Δ, ξεχωίζει στην ανομασία "ΑΔa napunέμποντας
Συγχαίρουμε τον Φλωρινντη Λάζαρο Ηλιάδη και την ομάδα
του για την επιστημονιή επτυχία και τους ευχόμαστε Πάντα ε.
πτυχίες.
συνέχεια στην σελίδα 2