Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Εiος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Δεευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.749
Σελίδα 4
FΕπέστρεψε στις γίκες ο 0ΦΙ
ΑΕΙΝεαπολης και Αναγέννηση στην ικορυφη της ΕΠΣΛ
- Καλή εικόνα ο ΑΟAΝ σε φιλικόμε το Γιούχτα
Ακριβότερο νερό, μειωμένα στρεμματικά
Σε πέντε χρόνια
αεροδρόμιο Καστελίου
- Ολοκληρωμένο
σύστημα
ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης
στην Ιεράπετρα
θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ελλάδας
Σελίδα 9
Ρεπορτάς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Κριτική στο νέο
ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
Το 2026 θα πρέπει να
παραδοθεί το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι αφού
χρειάζεται μια πενταετία
να ολοκληρωθεί το έργο
όπως ανακοίνωσε το Σόβ.
βατο το πpωί ο πρωθυ Πουργός Κυριάκος Μητσο τάκης, λίγο πριν τοποθε
τήσει την θεμέλια πλάκα
των εγκαινίων του έργου.
δίπλα στο χωριό Ευαγγελισμός που βρίσκεται στο
Καστέλι του Δήμου Μινα
- Πεδιάδος Ηρακλείυ .
Στο χρο του νέου α0.
ροδρομίου, η Τέρνα . του
Γιργου Περιστέρη και η
νδική GMR Airports Limted συγκροτούν ένα εταιρικό σχήμα μαζί με το θα είναι το καλύτερο a μπραξη και μλησε για μία τριν διεθνν αεροδροΕλληνικό Δημόσιο και υπό εροδρόμιο στη χρα Τe μεγάλη , σημαντική έλλη- μίων , μεταξύ των οποίων
την δανειοδότηση της Ευ - λεία και nαuλα. το πo νική κατασκευαστική εται . και του Δελχί Κατασκευ
ρωπαϊκής Τράπεζας επε . σύγχρονο , το πo φλικό ρεία και ένα παγκόσμιο
δύσεων προχωρούν ένα προς το περιβάλλον , αυτά
έργο nou θα αnoτελέσει ποu θα ενοωματνει τις
το πιο σύγχρονο
δρόμιο της Ελλάδας , όπως γίες, δήλωσε χαρακτηρι . ειδικεύεται στη διαχείριση Στοιχείο nou έχει μεγάλη
τόνισε ο πρωθυπουργός. στικά ο Κυριάκος Μητσο . αεροδρομίων , Αν και οι lν .
-Θα είναι ένα αεροδρόμιο τάκη .
φυλικό προς το περιβάλΣελίδα 13
17 μόνιμοι νέοι γιατροί
στα Νοσοκομεία
Λασιθίου
Σελίδα 28
λον. Το αεροδρόμιο αυτό στεύει σε αυτή τη συ - αχειριστές λειτουργίας
άζουν δύο ακόμη και έγίγαντα , αναφερόμενος χουν την ευθύνη για τη
στην ινδική κατασκευα - διακίνηση 100 εκατομμυ πιo σύγχρονες τεχνολο- στική εταιρεία GMΜR, που ρίων επιβατν το χρόνο .
αιστος)
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
σημασία για την Πορεία
δοί έχουν το μικρότερο και το τελικό αποτέλεσμα
Η ΣΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδα 5
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Ο διος έδειξε να π-noooστό, σήμερα είναι δι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
IΤΝΓΣ ΕΗΝΜΙΣ
ΜΑΔΝΙΟΥ ΜΟΣΟΥlmκαι wm l
ΜΑNΙΣΤΙΚΗΣ Αποκ Μ 1α
ΔΑΜΣΑ ΓΙΣΕΙΗLΕMITOE Ο
ΙΜΙΟΠ Ε0ΙΑΟΙΑΟΙΟΗEO E.
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ npη"
, Νonslη ΑδΒou
L.ΚΤεο
ΝΟΜΟΥΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
Υ Γραmρoηρν κουοων
ν 24 dρες ουτμaτος nunτης
.Πυντρο ελάppων o βοpέuv oxnμtrων
ΕΚΟ Λnompο
ν Boυνζτέρ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩNΑΚΗΣ
C10787
-Ε0Ρ:νA1αναΣΗΕΕΛΑΣΤΙΚΝ
ΒEΟΚΑΙNΚΟ ΔΕΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
| εουαγνστε οραλε εμa
ΥΟΚΟHAΜΑ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
| ΠΑΜΑΔΕTE ΠΕΡΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΑN u ΑΙΑΑ ΜΑΣΟΙACOOκ κnbok ά
ΨHEΠΚΟΟK
Τονο ΤIRES
dνion/oμενίom
www.focobokcom/ Onuponωλo Μαλωνάκης
φρέσκα φρούτα και λαχανιά
Πάληση λιανική-χονορυκη
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51.AΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 20410 21711
ΝΕΑΠΟ Η
ΙερηΠετρη
πατμμαι p
Διανομή κατ οκον
28410.32100
28420.93100
28410 33271
Ε Δ rnE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα