Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OBHMA
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ | 0o w ωp
www.olymρiobimn.gr
ΔΕΥΤΕΑ ο oowoν 10
ΑΝΑΘΕΡTΑ ΤΟ ΕΣΠΑ
Δύο νέα
προγράμματα
σχεδιάζονται
ΒΗΜA Sρorts
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
ΓΕΟΝΚΗ
eν δκ κpαμmνaο
Tναλ oτως Καnpwueς
neno -ΕκTΑΣ0
Μείωσn των
κόκκινων δανείων
ΠΑΜΡΟΜΕΣΑΕ
ΕΠΟEΡΗΣΕΣ
nippe vn
ΔΑΣΔΟΥ-noA 1ο
ουλ.5
Σπηφo ο ηρης ωτ o o EnΑ
4-υ, ε mν peotκ y Tνmο
μήn σομίν nppνο
Εμ Εrψ pa nppΜ ς
mw EE. o pθύς Πρ μ
ή δδn, A ή 0
o oeioso u pφά οΕIΤΑ, μήο
ηνdnρσήou Ε δηoή μ on
μ6τη στμa y ίαn nΗP
ήμαι κόας, o nηρμβο o
Enmp p- χγηόσηα
Kανοα5ΓAE
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
MAΣΚΕΤ-2rΜAΟΝ
Βη συνόμη ήπα
ΑΣ ΠΝΟΜAΣοκ ΠΕΡκα ΑΧEΛοΣ 0
ολ. 4
ΧΑΝΤO 4ΑΝΔΟΝ
Μ άμμνα απο γpανη, 0γ4 την Μη
ΜΕΕAΝΔΡΟΙΑΕοΥηoE.
ΑΡΧEΛΑΟε 34ΜΟ8 ΤEAM &A
21-21
ΑΝΑΔΡΟΜΚΑ ΚΑΙ ΣE
NA. 4
Πότε και πως θα τα
πάρουν χιλιάδες
συνταξούχοι
ΣΟΥΣ ΚΟΡ9ΟΥΣ ΣΥΝΟΓΟΥΣ ΗΣ
ΕΝΑΔΑΣΟ ΑΝΟΑ ΚΑΕΡΝΗΕ
Στο ΠAΝΕΜΗΝΟ ΠΡΟΤΟΝΗ ΜΑ
TΟ TO ΣΤΗ ΘEΣΣΑΟΝΚΗ
nowMΟ ΣΥΛσοΙΤΗΝ
ΚHΟΑNΕΑΜΟΝ 4 20ς ΣΤ
ΚΟΡΑΙΔΕΙΑ
ονONTO ΤΑΕΝ
3, a o ό bης
tpτρς να κβ α ονομ ύους
6 p r oς κoςανο
euς (φν στόow ο Καaύεοή γα
010m0πτυ μο στό 10500156
HΕΑ ΦP μ η taυηw
eneύμo po u 5 μέ
mνpoη κυνtu Καpαaή ooν
ηoουοe ή aπάpοη στό01.. Η
paη u E ma n μ
ουλ.4
roTONΗΜΤΑΕΓ ΠΕΡA
αpMnpaa 3o Srmοg5 moά
ΣΤΚΑΤΕΡΝΗ
Συνέλευση
Κοσμητείας της
σχολής Οικονο μίας
και Διοκησης
- σpo oopo-ons
ΕΠΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΕ ΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗr
Το ετήσιο πρόγραμμα και οι δράσεις
brpov ΤΑΜΕA-pεβτ ο aouv a
oαpo w boμήu.
nm oopομά muapeo ατό
DL6 οppούν 0aς ς ας,
EnaruοίΚάμο
Οα, ΕΤΜ, ΕTMM eA
προϋπολογισμού 100 χιλ. ευρ
ΕΝΙAΔΕΥΤe
KAIEPEYNHTIKH NONTIKH
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ AΠΟΚΤΗΣΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗTΑ
ΔΗMUΣ
ΗΜΕΡΑ Απο Τu
KAPAIOAONKH MAINIH
Η καρδιακή
Te σής Πpλns
κυ Δήau Κ K
αυgε .
πpόp4κuή
Τpepς τυ u Κατhς γας.
| npσ ό οv
mpoalpo m
Epon Γpp
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ανεπάρκεια.
στη στεφανιαία νόσο
και τις αρρυθμίες
T. XATZHreOPnoY: BA
ΣΤΡΕΟΥΕ ΤΤΟΕΣ ΔΡΑΕΣ
| p ν
gνοon .
Μmnκ..
Γpηες Μμνος pς . κος
ΜΠΑΡΜΝ ΠΑ
ΥAΤΟΔΡΟΜM
Κeuτδήμα
"Υπήρξε προσωπικό
όραμα, η υλοποίησή
τους στο νομό"
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΣ :
Στο ακυνήγιν των οφειλετν
Η ΕΦΟΡΙΑ
οΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΕΥΤΗ ΠEAE
ΣΤΗ ΒOΥA
Πao 12n pμτ έν αppoς εκδήμαος
oeo4 ς ou μέντω ,F
Em α οοακμα pης
Τοφφo nνpv aopύης oς Κτo a ομίαης 5 δ ωpςn
wEMή 1
Τrν Ε μή ηα σρα ύσυ a n
opοασάστu nvep u μκoίu γ υνήος οo poές μηναμές με oό
να δpobούν a oa οupo η τομοό
Crs σαλύπου στo ς μκλρύς p
Aημl οr AAΔΕ a umpμ 0φuleασa no α ς
traς μπήμον στοw a M0μν p- onoα1 003 1oι Maμ
o ΤA ει οόμ όν πηu βρν uό οoγαά μα pες Αοoντ
1,50 pσεοpση με κo ς πος ou 15100(oa 1.24 ο w Mtο.
5014 p' oia ouά οu pά Μa μόο
Δεκp πού ο Φη a 1B
ΗΦ μa tpμ mν νερτn
cυoμmς ς oμον 10εο, oo οo 0a pm 15α ερho ma
νo ς nt, eές άος ναγι του μ ο ωακ χρός
Iηoήτη
αη ΒθΜ
ΚΟΝΣΤΑΝΙNΙΔΗΣ
epa προρί δpo owpoνo μ
ησό 430T 0 400 μ πpoα
Ytδpα
n ς Κ
ΝΔ Φς
Μτηpεες.
eons κοoμά 4 μla κuδoiu 53
Μαoμ όο λrμέσμ ος
ς pφφ μ ν Μ8α Σ0φωυμ
oi 0iu uπαρουί οη AAA
ΤΕΡΠΟΣ
WΕΛL Ε51ΙΕ
ιarυroΙ 5 0an0
p ηρο po paφ
Υπηρεσιακή υπουργός
στα Σκόπια επανέφερε ταμπέλα
Μαπ ικ τΜΕ. S 19Μ
rlωλουν ται αυτονυμα διαμεριοματη
|την hεΗτοκορωό Πρac οπs 52τμ
ίuε σστμ κοντά στην θαλασσα.
Χιουμ σχσος εμπιστοσύνης
Επαγγελματικά ακίνητα και αικοπελα rντός σχεδίου και εετός στην Λιπευκαρυά και πλάκα
Aιεnpαu.
ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΔΗΜΟΚΡΑΤ4 TΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
M προϊότα παι ότητας στις
αλύτεpε ς Τιμές α Το
| εξειδινμένο μας προουmκό, ους
εγyόμoστε ο τερο
eπorσμα .
Eεnponή εργοα npoη η υpός Eργαίας Σmο όn d ro πτu n oοού η 1uφua
Κo Πdής τατ ς ppτaΚ
Poa Μρυ, o pος la
naa-(ww epoupο o 200α 0oo οup ημν αμς oδ η
oα Μa g op im orioo dgo) Sorρα a rig oripa ogous
Η Μn η opα πό o τ μo
a uRO-DP ο A Ταu uτp
οpppεθε oο urΡηo Eppς, upοίo
μαm y w mun κ p ο
υπορη
Cao, η Mψ pά αγouη
pα ς rs pou πόη Dμpuo Γ
mυτpη τu τ ,
T.2351039303 & 34886
821530-3Σ 210. 50 70 198 550
www.ESραυ.5% Iniog τerpουgr
konstadin [email protected]
Ε OT ο αν