Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο) ΕΛΙΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
δρυτές- Διευθυντές : Μικon A. Δούκος ( 1916-1952)
κστας Μ . Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήn K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020
€ 1,00
Αρ. φύλλoυ : 4216
Ο Ταξίαρχος
Ανδρέας Τσαπικούνης
ονέος Διευθυντής της ΔΑ Σάμου
Μην καταστρέψουμε
τα νησιά μας!
Μετό tmv κρση tωv Τoapxuv ononnouoικαν ο κoεκ tωv Αστυνορκν
Δινθοντν της EAλνής Αστννομίας ono το Αντατο Συμβοoo του Eipoτoc, onό tην Προεδpioα του Αρmoύ της Εoκής Αστονοpίoς, Αντντρατήνου
Merari kapoμoλάκn και τη ουpετοχή tων Αντιτρστήνν του Σματος Ανδρα
Δοοκολάη κα Κωνσταντνου Σκούμα
Hoponeος tσtpωv ιonoetn σn οoγομένος με την andpoση tnς κυβέρνηonς νο μην κηρύθι το νοά του Αγοίu σε κστόσταοη κτακτης σνoγκnς horw tou Apooφνrου μφοwτne
Δευουνοη Αστυνοος aμου,οuεu nppepάρης Βορείoυ Αnoίοu , κστος Μουτζούρης Δεv Ααμβάνει όμως unoun tou rK κoτοστροφοές συνinατες nou θa εtε μία ttoa andpοon στον ουpop .
οντnς Ομέχpι onμερο δtοuντης της otεpa της tάpou
ΔΑ μου, κ. Δημήτprς Μatτ Μw
τ npoopέρ tο μέγιστα στην τοoο n n να uούν το νού tου Βορeoo
eeοκonn nepioδo οτμετηοκ tou ououςης νυ muουν τα Voύ tου Βοpeoο
μεταναστευτκού nαpό τη στοερή Aeon npοοωnκοu nopoμtvεi στο βο0 .
μότου ορνεται το εnέμενο oόια και
ΔΑ Εμο, . Δημήτpης Μoίτp4Mς
Μ non να npoteeο nppepυάρnς κ . κστος
νοτολικού Αγαίου σεκστόστοση έτατης σνάγς
δημουργτί εpωrμετκό γα τον κεpομό του μετα.
enotiopατα Μηopεί να οτοnoεί την noη oτή
ο nnpo hοuν νo nοpομήtι em nou μοpεί νο οδnsei oε κατοστροοmά
στο νηoi ως Υmoδυθυντής , εκτός και οκ Mουεζουpης o ooupο δεν οίτη tmv tε.
ονη meoa tmς ΕΛE npoγpοματε όστu ennεuon roυ θ0 εnpέρει στον τουρομό , κ
ιδotτεpa στη tάμο , noυ aτoτεni mv κopδά της tou
aτεpa στη Εdμο, nou arotεhei τmv καοδό της τoυ.
ριατικής κhmonς ς εupttεpς nponς Η Μopoς
κάτι δοφορεtκό . Enont . tnεπο ond
τw rpoωή tοu ο Υnoστpόmος κ
Ελeuθερος Νtοupoυτούς nορομtνει κοι nος οuν ονo ουμptpοντο κοι δεν μηορεί νυ
1ε Τοξap rporn Ο Μpoς o ως neppερεooός Δευθυνς της ΓAΔ σοoτε οnnooνομα της ομου να νο εξυτηρe
τneoύv 6omod .
Μοίδpooη στο όu του οτήμτος 4ουτo0on
ua εξepγιομνος nου η uptpνηon antpφe το
oτημά μου για φυξη των wnoν aε κατάστοση
εκτάτου ονάγηe, τόνσε ο nερpopeopης ο
anεynupaός tωv oopinωv αυτν nou έχοwν
φτάοε οε oncAnouό oruεio eοι το aluο tooo
των Sν των ενοeσμένων , όο0 o των κατοί
κον , εinοκ Μουπζούoης μλντος στον ΑΝTΙ κα
ερuτnθε ατκά με το aν unoρχουν κpούομστο
κλorv ono rheupo οτούντων 0οo . sins noc
nouvnς και ono τηw Ymoδύυνη nεpeέρeoc Doρoίου Aγaoυ
Εφυγεν
ο Δημήτρης Μαυρατζτης 1210)
Εον ono τηζωό το πρωί της καροκiς 2ροσμα μτό 1100 σ
κα 60v, ενω νoooντον κ Aυτοί ημtpες στο Νooομε 1άμου, ο
γοτρόξ Δτρος Μοτpατύτης
nou yeμoe 0oφutά το oo , o0 norv oro rMeusoς ατούντuν 00uno , ma n
κοι τουκ oo ρoου φέλοντος unopnouυν και τtτoο, oooύ σε μα ονμαin υτό .
|1 ΟΡΓΑΝΩ |
νο anoαpετnoεi toν τό00 σνonnto oon Yνντα noΜ, 00 eουμε συγpoύouς.
γιστpο Η οκογίνεο toυ ητnoε ντί rpύ to od o oτόστοση εκτόκτου ανoγrο,
στφoνων w ve νουση τoυ δημο - εnovthoε κα ttrmo: tpunreeς του τ orusvε
oύ Noυνκου noτorou τόστοon εκτoκτου σνόγno tuνε vο yo μέτpo τκ ιοδικασίες τηκ έτοτης oνάγης μnopεί να ropo - κοpούς εεγέρoεκ nopeς bομaροφος tντom
Τη n touς γιo tov o0το tou νοκούpος του nΛneuoμού, 0tnouμε γιτρoύς γ0 σκε0εlnononoiμενη non τμη βoή0c0. Το nou της ουηon nooθατκόnaod, ono τηουγκέντpωon τόσο
Δημήton Μουρστεη tupο0υν με
ονοονoυς τους οίτpκός Ε0oyoς γνφσμή ν aφopν αnό to vnoo κο αvοκοrή
Σομου , η tομεοn Enpom toμοu toυ
E κοι η tοuεoκή Εtponm Ικopiος Τ τυα: συonioaς τέρoς ια το
0οtoνuν οι κο. του w ikoia
και toυς Φορνους το Δημοεκό Λιμέν .
κό Τομείο , ο ονonερoάκ tapou onppeppς
o ntpoηpουμε και ουτούς tους ανορnou , on5 Τετoρεnς 5 oePpouopiou , οκ οuτοtpnc enoνηn
μεγου ορύμού ονpnwv στ ηού μος Τονο oύ4ις, ομως . κατόστοσ έτατης ανoγnς ομon 0 enί tou etuaτος γpdφοτος στον npoounκό τou
oyopοομ Η ptρνnon 4opont anopproντος
x0ες τo oimus tou nepφεραάρn Βopeou Anγαίου τησης me Τοn tκ tmmνκής οστυνομος κo
νο κηpoξει ος vnoouς opo, o ο Eομο σε έκτοκτη
ανύγκη Αν η nopotοo κατοστρση 6ον είo ντοτ
ανοΑ to noο εo Monmn ενoς το
ων οpων στο νηoά ovo vthο μου rpoonoov noyepοσμό : Η φρνησn doφon anopποντος rς τo nmpeς οδξ00ο, unουμός tου μoοuού
των οpξων στο νησά Μνo γtho μοu rporonoύν
yάς to nnpeς οδξοδο, uουμός τουκ μσνομούς
ό φpoγμα noυ
ατοο μι στονηad toυ Αγolu.
μελετατοι νο μπει στα νnoo tοu Aγoίou.
τonoετείς φόμ00. στα θεμέna tηςonογομtε nou
pooζετo ior ση lόμο, στον τουρμό φαντο
Enanhe με νέο aitnμa
στος Μουτζούρης enode
με νο αημο tου 0 δος οπonono: tw npotoή σε noρonoo oδό yω oo0ootoοαγ: EoΜα στεί κύroιος ta penoptάζ των δε0νν κοναnov ma
του εoουνος ος ο0φκπικές ατοστόοεις noυ orμεpα νο ανούοωpno τηw ondpoon της Το oφαha to θέμα. Av cμrpo έnουμε διφήpο cpθuό τoς
ημουργτί η unepoυγκέντρωσn των aτούτων oο στην Lnooa Ympono εκ κου tο ατημα
Enτporn Εάμου toυ ονήμστος ΑΜΟ
γnς η Νομυροσεη po Ε0
τoγuεο κν. noνo
των κροτήοων ούoo δεν 00 unόρουν κον οptpoί
o στους κατοunoμούς των κεντρων Υnoδoς κο Η διnτpιon toυ μετανοστευτκού-npoopυμκού nou 0οφού κοτίς δεν ορνοννει ος δaκoές τοσε ne
Τουτοnοίnonς των wον. Kα ουγκυpμένα η nopo. ei- τα νnod μος δrν οο rpin vο μος οδηγεί ot poκές nou tουν ατοστεί οε έoοκτη ανάγη Τέτoo
μονή 35.000 φοξενουμένων σε unoooμές μο 7.000 κvioe κo anopooe naκou rνωρζουμε oha μέpο έχτοκτηκ ανάγς 0ο διooouv τον τοupιομό
fewonε στο nφονooεo σος 25 pon Eρnνης tης onoος unήoξε fv.
Μορτυ toυ 1952, Γoτpός γoστρεντε . 0pμος υnοστrpαης , ο δοκηtής tou
ρonόγou, δεtέnccε npotdpος στον Νοoοομείου toμοΨ Νος Ττευοής
tΟMoγος Δοοκοw t Niηαγον
o tης tοου το το εroιενο μοάγα
Lς κvvOς nou κpupοντο η φωντρνοντα κάτ
rς καωo0 ωνο μέου aΟ
στρικό Εωνονο τομρα npoδρο τη
tομου, η δηοκή roooτo
ονος Συνέντευξη για τον κορωνοϊο
Ενωσης Ελευθεροεrογελμοτν ίοτpν EΝ ΕΛΙΑ) Σομου κο θκδοo
στον notυστικό ΣMoyo Muτnwoν
Μ0E και nonno ΟΜoυ Η ΤE. Το.
μου τoυ οE onompeτά με 6ign τον
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
.η πιθανότητα
Δημήτριος Παρασκευής:
oυο στο o ν σΙ
nμο , μο0 ono oonυκούς οnno τn0 συνονwστς δμήpnς 4φuγg
Ευεργεσίες και ΦΠΑ
τηο συνγστής &μήτρης tφυγε
υμo ντο τον σνωνστη νοτpό στην Σάμο είνΛι πολύ μικρή και, επίσης,
υπάρχει επαγρύπνηση από τους ειδικούς. ">
και μ τη ουμμετοo του στο φnε, teio κpόο με την οoδένεo tou 0
Δοροζοuμε στην oμρνή στο peropεd της
Τοoοnoς κοραίoκn nως uoo στην κρίon σνap
ωσε έντοα η napoooη της ευεργοoίος , Εuστpίδες
tou 21ου α. npootφοραν untρογκο κεφ o να την
επτέnεon έργων nou δυνοτούσε να ονondpeιnro tεa, μεγοno και μροί δωpnτές nopapnoν μερος
pnao τuηpon
Ιομου γmpes unοpnpoς δμαροος nou noneφε ano no μετερί0o a to
novopίοu το 2002 κα tnς tομυ
το 2010 Cion ntov unopnpος νοnavoeμκή Erτponn Epr ως rο μέρης Σάμου και δετέrεoε enμotκός ooς του , oρικού uoyου tupοu | Συνέντεuξn με τov oaμoς κοτγωγής aonm κoαντ Ennμολογος- nooλατς στpς
και νομορoός ουμοuo Τον Μ en κoμέσο no ην ton olron Εργοστο ani Emοooγς κα τρς τoτιαίς τς τρς Eoiς του Εoo κα Κoο
δοο του ooυ μέoα ano το νημa , tmν
δστριαού nvenτμου Aθηvuv , κ Δημρο naoom Mvtoς στον δυυντή τou smaκού tωνnροuoν τους γα κονωφhες oonooκ οumBνoτος % Μάνο Στιφανoκn εξηγεί touς dρους εnδεμα και noνδημα 6ι onaντήσες γα την εξοnσn κε u η δυνοη της oMγς και της ουnmoγciς
npoonoocος μηορeί να δημοupγoe έva onpόtστο
tou 2012 3Μyn pouneυτnk 1μοu μ οpου εία heyo
το E. ηoέρος 6o nov nov ne - μαpκοκός και δημοικός ο
ντρεμένος με τη γατρό Ρouhο τηpo , τrv nopoταtη tou κE opupαίο στη-του κopuνοίu , ονοφέρrτo στκ δυνoτόεητες ντιετnης roν σνκηκατνου ού an τη oa nK ν
νon Τα εnpn μος ουnnnnpno μη ικ ογωνστικς του nepsioκ ήov n τovite enην εnoγpoνηom nou unoor aστε νο μαν νηoumοuνυ κάτοακo, tuv τ
τoυ 2012 εξyn pou0ετης Σaμου με
την napaτoύ tou κ κορpο στη
poonό0εος μυρeί να δημουpγnoει έva σκpάτστο
ρούμα γα ηστρη του nonmouoύ, της noδος , της
uttος της oνωνς npovoος , της tovς ομυνος:.
Η κωβέρνnon rpompεί όεο0 σε orμονκή φορο του opoνοίο , oνοpέρετο στικ δονατότηεες οντμετοoης του ουγκpμένου οd anό τη pa poς εν
νao Το εpo μος ουnunτρο
στην οικογένd του , toυς συγενείς omδuή tou ono te Λό tων moov
και τους δικούς tοuoodnouε 00 μος μος οε pουeυτή τu ομού rον με
Aee no0λ Η nonrτική κneela poyuo
τonononκε την Τpίη, 5 Φβpουeρiου,
σος 4 μμ πο γunvo Δημοκό M
νοpo nueaγοpeίou με moς κόοαμου
2) Διαβάζοντος κανί την στορία ηα τmν tξη
του ανουνου Ytνους ουνοντά noίς στιγμές
onou a ηonuς το ουνοδεουν. Eνοuμούμενος
τον Φουκυδδn να oγpopa στην στοoίa του nAonowwnoaκού Πontuου την εoαμα nou ξtσηoo
το 490 ηX , topoνοντος το 14 του
της Α0ήοc κατανουl κονεί nuc , ono oοοοτό των κοόων, οι εrδημίες και n
aο w μνογτν, με τν κπτάpγηon του
εhooouvoη των εuopγττν , με τν κστάργηoη του
enA στς δωpεές Αpoon onoia nφοοφtρει ένα
εnmtov Μpo oε εnpnoες να noopoνουν σε
8ωpεές ο09ν r unpeov . Το pτpιστκά
τo E στη orpd μάn των εxhογν
tou Moouτου 2012
6ωpetς ογοοuν unnpεoν. Το pατηpστά
κα τους rφωτογωστές ουτής της νος όνοος της
ευτργεoίος στη χρα κατέγραφε η μελέτη του Creek
.Η oυνκεα στ ο. 9
ΑΣΣ Rhenia Tours -Αναγέννηση"
Πρωταθλήτρια Εφήβων
Mn τou ανδο ευεργεοίος στη ιoo κατέγραφe η μεΛέτη του crws
Dsspors Project τou oun Es Europesn udies as
nvou noητομού βοδζουν μαί Το tρτημα ν Di3pora Project tou tou Es Eurοpcn studles at
Οxfera SE6500 , μ ttno οonepon και δνοn
ευτργοoa στην Emδου κύρος ουντάκτης της onoioς
eίνoι ο epeυνmς Αντνης Καμάρος Μεγάna διαpο ow ουτό αmotthsi μα φυοκή δοδικοοία noυ δεν
unooolus
μηορούμε να onoύνουμε ν aναλoγστούμε ότπ
μέχpι onμaρα φτονοντος στον κορονο6
tάnnuoή του , exoυν κάνα oητή την mouoα tnd μη κερeοoκοnά ροκτο ικοr
tίvo ο εpeuνmtής Αντνς Καμάρος, Μεγάλo διαpo
τκά μη κερδοοκοnά δρuματο κonetoν Βooίn κοι
τους υρές enouίς με ο0oo onοτελομοτα Κόpμεν Κωνστοντοκοnούλου , ΑΚ Λσκορίon , uάννη
Κόρμεν Κονσταντοκοηouiou , ΑΚ Λοσopίδη ωόννη
. ότon Α. βtντη , Μapia Τoάκος, Στούρος mopΕxt αnonντο δίoο δοuες έπυν σοφρήe xος , ονοoη κα, nou anoτnουν την mpίopn μορφή
ονά τους ανε
κος, Ονοoη κά, noυ anotεnoύν τmν mpίαρη μορφή
ευορreoίος στη ΕΜΟδa ,με nopouς nou npotpονται
ατόμο κοι αno την nερiοδο των Πeλonovmοοκού
nontpou,oa κo oε neς nepόδους στο μοκρνo
ή rpoooτο nopuhooν . ο nrμες ano noυδη
κυρίος anό τη νουpfia
Η onopoon της κβpνησης για κατάργηoη toυ
oΠΑ συς δωρεές μηορί να 0cpneεί nus κνείτα
0ε 00στrή κατεύουνoη ομως μος tpεtοι στο νουη
οδιοnoδα nou 6δξον oneς οι υβερνnoος στο να
6ατηpο0oύν υψηoτoτοι ουντεAεστές onA κα σε νnοό ης xpος όnου μόνο δυοκος ανομετωrοuν oι
οο. Εναι μα φυοή δοδκοola , onuc oοφέρoτ ooί κάτooί tους Υnενθυμζουμ όυ βρίουντα
a2BAD
νoματο. νoouoτο δnnoδn nου οοεnoντοι σε
μκροοργονομούς oυ μηορeί νο μετού0ον στογν
νtpun0, tno oρτό οmνές hoyω της nieapος
1) κύε καθηymό nov no ήoouμε , Φα ήτον
κολo γa τους αναγνστες μας να οοουμε τmν
egκή μος 400n , moντος onΜ άγa
εννοούμε με τον όρο monia
Με τον ορο enonμa ονοφερoμοστε οε vo νόonμa
ημα κoτόστοση noυ nopouoάει ουtμένη ouwoτο σε tνον rneuoμό σε μα αυγεκρμένη po
κή npίoο, no nopόδεα το κpούoματα του νtου
καρωνoίo0 nopouoόξουν ουξημένη συwοrtο τους
AVBRCK
των μκροοογονομν στο φuοκo nεppoMoν nou
ηopoύν νο rpoοβooυν τoν ονoρdnvo opγσνκοι sog , nou δtooο μοpeί να npoβnseeί Σοκ
μέρες ομς δ0τομε στά n tενοννooίο γo
έγοpο δoγωση στο noμο στοbα μος εnkouo
o 5φΟμοm μέτoων εyου νo neρορομό τηK
δοonοpoς tων μεt0δό0οων στον niveομά
.Η ουνέxεα στη ocλ 9
στο 26% του enA noά onως οι Φούρνο,ο λ Στράτης
a, των 270 κτοίν , ο oνούοσες , η pio , η iμος γα να αvοpοpoμε στα νnod του ροpeoovo Ι αΗΣ
μνος γa νο ανοφορeούμε στο νoά του βορεοoνο .
tenou γoοu , Enn00, η mέpα tων oαριαμστικνν
nontwv . Αno αυτούς, δυστυκς ομία cuεργισία
δεν είνα ονή να μος ononoει
ha ουνεδμνη ροναn ομάδα καλooαφonς
των εφήν της Aνoτύννηoς . κατακτό tο nputόnua
μήνες σε σutoη με npommouuνο έτη
.Η ουνέκα στη ρεή 12 1 τεευτoους

Τελευταία νέα από την εφημερίδα