Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Φεβρουαρίου
Κάθημερινή οικονομική ειδική εημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 6983
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εφορία: Στο
μικροσκόπιο
οι δαπάνεs των
ΑΠοκαλυπτική έρευνα:
Το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού
στην Ελλάδα κατέχει το 42%
νοικοκυριν
του καθαρού πλούτου
Η μελέτη του ΣΕΒ γι
τις ανισότητες - Τι σης .
ισχύει για τις στερή.
σεις και το μαξιλάρι
συντήρησης των 3
Το πλουσιότερο 10% φαίνεται , ενδεχομέ του πληθυσμού στην
Ελλάδα κατέχει το
42% του
πλούτου , αναφέρει ο
ΣΕΒ σε έρευνα σχετικά με τις ανισότητες πρακτικές , όμως , δικαι την παροχή ευκαι .
Στην έρευνα επισημαίνεται ακόμη το φαι.
νόμενο
αεπλεκτικού ζευγαρματος-, που συνίσταται στο ότι ένα μεγάλο
ποσοστό εργαζόμενων
ζευγαριν αποτελείται
από συντρόφους του
στη διάρκεια της κρί.
Το ένστικτο της επβίωσης σε μια εξαιρε.
δύσκολη
περίοδο
Στο "δίχτυ" τις εφο ρίας θα βρεθούν
φέτος οι δαπάνες των
νοικοκυριν.
φωνα με την εφημε .
Τύπος" η ΑΑΔΕ σχεδιάζει φέτος αυτόματους ήλεκτρονικούς
ελέγχους στο επίπεδο
διαβίωσης χιλιάδων
φορολογουμένων με
στόχο τον προσδιορι.
σμό των φορολογη.
τέων εισοδημάτων
συνέχεια στην 11
οικονομικά
Σύμνως , να αποθάρρυνε
την προσέγγιση συντρόφων χαμηλότερων
εισοδηματικν κλιμα
κίων . Όλες αυτές οι
"Ελεύθερος
καθαρού
αιωνίζουν τις ανισότητες , και , συνεπς είναι
σημαντικό η πολιτεία
να προσφέρει αντι
σταθμιστικές Πολιτικές
που δημιουργούν ίσες
ευκαιρίες για όλους,
και , κυρίως , ευκαιρίες
μεταξύ άλλων στην εκΠαίδευση , την υγεία ,
και επαγγελματική κα
τάρτιση , αλλά και την
πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα , για να
μπορέσουν και άνθρωποι που δεν διαθέτουν
αρχική πριμοδότηση ,
να βελτισουν τις rpo
οπτικές της ζωής τους
στη διάρκεια του εργα.
σιακού βίου .
γραμμίζει
Σύνδεσμος , σύμφωνα
με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων .
Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφον
ται στην έρευνα:
χρες έχουν την υψη.
λότερη σχετικά ποι
ότητα ζωής , εν οι
εμφανίζουν
υψηλά επίπεδα ανισο .
τήτων , και ιδίως ανισοτήτων στο εισόδημα
και τον πλούτο , αλλά
και στέρησης.
-Στην Ελλάδα , αν και
η ανισότη τα εισοδήμα.
τος και πλούτου βρί .
σκεται στο ίδιο ή
χαμηλότερο επίπεδο
με τον ΟΟΣΑ, η χρα
μας κατατάσσεται
υψηλότερα επίπε δα
συνέχεια στην 10
υπο ο
ΓΣΕΒΕ:
ΟΗρακλής
πρέπει να γίνει διου περίπου εισοδη .
Πιο γενναίos
και κοινωνικά
δίκαι0s
ματικού επιπέδου , το
οποίο στην Ελλάδα
είναι εντονότερο από
άλλες χρες και έχει
ενταθεί κατακόρυφα
Σκανδιναβικές
Πs η κρίση
επηρέασε
την επιλογή
συζύγου ...
Προκειμένου να ενη
μερωθεί η ελληνική
κοινωνία και η επιχειρηματική κοινότητα
για τις νέες ρυθμίσεις
και επιπτσεις πού
απορρέουν από την
εφαρμογή του Νόμου
"Πρόγραμμα παροχής
εγγύησης σε τιτλοποι.
ήσεις Πιστωτικν
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9