Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
eιρΡFAEP
ΕΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12447
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Σημαντικές οι κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα
Το 10% κατέχει το 42% του Πλούτου
Νέο ιστορικό χαμηλό
για το ελληνικό 10ετές
Μητσοτάκης:
Τέλος στην
απαράδεκτη
φορολογική
πολιορκία
Σημαντική αποκλιμάκωση σημείωσε η απόδοση
Του 10ετούς καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό στο
1,09%.Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχρησε
στο 1,072% με πτση 6,5% από προχθες και σι νέα
ιστορικά χαμηλά με το spread έναντι της Γερμανίας να
διαμορφνεται στις 146 μ.β, εν νέο χαμηλό καταγρά .
φα και η απόδοση του 5cτούς η οποία υποχωρε θεα
ματικά κατά. 18% και στο 0,32%.Η μείωση οφείλεται
αφενός στις δηλσεις Λαγκάρντ όηι τα ελληνικά ομό
λογα θα ενταχθούν σύντομα σε πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης , καθς και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτν στις προοπτικές της ελλ νικής οικονομίας μετά και την πρόσφατη αναβάθμιση
από τον οίκο Fitch .
"Τόσο η αξία 6σο και ο όγκος
των πωλήσεων στη λιανική κ
νούνται σε θετική τροχιά , και
αποτυπνει το γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας το οποίο επι .
χρατεί στην αγορά . Όμως δεν
έχω αυταπάτες . Ο δρόμος που
πρέπει να διανύσουμε είναι
μαχρύς , αν αναλογιστούμε την
κατάσταση σήμερα αλλά και τις
δυνατότητες ου οποίες υπά χουν. Το μερίδιο τουλιανεμπορίου στο εθνικό εισόδημα είναι
τρα πάνω από 10%. οι θέσεις
Το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού στην Ελλάδα κατέχει το
42% του καθαρού πλούτου , αναφέρει ο ΣΕΒ σε έρευνα του
0ΟΣΑ ν.
Η ανεργία για 5ο συνεχόμενο
μήνα αποκλιμακνεται
Συγκεκριμένα , το μέσο διαθέσιμο εισόδημα του υψηλότερου
20% είναι 5,5 φορές μεγαλύτερο από του χαμηλότερου 20% , και ,
το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού κατέχει το 42% του καθαρού
πλούτου (έναντι 52% στον 00ΣΑ και 78% στις ΗΠΑ) , με το υψηλό
ποσοστό ιδιοκατοίκησης να συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων πλούτου.
Στο θέμα των στερήσεων , η Ελλάδα καταγράφει σημαντικά υψη λότερες στερήσεις , που ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει και την
επίπτωση της μεγάλης κρίσης στην ποιότητα ζωής στην Ελλάδα .
Τέλος , το 55,4% του πληθυσμού θεωρείται κοικονομικά ευάλωτο.
( έναντι 38,9% στον 0ΟΣΑ) που, αν και δεν έχει εισόδημα κάτω από
Η συνεκτίμηση όλων των δισθέσιμων στατιστικν
στοιχείων και δεδομένων της απασχόλησης , από τον
Ιούλιο του 2019 tως και σήμερα, επιβεβαινι τη β .
σιμη σταθεροποίηση ης αγορός εργασίας , τη συ
νεχή αποκλιμάκωση της ανεργίας και την ενίσχυση
mς συνολικής απασχόλησης, αναφέρει ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Τον Νοέμβριο του 2019
και για πέμπτο συνεχόμενο μήνα , το γενικό ποσοστό
ανεργίας παρουσίασε περατέρω μείωση και ανήλθε
στο 16,5% έναντ 18,6% , τον αντίστοιχο μήνα του 2018
Η συνεχόμενη δυναμική μείωση του γενικού ποσο
στού ανεργίας οφείλεται στη σταθερότητα και στο μ
ταρρυθμιστικό έργο , που έχα υλοποιήσει η νία κυβέρ
νηση από τον πρτο μήνα διακυβέρνησης
εργασίας που προσφέρε ξεπερνούν τις 700.000 δηλαδή το 18%
του συνόλου των εργαζομένων.
τόνισε ο ποωθυπουργός μιλ ντας στο σννέδριο της Ελληνι
κής Συνομοσπονδίας Εμπορίον
και Επιχειρηματικότητας.
Αποτελεί πρτη μου προτερα. .
ότητα να βάλουμε ένα τέλος
στην απαράδεχτη φoρολογική
πολιορκία
το όριο της φτχειας , δεν διαθέτει σε ρευστότητα μαξιλάρι συντήρησης των 3 μηνν.
Ψήφοςσε Alpha Bankελληνική οικονομία
Οριακή αύξηση στις ελληνικές
εξανωνές το 2019
φόβοι γα κρίση στην Ευρπη
Γγερμανική βιομηχανιχή παραγωγή κατέγραpε
τον Δεχέμβριο τη μεγαλύτερη πτση από το
μ1009 και δημιουργεί τον κίνοννο η μεγαλύτε
ρακά ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές το 2019
| και διαμορg θηκαν σε 33.800,7 εκατ. έναντι
Ψ3471,6 εκατ . το 2018, παρουσιάζοντας αυξη-.
ση 1,06. Η αντίστοιχη αξία χορίς τα πετρελαιοειδή πα
0ουσίασε αιξηση κατά 1.035.2 εκατ., δηλαδή 4,7% και
η αντίστοιχη αξία χορίς
παρουσίασε αυξηση κατά 1.074 ,4 εκατ., δηλαδή 4,9%
ΤΙpha Bank ολοκλήροσε με επιτυχία την τοποθέτη
Ιση ομολόγου Tikr 2 , ύψους 500 εχατ. Ο x. Ψάλτης,
ρη ευρωπαϊκή οικονομία να βυθιστεί στην ύφεση. Το
ινστιτούτο Ιο ανακοίνωσε ότι ο νέος κινεζικός ιός μπο CEO της τράπεζας, δήλασεΗ έκδοση συνιστά κομβικό
σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου.
Η επιτυχία του εγχαρήματος αποτελεί έμπρακτη επιβ
βαίωση της εμπιστοσύνης στο μλλον της Alpha Bank και
στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
ρεί να επηρεάσει την ανάπτυψη. Η Γερμανία απέφυγε
οριακά να υποχωρήσει σε ύφεση το ρίτο τρίμηνο της
περασμένης χρονιάς.
πετρελαιοειδή και τα πλοία