Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣAΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Ελανή
Περίοδος Β' (1974)
Α. φύλλου 6830-12.049
0,50 ε
Υποβολή πρότασης από
το Δήμο Δράμας στο Φλόδημος Ib
Είχε συλληφθεί στη Δράμα
Πρτη φορά στην ιστορία
Ενεργειακή αναβάθμιση
Στη δημοσιότητα η φωτογραφία
μία γυναίκα θα μεταφέρει
παιδικν σταθμν
Μελέτη για πυροπροστασία
και τα στοιχεία 51 χρονου
πρτη το Ολυμπιακό Φως
στα Δημοτικά , Γυμνάσια και
Δήμου Δράμας
Βούλγαρου που κατηγορείται
Κορακάκη; Ο αθλητισμός συ
νεχίζει να μου χαρίζει τόσο με
γάλες συγιανή σεις!.
Λύκεια περιοχής Δ. Δράμας
για απάτη στη Δράμα
645.212 ε
eελ. 3η
Θελ. Τη
σε. Sη
Με πλήθος κόσμου η εκδήλωση του ΣΕΜΘ στη Δράμα
Κινητήριος δύναμη ο κλάδος
Μαρμάρου στην ελληνική
οικονομία και στο Ν. Δράμας
Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Κ. Νευροκοπίου
Έργο ζωτικής σημασίας
η αντικατάσταση κεντρι κού
αγωγού ύδρευσης στο Νευροκόπι
Εντόχθηκε στο ΠΕΠ ΑΘ το έργο του γενικού σχεδίου ύδρευσης
και ασφάλειος νερού στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου
Αντιδήμαρχος Νευροκοπίου: Έχουμε βλά βες και απλειες υδάπνων και ανθρπινων πόρων
Παρουσία του υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης, κ. Θ . Καράογλου
Του θανόση Πολυμένη
Της Σουζίνας Θεοδωρίδου
α άκρως εδοφέρουσα εκδήλωση , δοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Εmχεpήστων Μαρμάρου Μaτδονας.
Νepiης, το anόvευμα της Πέμπης 8 Φεβρουαρίου,
σημαντικά
έργα για την πεΑριοχή , ενέχρινε
στην πρτη του συνε δρίαση γα το 2020, το
Δημοτικό Συμβούλιο Κ
Neυροκατίου
Το ένα έργο αφορά την
αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού της
Δημοτικής Κανότητας Κ
Νευροκατίου και το δεύτερο έργο αφορά στο
Γενκό Σχέδιο Ύδρευσης
και Σχέδιο Ασφάλισης
Νερού του Δήμου Κ. Neuροκοπίου
Με δήλωσή του στον-Πρωνό Τύπο, ο στό κωδικό και από ιδίους πόρους , το
δήμαρχος Νευροκοπίου κ Γιάννης Κυυ rpόσθετο ποσό των 7451613 ευρ γα
ριακδη , επισημαίει ότι πρόκειται για
δύο έργα ζωτικής σημασίας τα οποία επλέξμη δαπάνη
προωθούνταν ακάμα από την προηγού
μενη δημοτική αρχή : Το έργο της αντ του έργου, όσο και για το ίδιο το έργο ,
κατάστασης του καταθλιπτικού αγωγού μλησε στον Πρωνό Τύπo- ο αρμόδιος
εντάχθηκε σε πρόγραμμα του LEADER αντιδήμαρχος Τεχνικν Υπηρεσιν του
μέσω της Αναπτυξιακής Δράμας εν
όσον αφορά το γενικό σέδο ύδρευσης μάνης, ο οποίος σημεινει ότι το έργο
ασφάλειας νερού όλης της περιοχής , εν εντάσσεται στο LEADER και πρόκεπαι
τάχθηκε στο ΠΕΠ ΑΜΘ . Aυτό σημαίνει για την αντικατάσταση ενός αγωγού , ο
ότ, μέσω του γεικού σχεδίου , θα γνωpe ατοίος τροφοδοτεί τις υδατοδεξαμενές
ζουμε από που παίρνουμε νερά εάν το
νερό αυτό αρκεί και αν μας εξασφαλίζι μενή από τις διδυμες γεωτρήσας
τα επόμενα χρόνια Δηλαδή, να γνωρ
ζουμε από που ακριβς παίρνει νερό ο
Δήμος , αν χρεόζεται στο μέλλον να κάνουμε άλλες γεωτρήσεις ή να βρούμε ότι ο νέος αγωγός θα ταποθετηθεί με
νέες πηγές και τι μας δημιαυργεί πρό δαφορετική χάραξη και σε δαφορετκή
βλημαΟ κατοθλπτικός αγωγός
Το έργο της αντικατάστασης του καταθλιττικού αγωγού της Δημοτικής Κανό - νος αγωγός δέρχεται μέσα απόδιάφοτητας Νευροκοπίου , εντάχθηκε για ρες καλλιέργειες Αυτό σημαίνει ότ , σε
χρηματοδτηση στο πρόγραμμα CLLD) κάθε βλάβη δημιουργείται απλεα οEADER μέοω της Αναπτυξιακής Εταρείας Δράμας και έχει προύπολογισμό ται ανθρπνοικαι υδάτνα πόρα . Έχουν
310.483,87 eup και εντάχθηκε στον nαpaτηρηθεί επίσης ολλές απλειeo
προϋπολογισμό του Δήμου Κ Nευροκο: εκδήλωσης έγνε ανάλιση της συνεοφοΣτο r
ρός του λάδου εξδρυξης και επεξεργαίας μαρμόρου τόσο
στην ελληνκή οικονομία, όσο και στο Νομό Δράμας την οποία
υλαποίησε η εταρεία CAP για λογαριασμό
του Συνέσμου .
Η εκδήλωση , συγκέντρωσε τα
βλέμματα των αnχεpηματντου
κλάδου , οοποίo δροστηριono
ούνται στην neρoχή , ης wβέρνησης κα της τοmκής
αυτοδιούκησης. Μεταξύ ων,
χαρετιομό ατηουναν ο υφυ - 408.4 εκατ. ευρ το 2018 ,
πουργός Μακεδονίας- θράκης , κ. Θόδωρος Καφόσγλου , η
επεφαλής
Πρωθυπουργού στη Θεσοαλοίνη,
κα Μapίa Αντωνίου , ο βουλυτής Δρά
μας της Ν.Δ, κ . Κωνσταντίνος Μπλούχος
και η βουλευτής Δράμος του KΙΝΑΛ , κα. Χaρά Κεφαδου , μέοω Υλου , ο oπoioς βρίσκεται αυτός τις ημέρος στην ευρύτερη
εmστολής τους nou αναγνστμε, ο εκπρόσωπος wυ βουευτή nεριoχή μας, πραγματonο ντας περιο δεία . Κατά τον χαρτ
Καβάλας.
ΑMGκ.Χρήστος Μέτιος, ο ανnnepιφερερχης της ΠΕ Καβά , τες κα δυνάμεις των μελν του Συνδέσιου !
λος , κ Κστας Αντωνιάδης, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Δράμας , κ Μκoλης Τόσοου , ο πρόεδρος του Επuλητηρίου θση στην nακόσμακατάταξη , και οι ελληνυές εξαγωγός μαpΔράμας, κ. Στόφανος Γοωργιάδης , οπρόεδρος του Εμελητη- μάρου έχουν τρmλοσιοστεί την τλουταία δακατία 4ξιομνηρίοu Καβάλας κ . Μάρκος Δέμπας και ο & αντρόεδρος του
ΣΜ.Ε, κ . Φτης Στεφανίς
ΑΕει να ανοφ έρουμε ότι, μόνο στην Περpepeα Ανατολκής λαδ, κομουν οpιαμνα στό τα σμοτκότερα και εμβληματΜαεδοίας κα eράrης υφίστανταπόντε ενεργάλατομικά κέν - κότερα κπήμα παγκοσμίως. Ο κλάδος του μαρμάρου
τρα μαρμαρου καατοντας το μεγαλύτερο μέρος της παρα npωrαγunστεί κα μα dγουροςόπο αγνας που καταβάλα
, ολλά και
(άνω του 00% . Παράληλα , ntpaν των άμεσα εργοζομένων Υνμοπρο ν , θα
στον τομέα, το μάρμαρο στηρα nολλά άλλα επαγγέλματα και
υπηρεοίες της nεριοχής, όπως μετοφορές , συοκευαοία , υτη
ρεσίες συντήρησης τοχνκν κατασκευν , εnστημο ικν συνεργατν , αλλά ακόμη και τον τομέατου τουρισμού, οpού καθ
όλη τη διάρκεα του έτους οι πόλεις της Δράμας , της Καβάλας , εξόρυ ξη κα η επεξεργοσία του μαρμdρου , σιοτελεί έναν naτου Λμένα θόσου κ.α, φθοξενούν απχεpηματικό κόσο του ραδοσιακό τομέα, ο οnoioς έχει εδρακωθεί στην ελληνκή κοΣτο Ν Δράμας,
δραστηριοποιούνται 71
επιχειρήσεις με έσοδα
ΦΩΤΟ Π.Τ.
O Senior Mnageς Prhate Soctor Της ICAB
κ. r. Πoνογωτδης, κατά m δι pκασ
nopouoίσσης της μελέτης
Αποψη απόη δεξαμενή Κ Νευροκοπίου
και απασχόλη ση 2.470
εργαζομένων
πίου για το 202 .
Από το Δήμο θα καλυφθεί με ξεχωρ: του Γραφeίοu του
σημαντικότερα κτήρια του κόσμου. .
Στο πλαίστοτης ειδήωσης σύντομο χιρετομό ατη0θυκε ο υφυποuργός Μαιε δονίας-Θράης, κ Θ. Καράο
τον ΟΠΑ του έργου, καθς δεν αποτελεί
Τόσο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά
ςφοστηριότηΕτιχειρήσεων
μότου ο κ. Κοpάσγλου .
, οεφερε
της Ν.Δ, κ ωάννη Πασχαλίδη,
, ο neρpερειάρχης
Μαρμόρου AM , το ελληνικό μόρμαρο, καταλαμβάνει την 4η
Δήμου Κ. Neupoκοπiου, κ . Κστας Σιουμόνευτο είνα επίσης το γεγονός, ότι το ελληνκό μάρμαρο , και
κυρίως τακοτάσματα nou πpoέpχοντα ατό την Βόρεια Ε
γων τρν εξαγωγντης χρας σε nooτητα και αξα 30νδεσμος σωθεί .
του Νευροκοπίου , τη νότια υδατοδεξαιτο ελληνοκό μόρμαρο βασκό εξα νο
Όπως εξηγείο διος, το μήκος του κα M. Αντωνίου: Το ελληνικό μάρμαρο . ο λευκός χρυσός . .
Αόmoupγoύ στη Θεσσαλονίη, κα Αντωνίου, υποστήρξε ότι το ελ
ληνικό μάρμαρο μπορεί να αnοτελέσει τον λευκό χρυσόν . Η
ταθληττικού αγωγού είναι περάτου 2400
νπλουράτης η επκεφαλής του Γροφείου του Πρωθυ .
μέτρα . Η διαοφορά ως προς το έργο, είναι
πορεία από τον υφστάμενο αγωγό . θα
τοποθετηθεί λαπόν έος αγωγός σε
άλλη χάραξη και αυτό γιατί ο υφιστάμεμομάρου.
Το μεγολύτερο όμος ατίτευγμα των επιχερήσεων μαρμάρου
στην ΠΑΜΘ, είνα ότι κατόφε ρow να αυξήσουν τοατασχολούμενο προσωπμό τους και
να αιστελδσουν , στηριζ μνες
στον καθαρά εξαγωγικόπροσανατολιομό τους εnαγγελματική δέξοδο να δεκάδες
άνεργους εργαζόμενους
Θ. Καράογλου: Μaρμαρα
της Β. Ελλάδος κοσμούν τα
νωνία και σνεχίει να προσφέραι στην οικονομία, ακόμα και στα
ζοφερά χρόνα της κρίσης αυξάνοντας την εξωστρέφαιά κα
την ανταγωνστυότητά του .
| σελ3η
δειάς και όλα προβλήματα, σπατολούνΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
σελ5η
Πάτκος-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
TΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΝ & ΤΕΧοoΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
eΕArΙKΗ ΟΜΑΔΑ
Αξονικές τομογραφίες
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετά σεων
με αυστηρη τηpnon
ΑΝΟΙΕΜENΕΣ
ΜΑΝΟΛΙΕΣ
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλω .
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΗΤΑΣΗΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΕΜΕΡΕ ΙΑAΟ 16Πε2 ΝΗt 13ΡΛR ΠΗ R
m . Vl08 aπι, maaan
1μκΙNΟ. πutυΨR
πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
ΕΠn Bpα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPIH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
rεt Eνε .
ωwwα 60
8 25210 55122 0 6977 472890
Nα uμμαuκT

Τελευταία νέα από την εφημερίδα