Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Φεβρουαρίου
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 6982
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΚΕΔΕ:Έτοιμη
η Πλατφόρμα
για αδήλωτα
τετραγωνικά
μισθός
Καττατos
- Ανοίγει η συζήτηση για αύξηση έωs 5%
- Τi λένε εργοδότες , Τράπεζα τηs Ελλάδοs
Ουτε βαλτή να ήταν
η Eurostat , η οποία δη-.
μοσιοποίησε συγκριτικό πίνακα μεταξύ
των κρατν της Ευρ.
της, λίγο πριν σηκωθεί
η αυλαία των διαβου- ρπης ,
λεύσεων για τον κατ ευρ ως τα 611 ευρ
και μάλιστα σε 12μηνη
βάση . Στην πρτη ταχύτητα- παίζουν οι
(Αίγες ) χρες της Κεν
τρικής και Βόρειας Ευκαττατους
μισθούς Πάνω από
1.500 ευρ και κάπου
στη μέση βρίσκεται η
Ελλάδα.
Καττατος μισθός:
Οι συγκρίσεις στους
μισθούς σε όρους
Αγοραστικής Δύναμης
Η εικόνα αυτν των
τεράστιων διαφορν
Έτοιμη είναι η πλατφόρμα για την υπο
βολή από
πολίτες των επιπλέον
αδήλωτων τετραγωνι
κν , που θα αρχίσει
σύντομα να λείτουρ.
γεί για την εξυπηρέ τησή τους. Αυτό
ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δητους
τατο μισθό.
Βγάζοντας από το
κάδρο τη Δανία , την
Ιταλία, την Κύπρο , την
Αυστρία , τη Φινλανδία
και τη Σουηδία , όπου
πολύ απλά δεν υφίσταται καττατος μισθός ,
η Ευρωπαϊκή Στατι
στική Υπηρεσία χωρί - αλλάζει όταν ληφθούν
ζει τους υπόλοιποuς σε
3 κατηγορίες. , Όπως
προκύπτει από τον
τατο μισθό περιορίζε - ξει στην περίοδο πριν
ται στο 3πλάσιο , από
7πλάσιο όταν η σύγ.
κριση γίνεται σε ονο μαστικούς όρους .
' Με αυτόν τον τρόπο
μέτρησης, τα 758 ευρ καθορισμού του κατ
του ελληνικού καττα.
του μισθού γίνονται
904 ευρ , χωρίς όμως
να αλλάζει η κατάταξη
της Ελλάδας , που παραμένει στη μέση του
βαθμολογικού πίνακα .
Αν μπει κανείς στη
διαδικασία να ανατρέ.
μή τP η ς
Παπαστεργίου , κατά
τη διάρκεια της σημε
συνέχεια στην 11
καταργηθούν οι συλ λογικές διαπραγματεύ.
σεις , πριν δηλαδή
θεσμοθετηθεί το συ .
στημα του διοικητικού
υπόψιν οι τιμές , δη.
λαδή όταν η μέτρηση
και η σύγκριση γίνει σε
όρους Αγοραστικής
Δύναμης. Έτσι , τα 312
ευρ ονομαστικού καττατου μισθού στη
Βουλγαρία
ΕΛΣΤΑΤ:
Στο 16,5%
υΠοχρησε απο καλούμένου
η ανεργία
το Νοέμβριο | παίζουν- από τα 312
πλέον
κατατοπιστικό
τατου μισθού , βρίσκει
τον καττατο μισθό
στα 876 ευρ ( πάντα
σε 12μηνη βάση) . Ένα
εξάμηνο αργότερα , ο
καττατος μισθός διαμορφωνόταν στα 683
ευρ και πλέον ανέρ
συνέχεια στην 10
χάρτη, στη χαμηλότερη "ταχύτητα- πα ζουν οι χρες του
γίνονται
ανατολικού
μπλοκ, με τους καττατους μισθούς να
| πρην
απραγματικάν
ευρ και η διαφορά
του χαμηλότερου με
τον υψηλότερο κατ 618
Συντάξεις:
Οι πέντε
κατηγορίες
Που διεκδικούν
αναδρομικά
Στις γυναίκες , το Πo
σοστό ανεργίας (20%
τον Νοέμβριο 2019
από 23,9% τον Νοέμβριο 2018) Παραμένει
σημαντικά υψηλότερο
από εκείνο στους άνδρες (13,7% aπό
14,4%)
Στο 16,5% διαμορ.
φθηκε το ποσοστό
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9