Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εog0 p0υρο r | 4o m bp
www.olymρiobimn.gr
ΠAΑΣE 7 οoAων ω
ΑO TΗ ΔΕΥ ΚΑΤΕΡΣ
Δρομολογείται
διακανονισμός του
υπέρογκου χρέους
Eκτός λεπουργίας
υπηρεσίες του
Taxisnet
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ IOBE
Η υπο-υλοποίηση
του ΕΣ ΠΑκόντυνε >
την ανάπτυξη
οΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ρo T ΔΕ
Etς λnmυpp νw κηAραtpopμος οu TAN oς ochu
αν Τοάη η A μηη Anή ηκ
Μ N ομοpης
εύμnουs
Ε a αν Αoμει κιοr
ΑΟΥκΠpαμηλ0ΥΟ'n
u κm uτupας ΔΔ Υ Προpu
nς 020, όυ puό n άνa
do δm
1 ro 5φρoτμ ς ΗΠp ΡΟ
μ Α6Υ
-Μοpσκέρη n n eΕn
φda v 05300 οηcia.
hηηςα rς δronν Εν
e18 Tη κ0050o0po
π0ς η Δnα 1es00pa1200
-Ηκοή nrς α pμoη oαίν w
o ΔΟΥ ς αη np4ή
φalvaν μ η ήση αρν πλ
ηνpoo μηπptn mου
ΕM ό mν ηrη 00050ρopa
00μ η p 1000
ood Sοptmnμο o n
ΚΑΤΑ 6,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΟ
Eu η μη mnp Eκοpν
noaν Ε Μάo Μon nς μ
wTaοn ημu, ημn
Δραn, oνο δμοp Κ ς κσος
Vpοp κΔDorw Ο
wwIκο EΛΕ ΑnΟ Τα
ΥΗΡΕΕ
Καμία παράβαση
για κάπνισμα
στην Κατερίνη
ΑΚΑΣΤΗΜΑ ΤΑ
ΠΡΟΣΑΜoετ
3 raΟςς p μωτις
Μuβή ΕηβoΦΠΑ pαλ
ν no MEA τy Πaη 6 00 0
μφ10o πο.
ΑΠΟ ΤΗΜ ΜΤΡΟΠΟΛΗ
Πρωτότυπα
βωματικά εργαστήρια
παραδοσιακν
οργάνων
ΓAΜAΗT nAΟ
χOΝΟΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΑ
Σε Ελατοχρι και Ανω Μηλιά
τα περισσότερα προβλήματα
5ΕΙΟΥ
ΕΠKΕΡΟΥΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
aμόα o
υεoς υ μου
ΚατphK λ
Εuaμο pν
aυeμv
μoo που
σηκμε κοαιές
ΚΩΝΙΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
peat η μT Traup
EΕλορ
Τασυηpμα που
ουpoμομορήμ κu u
pov peς
ο βo oΕmοp
ΒΕΚΤΚΟΣΥΝΕΡΙΟ
Συνταγμαπική
η κατάργηση της
13ης14ης σύνταης
ΣΤΟ ΔΗΜΟD0
πpeβήμα uς ovdw oτpμο φη yήopon οum μηήμα κu xuM o
peo me u p oοa
neoo a no s tpουτήmowαμ κς
poς Φ .
Κnς μής ov ήων ο
Μρηη τό 145013 moν δop Χρ
ου ww w , ός κυπt
μς ρs (η -Μη φύ
ος οuούρς κυ μoίu μ
νομοή μή α ρ
Aoroς γνou ημoυ oμος,
σος κoς ύ μu Καρn
iα με τους poίδρουςν κονπτ
Ο nοpς Τη Ερμ, Πoνς Ευμmθης,
σεδ ς u π0wα oυ ου εμήκ
Χioυp σχους φστοoύνης
ΑΟ ΤΟ ΣΟ ΕΟΕΛΤΕΜ
ΕΡΟΡΟΥ ΣVYPOΥ ΚΑΤΕΜΗΣ
Εκπαίδευση 17 πολιτν στην
Καρδιοαναπνευστική
MINICH
nOstHTAL
Με προϊόντα παότητος στις
κατερες τμές κα το
αδικομένο μας προσυπκό, σς!
εγγuoμοoτε το κατερο
eπotεσμα
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΙN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΡA ΦΕΡNEΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝEFTEΙΑ
Αναζωογόνηση
T.2351039303 & 34886
ΣΤΟ ΣΠΙΤ ΙΑΣ
υΣT ΧΡιαΗ ΤΗ
konstadinidisalive.com
n o 6 nο οnoρφ ς
κήn a υ pύσ pαπoς mς ni,
poep m o μα on Eaο, Δία ν κ
a u ΕoΕορό po Κμ .
ΤΕΡΠΟΣ
UΕΛL Ε51ΙΕ
ιarυtrΙ 5 tanς
cona be
Μπεoν
τηΑ.:23619/6330
kostopcolostctenφαιmal. oοm
Κατερίνη
Μ ΡΙΑ ΓΕ15ΕVΑΤ90
|aλουνται αυτονομε διαμερισματα| την hεΗτοκορωό Πρac οπs 52τμ
tur eστμ κοντά στην θαλασσα.
Επυγγαλματικα σκίνητα και
| aκοπεδα εντός σχεδίου και εντόςστην Λιπευκαρυά και πλάκα
Αιταgμαυ.
Ετωελήie στό το τομκnppη
βεκτρωούρείματος δηρακοι εερίαυελκ
Κnε moοι mα 2351 η 37650 μ αολημνη τρόπυητορική
electricon
aerton
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑφΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
521520-2α τ10. Τ 0970 100 5501
www.ESραυ.5% Iniog τerpουgr
Ενcpγεiaκς Πμβοκίας Μτρς δνέρητιος ouoo Aεpie
ττρία 1ετρ-poς 2 opel Eaτερίn
ΠΤΟΠΟΙΚΜΕΝM ΜΟΜΑΔΑ
ΕΠΕε ρΣΡΟ αΥν