Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nou αγαna
τον τόno του
Πρέnel να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοντήτης Ειδότης - Δαιθυντής ΒΑΙ ΤΕΑ Eτος 50 Αμ Φiλou (1H2 Τιμή 0B0uμό έμπη 5 Φεβρυορου 2040
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
Eunv Hneρο - οuμpω
να με ηnnpοφορίες . nροΚΕιται να ιδρυθούν τρεις
εnmtov nεστές , Δο
οστάσεις έχει
nάρe τo μετανο στευτικό npόAημο στα νηoά Ηρης Τσελίος
του Αγαίου και η Κυβέρ .
νnon Φοντα να εna
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μεγάno σγκάe nooo μές στα woννa mv
Aρτα κα neavoν στην
Πρέβεξα
υνέχ τη ,
νanpooδιpίe τmν no - μένει η ωpoθέrηon tων
Aiκή της.
νέw ομν φnoξενίος .
Στις 13 Φεβρουαρίου
|η απόφαση για το Άκτιο-Αμβρακία
Σος 15 Φεβpουop.
ου θα ξεκοθαριστεί
mmipως η τύχn του
νέου διαγωνισμού
nou 00 onοκnpuo
τον αυτοκνητόδpoμο
Ακτιο- Αμβρακία
νέχειυη α
Επίσκεψη ΣΗΠΕ , ΕIET στον Υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση
Για το ασφαλιστικό και το Πρόγραμμα
στήριξης του Περιφερειακού Τύπου
Ακατανόητη
στάση .
Ακατα
νόητη
φαίνεται
η στάση
του ΚΙ.
ΝΑΛ κα.
Στο nλaiσιο του νο
ΚΟΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΙΕΡ
μοσκδίου Εργάνη 2 α
μπορούσαν να αντιμε
τωnστούν και τα rή
ματα nou poέκupαν
με την nρόσφατη , aφ.
δια κοι μεγάλη σύξη
ση των ασponιστικν
unoxpsoεων αM και
της Φ.
φης Γννηματά
να καταψηφίσει την τροπολογία της κυβέρ.
νησης noυ βάζει τξη στο ανεξέλε
γκτο τοπίο των Μκο nou δραστη
ριοnούνται στην Ελλάδα , ειδικά
στα πλαίσια του μεταναστευτικού.
ννεχευ στη σελΟ
της φοροΜογιής εn.
βόρυνοης των επt
pήσεων nεριφερειακού
Τύnου
σννίχεα στη σελ.