Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ Tυποξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-Νικθλους Καραθάνος 1951-1974 Ιδοκτήρια - Εκδότρια Σε συρίδου Ι. Σευλανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (174
Ap. φύλλου 6830-12.047
0,50ε
Το 50 Δημ.Σχολείο Δράμας
αδιαβάζει Σινεμάν με
πρωτότυπο θέμα και
αλλιτικη προσέγγιση
Ερτηση Χ. Κεφαλίδου
Δωρεάν παραχρηση
Δράμα 86-Ολυμπιακός 26-28
Σ. Βαλαβάνης στονn.Τ
αΤους βαθμούς που
χάσαμε θα τους
πάρουμε πίσω
σίγουρα στη συνέχει α. >
Θελ. Υη
στη Βουλή προς ΥΠΕΣ
δημοτικού οικοπέδου
και Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα κτιριακά
στην Πυροσβεστική Δράμας
Πως βλέπουν αγόρια και κορίτσια
το άλλο φύλο στην τρυφερή
περίοδο της προεφηβεία.
σΕA. tη
και λεπουργικά προβλήματα
για στάθμευση οχημάτων
στο Μουσικό Σχολείο Δράμας
Θελ. Βη
σελ. 5η
Ανέβηκε στη Διαύγεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Έκλεισαν νωρίτερα τα σχολεία στο Δήμο Νευροκοπίου
Τα βήματα που θα ακολουθη θούν
για το κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΑ
Προβλήματα από την χθεσινή
χιονόπτωση στο Νευροκόπι
και στα ορεινά του Δ. Δράμας
Του Θανάση Παλυμένη
IΓo παν το μεσημέρ της Τετάρτης 5
Φεβρουαρίου οΟες) , δημοσεύθηε
στη Διαύγεια ,1
κού Συμβουλίου Δράμις για τη λύση και το
κλείσμο της ΔΕΚΠΟΤΑ
Υπενθυμίζουμε ότ η πρόταση τέθηκε
πpος συζήτηση στο Δη μοτικό Συμβούλιο
στις 22 Ιανουαρίου και ψηφίστηκε κατά πλιοψηφία από τις παρατάξεις της αντιπολπευσης: -Πόλη + Ζωή, Ρrοject Δράμα 2020- Aυτοδιοίκηση Πολτν και Λαή Συσπεί
ρωση.
Η παράταξη του δημάρχου κ . Μαμοάκου
Εννoυμε τη Δράμο ψήφισε ενολλακτική στν της επχίρησης, μετά από σχετική
πρόταση που κατέβασε οίδος, εν ο εκ έρευνα της νoης Οκονομικν Υπηρεστν
φαλής τηςς Προσπτκής για τη Δράμα- ψή- του Δήμου Δράμας και υπαβολή προσφο
φια τρν α ψή φοι ήταν 12 θετικες ρν για την αμαβή τους
στην πρόταση του δημάρχου, 18 θετικός επί
της ισήγησης των ντπολπεύσεων .
Σύμφωνα λοπόν με την ετίσημη κα καθαρογραμμένη απόpoση το Δημοτικό Συμβού- η ανάρττηση της ατόφασης στη ΔΙΑΥ
λιο αποφοοζει κατά πλειοψη φία:
1. Την λύση και εν συνεχεία την εκκαθ μση της κοοωφελούς aτιχeipησης με την εντρωμένη Δεύκηση Μοτεδονίας-Θράης
ετωνυμία Δημοτική Επχε iρηση Κανωνικής για την έκδοση της πρeβλεπόμενης Πράξης
Πολιτιστικής και Τουρστικής Ανάττυξης Εpυσης του Γενκού Γραμματέα και προ (ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας , σύμφωνα θησή της γα δημοσίευση στο ΦΕκ
με το άρθρο 262 του ν. 34632008, με ημερομηία λύσεως την 3062020 κατά την της αμαβής τους
οπαία θα υνταχθεί ο Ισολογισμός λήξεως
της Τερόδου 1/1/2020-3082020, που θα Τικής Επείρησης Κανωνικής Πολιπστικής
συνστά τον σολογισμό ενάρξεως- ευαθ
ρίσεως, σε εφαρμογή των διαπάξεων των
άρθpων 262 &200 του Ν 3463/2008.
2Την ανάληψη από τον Δήμο Δράμας του ττων εγγράφων κα πληροφορν αναφο συνόλου των δραστημοτήτων ης Δημοτ- pά με ις υλαταοίμενες δράσεις, το
κής Επιχείρησης Κοινωνικής Παλπιστικής
και Τουρστικής Ανάπτιξης (ΔΕΠΟΤΑ) σχετικά με απmήσεις κα υποχpεσες και
Δήμου Δρμας ατό τηνημερομηνία λύσες νγένει τα ακονομκά δεδομένα της eπιge
.η στopαση του Δημστ
Διακοπή ρεύματος σε Νιβαδερό , Σιδηρόνερο, Σκαλωτή
Αλυσίδες στο οδικό δίκτυο Δράμας-Εξοχής και Δράμας - Σιδηρονέρου
Του Θανάση Πολυμένη
PΟΒΛΗΜΑΤΑ στο
οδοκό δύτυο του
nΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
1Νομού Δράμας
έφερε από το πpuί της Τe
τάρτης η θεoνή χονό
πτωση , κυρίως στα ορεινά.
Μέχρι χθες το απόγευμα.
χιόνιζε συστηματικά τόσο
στην περιοχή του Δήμου Κ.
Νευροκοπίου, όσο και στα
ορενά του Δήμου Δράμας ,
όπως στην Σκαλωτή , το Σ
δηρόνερο και το Λιβαδερό.
Σύμφωνα πάντα με τα
στοιχεία που είχαμε στη
διάθεσή μας μέχρι χθες το
απόγευμα, η Αστινομία είe
βγάλει οδηγία για αντιολ σθητικές αλυσίδες για την Ε.Ο Δράμας-Εξοχής από το παδιά να φτάσουν ασφαλή στα σπίτια τους και να μπο170 χλμ έως το 530 χλμ, και Επ Δράμας-Σδηρόνερου, από το 210 Χμ έως το 420 Χμ οιδρόμοι αυτοί βλήματα.
χρeoζονταν αλυσίδες Επίσης , διαίτερη προσοχή χρει ιδιoireερn προσή χρειαζόταν επίσης μέχα και τις πράζεται ο δρόμος από τη διασταύρωση του Βόλακα μέχρι τες βραδονές ρες , η δέλευση οχημάτων από Ανω και
και το Nυρακόπι
Όον αφορά την κνητατούηση που ένε πpοκειμένου αρκετά δύσκολη και οε περάττωση noυ όχημα δέρχονταν
να μην κλείσουν οι δρόμο , όπως δήλωσε στον -ΠTo από εκί χωρς αλυοίδες, θα μπορούσε να μπλοκόρει στο
αντιπερpερειάρχης Δράμας κ Παπαδόπουλος , ήδη η δρόμο.
Περφέρeα έβγαλε στο δρόμο δύο γκρέτερ και δύο αλατέρες με μαχαίρ εν σε ετομότητα βρισκόταν και ο τόσο και της Π.Ε Δράμας, ήταν να κρατήσει όσο το δυιδτης εργολάβος μεαντίστουχα μηχανήματα
Όοον αφορά το Δήμο Δράμας μηχανήματα βρέθηκαν οδκό δέκτυο όσο και το εrαρχακό και κυρίως τους δρόστην περιοχή Σκαλωτής και Σδηρονέρου, προκεμένου μους προς τις κτηνοτροφοές μονάδες της περοχής
να κρατήσουν ανοτούς τους οασμούς, εν οι επαρχιακοί δρόμοι είναι στην ευθύνη της ΠΕ Δράμας
. Την ανάθεση στο Δήμαρχο Δράμας
όλων των αrapairητων ενεργειν Πou πpo
Πενα γνοσυν στη συνέέχεια όπως:
.η αnοστολή της απόφασης στην Απο ο ορσμός εκαθαριστν κα το ύψος
3ΦΩΤΟ Π.Τ.
ησυνεργασία των υπηpετν της Δημορέσει το ΚΤΕΛ να τα μεταφέρeι χωρίς να υπάρξουν προ
και Τουριστικής Ανάπτιξης (ΔΕΚΠΟΤΑ)
Δήμου Δράμας και του Δήμου Δράμας για
την λεπτομερή υποβολή άλων των απαρa Κάτω Βροντού προς Τς Σέρρες Η διαδρομή εκεί είναι
προυπιo, τις συμβάσες, τς εικρεμότητες
Βασικός στόχος του Δήμου Κ. Νευροκοπίου πάντως
3. Τη μεταφορά στον Δήμο Δράμας του
προσοτικού της Δημοτικής Επχείρησης σμότου Δήμου Δράμας των δαπανν για τη
κανωνικής Πολιτιστικής και Τουρστκής μοθοδοαίατων μεταpερομένων υπaαλλήλων
Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας με
σχέση εργασίας δτιιού δικοίου αοpίστου
και ορισμένου χpόνου ατό την ημερομηνία
λύσες της. Συμβάσεις έργου που έχουν
συναφθεί από τη Δημτική Επχεiρηση Και - Δράμας από την ημερομηία λύσες της
νωνικής Πολτιστικής και Τουρστικής Ανάππυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας ατό την
ηεραμηνα λύσες της.
4 Την καταβολή από τον Δήμο Δράμας
σύμφωνα με τις σχύουσος ναμοθτικές ρυθ - έχα , aνueέτε στον Δήμαρχο Δράμας]
μίαεις, των οφελν της Δημοτικής Επχεί
ησης κονωνης nολnστικής κα
Τουριστικής Ανάπτυξης
Δράμας πος το Δημόστο , τα ασαλιστικά
ταμεία και τρίπους
5 Τονορσμό ε επόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας εκαθαρησης
.η έκαιρη πρόβλεψη στον προύπολογ
νατόν ανοετό και σε καλή κατάσταση, τόσο το εθνικό
και εν γένειγια τη λετουργία των προγραμ
μάτων και δράσεωντης Δημοτικής Επχείρησης Κοινωνικής Πολπιστικής και
Τουρστικής Ανάπτιξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου
Διακοπή ρεύματος
ιδιοίτερα προβλήματα ακαφέρθηκαν στα ορενά χωρά
του Δήμου Δράμας όπως στο Λιβαδερό , το Σδηρόνερο
και την Σκααλωτή, καθς το χόν χθες το απόγευμα είχε
ξεπεράσει του 15 πόντους
Στο Νευροκόπι
διαίτερα προβλήματα όπως είταμε και παραπάνω, παρουσιάστηκαν Χθες στην περιοχή ου Δήμου Νευροκο πίου , εν η αστυνομία
απαγόρευσε την δέλευση
φορτηγν άνω των 3.5
τόνων .
ΟΔήμος Νεuροκοnίου σε
συνεννόηση και με το
ΚΤΕΛ, έκλεισε κατά μία
ρα νωρίτερα τα σχολεία
του Δήμου, πpoκειμένου τα
. όλες τις πραβλεπόμενες από σχετικές
διατάξεις ενέργιες
Την ενέργεα rou nφέπει να γίνει στη ου
σελ5η
Από εδ και πέρα λατόν, το λόγο έχει η
Αποιεντρωμένη Δισίκηση η στοία θα ατο
φασίσε γα τη ομμότητα της απόφασης
του Δημοτικού συμβουλίου και ανάλογα,
ατήθα δημοσευθεί στο ΦΕΚ και θα γνε ο
ορυσμός των εκααριστν και τούψος της
μαβής του .
) Δήμου
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΤΣΥΛΛΟΓΟ οΙΛΟΝ ΓΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟN ΔΡΑΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
GEATPIKH OMAMA
Αξονικές τομογραφίες
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγρονες υπηpeoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
με αυστηpή tηpηon
ΑΝΘΙΣΜΕΝE
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
ΜΑΝΟΛΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:50-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρυης
. Ψηφιακή Μοστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεικόνσης
ηεξέλξη στν εξέταση του μαστού
. Υnέρηχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνmοκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχο -Τiple σγίων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσκής Πυκνότητος
. Ορβoπαντογρόφος
ΙΡΟΓΜΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΙΕΩΝ.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡEMΕP Α0 322131
Nα Ευmκαα
1T τ muIκαι
ΠνE 30 ΕΠ Μ800
μΝΕ ΝΡΑ a Α
πάνοα πλα ας αξοπεη,
μαθράτστροάντο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPEH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 25210 55122 )6977 472890
TEHEEDEN
τυ ατ α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα