Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Έκλεψαν καλδια από
την κεντρική γετρηση
ύδρευσης της ΔΕΥΑΣ > συλ
κ(Ομοιος της Μάνης
ο πρόεδρος της ΕλληνοΑμερικανικής Ενωσης > σελ1
Ηγιορτή του μπάσκετ
της Πελοποννήσου διεξήχθη
στην Καλαμάτα > σελ15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 1| Ετος 24 Αριθμός 5822 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 .e-malinfoο elakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Πολύτιμα συμπεράσματα από τις έρευνες του προγράμματος AristOl
Πρόγραμμα
για 1.250 θέσεις
ανέργων ευπαθν
κοινωνικν ομάδων
μηνύματα για
Αισιόδοξα
την επίδραση του ελαιολάδου
Σε μια κατάμεστη αίθοουα
nρογματοηοιήθηκε η ενημερωτική εσπερίδα με θέμα Το ελοιόλαδο
υγείας-Health Claim-, την Πέμ πτη 30 Ιανουαρίου στο Διοικητήριο Λακωνίας
Στην εσπερίδα nαpoυσιάστηκαν τα απoτελέσματα των Πρό .
ισχυρισμός
0 ΟΑΕΔ προχρησε στην
απλούστευση και ενίσχυση του
Προγράμματος για νέες θέσεις
αnασχόλησης ανέργων anό
Εunaθείς Κοινωνικές Ομόδες
[ΕΚO) Πou nopoμένει ανουτό,
καθς σε χρονικό διάστηα
2,5 ετν καλύφθηκαν μόνο
750 σπό τις 2.000 ΠροΒλεπόμε
νες θέσεις Με την τροnοnoίnoη nou εγκρίθηκε αnό το ΔΣ
του Οργονισμού , Παρέχονται
ισχυρότερα κίνητρα για την
Πρόαληψη ανέργων nou ανή .
κουν σε ΕκΟ (Ατόμων με Ανα
nnpίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων
anό εξαρτησιογόνες ουσίες .
Αποφυλακιομένων , Νεσρν
Ποραβατικν Ατόμων ή Νεαρν Ατόμων nou Βρίσκονται
σε κοινωνικό κίνδυνο) , μέοω
της μεγαλύτερης επιχορήγησης επικειρήσεων και εργοδοτν και την απλούστευση των
σφατων κλινικν μελετν με
ελαιόλαδο σε ασθενείς με ήnια
λεμφοκυπαρική αναιμία, η
οnoίa πραγματοηοήθηκε στο
Νοσοκομείο της Σπάρτης υπό
την επίβλεψη της επίκουρης
καθηγήτριας κ . Πάολα Ρόχας.
Παρουσιάστηκον , επίσης , οι θε τικές επιδράσεις του ελαιόλαδου σε ασθενείς με ήnια
νoπτική διαταραχή (Alzheimer
και μέρος των εν εξελίξει κλινι κν μελετν σε ασθενείς με Λακωνικά Προϊόντα υψηλότερα σε φανόλες ανάμεσα σε 1000 δείγματα
σκλήρυνση κατά πλάκας. Συζη τήθηκε, οκόμο , η δημιουργία
ριεχομένου anότον συντονιστή μνιανιτ .
του AristOl , , Δρ . Νίκο Κρnενός cluster παραγωγν ελαι όλαδου υψηλού φαινολικού Πεουνέχεια σελ 9
Ευκαιρία για έργα
σε αρχαιολογικούς χρους
Προϋnoθέσεων συμμετοχής
Η τροποnoiηση αφορά στο
από 2017Πρόγραμμα επιχορήγηoης επχειρήσεων και ερ γοδοτν για την anaoχόληση
2.000 ανέργων Ατόμων με
Αναπηρίες ΙΑμεΑ) , Aπεξαρτημένων από εξορτησιογόνες
ουσίες Αnοφυλακισμένων,
Νεαρν Παραβατικν Ατόμων ή Νεαρν Ατόμων nou
Δράσεις ΕΣΠΑ και για τη Λακωνία
Δύο Προσκλήσεις συνολικού σχυση ης ελκυστικότητας των δημοσιοποήθηκαν στο πλαίσιο στόχο την ούξηση ης επισκεψιΠρoϋπολογισμού
ευρ, οι οnoίες αφορούν την ενίτου Επικειρησιακού Προγράμμα τος ΠΕΠ
9.000.000
χρων Πολτστικής κληρονομιάς
στην Περιφέρεια Πελοnοwήσου ,
μότητας και στην ενίσχυση του
Πολιτιστικού τουρισμού . > σελ.
Πελοnoννήσου
Η ΤΟYΟTΑ ΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΠοκλειστικός Εισαγωγέος & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα
βρίσκοντοι
δυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χρου
εργασίας για Ατομα με Ανοnnρίες.
κοινωνικό κίν ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστίθετα στο υφστάμενο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευοστν
ης ΤΟΥΟTA Ελλάς Πou δραστηριοηοείται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
συνέχειο σελ 7
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
Ε.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
Ολική διαγραφή:
Πάθος βλαπτικό
για τη δημοκρατα
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
του Νικόλα Σεβαστάκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα