Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ | 0o w ωp
www.olymρiob imn.gr
ΠΕαTΗ 6 oΡΟAOY 10
ΜΕΣAE εΝ ΕΗ ΑΟn
Υπεγράφησαν
οι πρτοι μόνιμαι
διορισμοί
Προβολή του
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ:
ολύμπου ως
Ενδελεχής έλεγχος
στις ΜΟ
τουριστικό brand
ΣΤΟ εΡΗΕΡΟ ΦΕΣΤΕ
L040 EKTAJAEYTION
Οnnς μς φς ομς
οuς εu aoκnmwaδ
οή opήβημε ην ο Rauup
μω ds
Eyp ooηε o δapς 100
μωνEοό En0 nνό
ΓΙΑ ΠΡΟΤΉ ΦΟΡΑ ΜΗΡΩ0 ΜΕΛΩΝ
o Berβηού npooεό
ομεί ς
ς ου A ndς φηοs os
o pκμος ap ς
Ες Aoκ Eισr
nο σn ρίης μuν
ς AopoτοmΕσιδαις Κκρή
oςorυρμ s Πa α υ κς
Βα ςγαος ηε μιpiς ς ς
φaw νυ παp τύν ναop4κ
oάλημηuηρα σίας onς δeς uσκπχpος
o woντμn pμός
aην o κu epγίu
rdtρα
oλoυμε ατο υμπογα ανερόμη
πηρεδο κυp rma Εa όoimαμο
trd φr aoπρβάλομε όμη
pe ey μ 4 aλΜ
Sn pu oς γo δμυρμία
οup nvo oδμό μ ο .
πpόζ Φ rpan οραμ ο
A α τoo 60 mov oό m
oσol άοnς Τμonς
Πp Μες ΜοoaAοδρος
φ wίσύν no αίpMu
ΚΑΤΟΤΑΤΟΣΜIΣΘΟ
Έρχεται
η έα αίξησή του
Αύξηση των Τροχαίων
στην Κεντρική
Μακεδοννία
ΕΣΑ ΦΕΒογAΡΙΟYα
ΔΑΠΡΑΜΑΤΥΗα
Μεπυp κμμούς oούνο δας
nmνοrρ ο ο μού ο
κ0000 Ρ Κ
Eu μ pu ξ ωνα δp
ooς oνoμ εpομυς
ερτδoς
Gao n τ η np εpp
Φυνοθα νί ρuς ου αp
ov atp eηp η δαί κ δ
ptMσΕ
ΠΑΕΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟEA
AGipnmve a ο w
ποov ογόμη o bompa mu 3000
τy KngΜαo o uoίσu
ηpomoύ μήα μ muη oa
πpopn ooναελa η
υpή pa
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙακ ΜΚΕΔΟΝAΣ
Ανάδειξη τοπικν προϊόντων σε
Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης
ona τ ΤΑΙοo
Ο ς μ
ο pόo tpoμ εριοδenbv Da κάτ av σο pn) wpoη
πίowpo μάυ pam φμ
κμήp γαη oησον κοσο μαα
A μαποή aon a mnpoov o
ατορ ομήησαοpηη καλαμ - ροon κα ονά
pνoν ow κ o μ00nvDp a
moo paαμ o nς μς
ατοoρης αιpα μα m ό
Τpia s πόα
πpe .
πnpp pa orp
οναp η npuμ
| K ς Μοos
mpαμ m
Αpοnppή ης
Σ4 μόu
να ανα ύν o
m α s
ποΥED ΕΤΡΟΡΟΝ
Νέα εναποιημίνα
παράβολα οδήγησης
NOMA ΣΤΑ GPEIMA ΤΙΣ ΠΕΑΣ
Μηχανήμτα της
Πρomμνς
αντιπεριφέρειας
Mgot Seertoo
Αa νς
Γpαp Ενats
5ηΕνίτμω "
Παpαοό βra
Πp 5n
καθάρζαν τους
πons 100καοευ κυ ο ασσν
ava buslσο ppea γ ο
e νρης όορ .
oo tuυπpγeu Ynν oNop
b