Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.693 . Τμή 0,60 Ε. Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020
/ Γραφeίa Φ.Τταβλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fac 26510 30.350 htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Με νέα πρόταση της Κομισιόν για την εισδοχή νέων χωρν ..
ΠΟΝΣΚΟΛΜΗ ΑΝTΗΑΒAΝΑ ΣΗ Ε.
Ο0διδικασίες ημποούννα ανοταλούνή να διακοπούνελεος αν ετοτίοντα Αντιμετωπίζουνκεμπόδιαν στις καθημερινές τους μεταινίσεις
υβορύ προβήμητυ ί λαογουν και αφλoον που είοr <λσε
ΑΕργηΧιά 1Κ τww χτάεωνεχας ατκλίπτειη Ειλή Κα αη RIB
Οι ΑμεΑ δικαιούνται καλύτερη
ποιότητα ζωής στα Γιάννενα!
. Πιο δύσκολη γίνεται η έ.
ναξη της Αλβανίας στην Ευρω παίκή Ένωση, καθς πρόκεται
να αυστηροποηθεί η διαδικασία
εισδοχής υποφήφιων χωρν σε
συτή Η Ευρωπαίκή Επροπή πέβαλε χθες στα κράτη μέλη
πρόταση για τη νέα δισδικασία,
Ερωτηματικά προκαλείο αυξημένος αριθμός ειδικν θέσεων στάθμευσης . Πολίτες
ζητούν ελέχους από τον Δήμο. Τ αναφέρει σε επιστολή του προς ΤΟΥΠΛ.
ο Πρόεδρος Παpίτoς Ηπείρου της Εταιρείας Προστοσίας Αυτιστικν..
. Μόνο εύκολη δεν μπορεί να
χαρακτηρόσε κανείς την καθημε.
ρiνόπητα mωv πολτν με αναπη
pia ειδικά αν αυτοί ζουν σε πό
λεις όπως τα Γιάννενα, που δεν
θεωρούντα φυλικές λόγω έλλε
Ψης Των αναγκαίων υποδομν .
Υπάρχουν ακόμα δημόσια και
δημστικά κτίρα τα οποία δεν προΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
η οποία θα επιτρέπει πλέον ακόμη και την επανέναρξη εξέτασης
ήδη ολοκληρωμένων Τμημάτων
της διαπραγμάτευσης αν η υποφήφια χρα δεν τηρεί ης δεσμεύσεις της Επίσης θετα ως
όρος πως θα πρέπη νομοθε.
σία Των υποψηφίων χωρν να
προσαρμοστεί με Το κονοτικό
δίκαιο, πριν ακόμη γίνει η ένταξη
Αν και η πρόταση είνα γενική
και αφορά όλες ης υποψήφς χ
pες ωστόσο κατά γενκή παραδοχή
η συγκεκρμένη περίοδο oφορά
κpiως την Αβανία Πρόκειτι γα
η χρα , που όχι μόνο δεν έχα
προχωρήσει Τις με -11η σελ.
Ηaματδης αύξηση της καλλιέργειας χαος, δείνει και το
: πόσο αξόπιστος ήτανολλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα
έναντη Της ΕΕ, όταν διαβεβαίωνε για την-δήθε πρόθεσή του.
να καταπολεμήσει Τα ναρκωτικά. . .
PΕΠΟΡΤΑΣ
----------- ------------------σφέρουν πρόσβαση σε ΑμεA , πεζpδρόμια δεν δαθέτουν τς απαραίτης
Τες ραμπες για άτομα με κνητκά
προβλήματα, εν Το μόνο που γίνEται από τον Δήμο , είναη χωροθέτη
ση ειδικν θέσεων στάθμευης σε
Με δυμάρχους της Ηπείρου συναντάται αύριο0Ν. Μπαράκης
Ισοκατανομή προσφύγων
Αυτονόητος γα όλους μας θα έτρεπε να είναι ο σεβασμός
των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ , οι οποίες πάντως τελευταία
έyουν αυξηθεί σημανικά στα Γάννενα.
ν Ατότους 3.900, οι 2.173 βρίσκονται στο Δήμο Ιωαννιτν
λευταία αριθμός Των σποίων προκα
λείωστόσο ερωτηματκά σε mολλούς
Γιανντες,
----------------------------- ------------Εβεβαθηκε
χθες η είδηση της ά.
φιης Του Υπουργού
Μεταναστυτικής Πο
λιτικής Μ. Μηταράκη
στα Γιάννενα , ο οποί
ος αύριo, Παρασπευή
θα καθίσει στο ίδο
τpαπέ με Τους Δη
μάρχους της Ηπτί
pou, προκημένου να
ακούσει rouς προ Θέση για το θέμα παίρνε, με aφορμή σχετική επσταλή που δημο - poς Το σίγουρο είνα πάντως ότι ο
σίευσε χθες ο ΠΛ, ο Πρόεδρος Δήμος πρέπει να επιβεβατσει πως
Του Παραρτήματος Ηπείρου της α αδικές θέσεις που έχει χωροθετή
Ελληνικής Εταρείας Προστοσίας σα ανταποκρίνοντα
Αυτιστικν Ατόμων Χρήστος Θ .
θέμτο της τοπικής
επικαιρότητας ααοχελησαν
Διοτιά Συμβολιο
Ενάτηρη μ Πμθντογή μα
ΠΑΕ aουνα Πεμίγς
- 11η σελ.
ΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
Σελ. 12
tιςτλις Φεμοσμν
1DMWUIxό μέφσμα μα 17.00
WINOUρά με λάδ στις απήσες
. Στη σελίδα 12
Ζητούν και τα κρέσταν
οι βολεμένοι της ΔΕΥΑΙ
βληματισμούς και nς ενστάσες
rους, όπως εξάλλου εκφράστηκαν
στην προχθεσηνή συνεδρίσση της
ΠΕA , χωρίς βέβαια να αποκλείετα
ο ενδεχόμενο να 11η σελ
Σιγάντηση του Περιφερειάργη με Υn Περιβάλλοντος..
Προς λύση τα πρβλήματα με ετόσεις
αναδασμν που χαρακηρίστηκαν δασικές Συλλαλητήριο σήμερα (6.30μμ. ) στο Πάwνενα
> Παράνομα δόθικαν χρηματικά βραβεία σε μαθητές
. Λάθος Τρόπο διάλεξε η διο
κηση της ΔΕΥΑ Ιωσννίνων για να
αντιμετωπίσει Το σάλο που προ
κάλεσε η αποκάλυψη rοu υπογράφοντος στο www.stotapsigr
Σελ. 12
6 ΔΕΥΑ8
Πυκννουν οι αντιδράσεις για
το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
>Σηλίτα επίος τα πλιά αuτλιας oλά αι m τρολήατα του 1ΟΕR
. Λύση σο πρό βλημα moυ εντοπίζε .
Ται σε moλλούς ανα δασμούς στην Ήπε
p, Του τμήματα rou
έχουν χαρακτηριστεί
δασικά κα δεν μπο ρούν πλέον να καλ .
λιεργηθούν αναζη
Τούν Περιφέρεια και
Υπουργείο Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΛίya 24ωρα μετά την τοποθέτηση στη Βουλή Του Υπουργού Κ . Χα- ρύθμση , ο Περφερειάρχης Αλ Κα τηδάκη , πως πρόκεπα για έναν τρο . χριμάνης τον επισκέΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΩΑΝΝΙΝΟΝ
VEΣΑμεΑ: Δεν συμπεριελήφθη ούτε ένα αίημά μας!
Του ΚΩΣΤΑ Δ. ΚΑΛΙΣΗ
. Δεν φαίνεται πως πίθονται
οι συνταδούχοι από w vto Ασφα
λιστικό Μοοσχέδιο moυ αναμένε
αι να καταθέσει η Κυβέρνηση
στη Βουλή ης επόμενες μέρες , γr
αυτό και τα σωματεία οuς κ
νούν στιρά κινητοποήσεων . Η
ΑΔΕΔΥ προγραμματίζει πανελλα
δική απεργιακή κινητοποίηση για
: mην Τρίτη, 18 Φεβρουερίου , εν
rΟ Εργατικό Κέντρο
γαν να το στείλουν ) , προκαλντος
και στην εφημερίδα εύπος Ηπεί.
ροu ην 1η Φεβρουαρίου , για Τα
8.500 ευρ που εγκρθηκαν για
ακόμη περισσότερο με το περεχόμενό του, στο οποίο μπερδεύονταν
οι απόuες ης διοίεηoης και αι δκές
τους για να υποπτύειαι καθένος όπη έμπνευση και η συγγρoφή ανή
φυχαγωγίας, Των e
δ νν, με ένα μέρος από αυτά να δίδονται ως βραβείαν σε ορισττύσαντες μαθητές,
- Αντί να απαντήσει η ίδια, έβαλε
τους υπαλλήλους να το πράξου
με Δελτίο Τύπου ( στο εδράστηδημοσιογράφο και στο εte απέφu ΚΕι στη
θα αρκούσε η σφοδρή αντίδρα γέλοφο και πρόκεται να προβeί σε
ση ης εpμρίδος Πρωνός Λ γοS στο φύλλο της 42/2020 , αλλά
δεν μπορούμε να προ 11η σελ
-11η σελ.
- 3η σελ.
ΑΠΟμΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.
Αναδρομές
Βαδίζοντας στα ίχνη
παλιν Ηπειρωτικν δρόμων. .
Το <ράβε-ξήλωνε
στα δημόσια έργα!
Στο ειπός έδρας Παmνίδι με Απόλλωνα Πόντου
Με αλλαγές στην ενδεκάδα θα
αγωνιστείο ΠΑΣ την Κυριακή
- Σγοuρα εκτός οι Τμωρημένοι Αποστολάπουλος-Λιάσος
> Του ΠΑΝΑΠΟΤΗ ΚΑΡΑΚΑΙΣΟΥΛΗ,
Ομότ. Καιθηητή Γεωπονικού Πανίμίου Αθηνύν
> ράφeι ο ΚΩΝΝΟΣ ΧΡ. ΚΟΣΤΟΥΛΑΣ
. Σης προπονή
σευς επίστρεμαν χτπς
το μεσημέρι οι ποδοσφαιριστές rου ΠΑΣ
Γιάννινα μετά το ρεπό
Της Τρίτης που Τouς .
δωσε ο Αργύρης Παν
Διαβάζοντας πρόσφατα σε αθηναϊκή εφημερ
δα τεκμηριωμένη ανάλυση σχετική με τους διαγωνσμούς δημοσίων έργων, και την νέχεια. nου
δέρνει τον κατασκευοστικό κλάδο , στάθηκα ιδιαίτε
ρα στην αναφορά Του αρθρογρόφου για Τις μεγά
λες επτσεις nou προβαίνουν οι κατασκευαστικές εταιρίες με
στόχο να κερδίσουν το δημοπρατούμενο έργο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΑΤΕ , η μέση έκπτωση ανά διαγωνσμό κατά το 2019 διαμορφθηκε στο 51,7% από 56,2% το 2018 και
στο 58.35% το 2017. Το οδιαμφσβήτητο ουτό γεγονός - τησελ
ΟΤο θέμα που mpοέκuψε έται αιφνίδια και -δροματικά, , με την ΙΟΝΙΑ οδό , και τη συνέχιση ή επέ .
κτσή της μέχρι Την Κακαβιά , .
ντονων αντδράσεων και διαμαρτυριν , ακόμη και
σε επίπεδο οργής , και μάλιστα από διαχειριστές
Των κοινν, Πήρε έκταση Ηπειρωτικής εμβέλεας .
Τα όσα-Επικονωνιακό, ανακονθηκαν , δηλθηκαν, ανατράπηκαν, συζητήθηκον σε υψηλά επίπεδα, Πολιτειακά μάιστα, χωρίς να
εκτονσουν τη λans oργή , αλλά και οι nαράλληλες παρεμβάσεις.
απόψεις κα όψιμες θέσεις, αποκάλυψον ένα έλλειμμα
, εκδήλωση έ .
νίκης και ξεκίνησε η
προτομοσία για ον
κυριακάπικο αγνα με
Τον Απόλ 11η σελ
-2ηστΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα