Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μαχητής Γρεβενών:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Φεβρουαρίου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 6980
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Το νέο σύστημα
ασφαλιστικν
εισφορν
-Μέχρ Αηρλο n mhon
αoφoλουκήs κατηορίας
e-Κτηματολόγιο
- Τέλ0s στιs ουρέs , Προσεχs νέεs nλεκτρονικές υπηρεσίεs
Τέλος στη γραφει . σωρινά κτηματολογικά
οκρατεία υπόσχεται να
βάλει το Κτηματολό - σης.
γιο , καθς το επόμενο
στοιχεία της ανάρτη- Να υποβάλει ηλεκτρονικά αντίρρηση
κατά του περιεχομέ νου δασικού χάρτη.
. Να δει τα τελικά
στοιχεία της κτηματογράφησης.
- Να διαβιβάσει το αντίγραφο του μεταγε ΕΦΚΑ τημαaναμένετα
να προστεθούν νέες
ωνον M P
ηλεκτρονικές υπηρε.
σίες , με σκοπό το
τέλος των ουρν και
της ταλαιπωρίας των
πολιτν.
Μέχρι , τέλη Φε βρουαρίου θα απο
σταλούν
ελεύθερους επαγγελ
ματίες και αυτοαπα.
οχολούμενους
εκκαθαριστικά σημει
ματα του Ιανουα .
ρίου με τις νέες
ασφαλιστικές εισφο
συνέχεια στην 11
με την εφη.
μερίδα ΤΑ
διάφερόμενοι
να κάνουν κλικ συμβολαίου,.
Να εκτυπσει το
αποδεικτικό υποβολής γελία και έκδοση π .
- Ηλεκτρονική παραγ
Η ψηφιοποίηση του 1
δισ. σελίδων θα γίνει
με δύο διαγωνισμούς
χρηματοδότηση
ηλεκτρονική
διεύτα
θυνση του Κτηματολο - της δήλωσης.
www.ktimatologio.gr) και
στη συνέχεια ένα
ακόμη" κλικ. στο πλαίσιο eKTΗΜΑΤΟΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικές υπηρε στοποιητικν
Κτηματολογίου .
- Διαβαθμισμένη ηλε. Να εκτυπσει νέο
έντυπο οφειλής rαγίου
τέλους σε περίπτωση κτρονική πρόσβαση λια . Η σύνταξη των
που το πρτο έχει εκδοθεί πριν από τις 2
Ιουλίου 2016 και δεν
έχει εξοφληθεί.
Μέσα στο 2020 θα
μπορεί ναγίνεται:
Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και συμβολαίων
από ευρωπαϊκά κονδύ των επαγγελματιν
στη βάση δεδομένων
του Κτηματολογίου για
έρευνα.
Παράλληλα από το
Κτηματολόγιο έχουν πρτο να αφορά στην
δρομολογήσει ψήφιοποίηση των αρχείων
τευχν αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί έως
το τέλος του χρόνου
και θα γίνουν με δύο
διαγωνισμούς ( με τον
Φόρ0s 5% και | ες).
στα περσινά
Προμερίσματα | ένας ιδιοκτήτης
Τι μπορεί να κάνει σήμερα
ηλεκτρονικά
ψηφιοποίηση του 10%
15% των αρχείων ) .
Μετά την ανάρτηση
της Αθήνας , έρχονται
και άλλες περιοχές
συνέχεια στην 10
Σήμερα ένας ιδιοκτή.
της μπορεί:
- Να υποβάλει τη δή. δικηγόρους , συμβολα λωση .
- Να ελέγξει τα προαπό
'υποθηκοφυλακείων με τεχνικές
ογράφους και δικαστι- " έξυπνης
κούς επμελητές .
νοημοσύνης".
Ομηρον τns
Εφορίαs xιλιάδεs
οφειλέτες παρά
την ρύθμιση
24-48 δόσεων
Στα κέρδη του τρέχοντος έτους ή προηγούμε.
νων ετν, η διανομή
των οποίων θα εγκριθεί
από την γενική συνέ λευση των μετόχων
εντός του 2020 , θα
εφαρμοστεί ο νέος φορολογικός συντελεστής
Με αυτον τον συντε.
λεστή θα φορολογη
προμερίσματα της φετι
νής χρήσης πoυ διανεμήθηκαν μεν το 2019 ,
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9