Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ap φύλλου 6530-12.046
Βρντής -Νκόλος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια -Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιανή
Περίοδος " (19740,50 ε
Ταβάνια και τοίχοι
που ξεφλουδίζουν και
σαπίζουν από την
υγρασία στο Μουσικό
Σχολείο Δράμας
Εκδήλωση του ΣΕΜΘ
για τη συνεισφορά
του κλάδου μαρμάρου
στην εθνική οικονομία
και το Ν. Δράμας
Το ερχόμενο Σάββατο
Πρεμιέρα της νέας
παράστασης του Σ.Φ.Γ.Τ.
Δράμας με το θεατρικό έργο
ΚΑνθισμένες Μανόλιες
του Ρόμπερτ Χάρλινγκ
σελ δη
Ηρακλής Ζυγού
Πανδραμαϊκός 1-2
Δεν σταματ
να τραγουδ. .>
Θυ. 5η
σελ. 5η
Θελ. θη
Μια πρτη συζήτηση στο Δημοτικό Συμ βούλιο Δράμας | Πέρασε κατ ανάγκη ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2020
Θετικοί στο Δ. Δράμας για
το καταφύγιο ζων στο Δήμο
Δοξάτου αλλά υψηλό το κόστος!
Υπερψηφίστηκε η πρόταση
της αντιπολίτευσης γα
την επιχορήγηση της ΔΕΚΠΟΤΑ
Σης 100.000 E το ετήσο κόστος στο μερίδιο του Δήμου Δρμας
Συνάντηση των επικεφαλής Τις επόμενες ημέρες για συζήτηση
Ανοίγει νέος κωδικός για Ονειρούπολη με προβλήματπα όμως στη διαδικασία!
>Μπαίνει σε περιπέτειες η Ονειρούπολη !! !
Του θανάοη Πολυμένη
-ΤΟ ΘΕΜΑ της δημουργίας κατα
φυνίου αδέστοτων ζων αναφέρ
θηκε ο δήμαρχος Δράμας κατά τη
συζήτηση του προύπολογισμού του
Δήμουτο απόγευμα της Δευτέρας 3Φe
βρουαρίου στο Δημοτυκό Συμβούλιο
Δράμας.
ΖΤτήθηε από τον κ. Τστομπούση, να
καταθέσευ οκ Μαμσάκος προς τοσμα
π έχει συζητη θεί στις συναντή σεις των
δημάρχων της ΠΕ Δράμας που έγνα
στο δημαρχείο Καλαμπακίου τις προ ηγούμενες εβδομάδες με πρωτοβοία
του δημάρχου Δοξάτου κ. Ζεχερίδη . Ο 60.000 ευρ ετησίως
Πρωνός Τύrος - έχιήδη κάνει δημοσιεύματα για το θέμα ατό στις 18 κα 23 Ιανουαρίου 2020.
Αναφερόμενος στο θέμα ο δήμαρχος συπήσουμε. Καιείτα ότι, αφού συζητήσω
Δράμας, είπε ότ ανeξαρτήτως του Κυνοκομέου Του διαθέτει ο Δήμος Δράμας , μπο- συμφωνούμε όλα μα είνα να υπολογί
ρεί να συμμετάσχει στην απόφαση για τη σουμε μέσα στο νέο προϋπολογισμό ουν
δημιουργία καταφυγίου αδέσπστων , α μα
συνεργασία μεταξύ των πέντε Δήμων της φυγίου ζων..
Π.Ε Δράμας
Όπως είπε, θα πpeπα να υπάρξει ματελική συνεννόηση μεταξύ όλων των δημάρ- eέμα να μην γει το καταφύγιο και ζήτησε
χων σχετικά με το τελικό κόστος ατό τη δημστική αρχή να καπαπεθεί oχετκή
λεπουργίας mου θα έχει το καταφύγια, πρόταση
μετά από την καταοκευή του -Τοθέμα δεν
είνα η χρηματοδότηση για την κατασευή τισμό του γιατη δημιουρία συνδόσμου με
του , αλλά το λεπουργιό κόστος από εκεί ταξύ των πέντε Δήμων , λέγοντας ότι α
και Τέρo .
Όπος ήδη έχουμε αναφερeei , το καταφύγιο aυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί
μέσω του Φλόδημος Π. και κάθε Δήμος γίου θα υπάρχει ή όχ κινοκομείo . Και
μπορεί να πάρει από το πρόγραμμα ακόμα σημείωσε ότ, αν υπάρξει κυνοκο300.000 ευρ και άραα συνολικά μπορεί να μείο , θα μπορούσε ανόμα να κλείαι ατό
υπάρχει διαθόσμο τοποoό των 1.500.000 του Δήμου Δράμας όπως και εείνο που
Οκ Μαμσύκος εξφρασε την άποψη ότι του
θα πρέπε να συναντηθούν τς επόμενες Τέλος, ο κ. Χαραίδης σημείωσε ότι για
ημέρες οι επεφαλής των δημοτικν παρατάξρων του Δήμου Δράμας , κα συζητή- νάκεα , το καταφύγιο αδέοτοτων ζων
σουν το ήτημα ατό , να εξμτάουν το
λεπουργκό κόστος κα τέλος να κατεβεί
μιατελιη προτου στο μοτο δεν είνα ανάκεια, γιατί δεν μπορεί να
λιο. Οruς ετε μάλιστα το
γίας του καταφυγίου για το μερίδιο του
Δήμου Δράμος μπορεί
100.000 ευρ το χρόνο, παρ , όλο που ο λύση , κι αυτό είναι να μη δημουργούμε
Δήμος έχει να δατηρήσει και ένα κυνοκο - αδέστοτα .
μείο του oπoίou το κόστος ανέρχτα σις
Του Θωνάση Πολυμένη
ΓHΦΙΣΤΕ κατ ανάγκη
τελικά ο προύπολογισμός του Δήμου
Δράμας γα το 2020 αν και εν
μέσω Φεβρουορίου , όπος
ακρβς προβλέπει η σχετική
νομοθεσία η στοία αταγορεύι τόσο την καταψήφσή
του , όσο και τη λευκή
ψήφο!
Τον προύπολογιαμό του
Δήμου ψήψσαν
τευση, η Πaλη +Ζωή-, το
-Projec Δράμα 2020- και η
Αυτοδιούηση Πολιτν- με
τις δές τους πορατηρήσες
φυακά κα με τν κατάθεση
εδοής πρότασης για την nχορίνηση της ΔΕΚΤΟΤΑ που
θα αναφερθούμε παρακάτω Ο επιεφαλής της-Λαής Συστείρωσης . καταψήφια , εν ο επικέpαλής της-Προοπτκής για τη Δράμο ψήφσε ταρν.
Το σημαντικό στην όλη υπόθοση, είναι ότι υπερψηφίστη κ
η πρόταστη της ανττολίτυσης για τροποποέηση του προ Uπολογισμού όσον αφορά την επχορήγηση της ΔΕΚΠΟΤΑ
μεψήφους 15 υπέρ κα 12 κατά Την πρόταση των τρν παρατάξεων της αντιπολίτευσης, δeν ψήφσαν α δύο μικρές
αντπολιτευό μενες παρατάξεις
. Από εεί και πέρα για άλλη μια φορά όλες οι πορατάξεις
Εδωσα τα εύσημα στην Οονομεκή Υπηpεσία και προσω πικά στην πραίσταμένη κα . Ζούτη, η ατοία συντάσσει και
υπογράφει τον προuολογισμό , εν ο αντιδήμαρχος Οκο νομκν τόνα: ότι πφόκεπα γα έναν συμπεσμένο προϋπο
λογισμό . Σημείωσε επίσης ότ, ο προύπολογισμός γύρoε
χωρίς καμά ατολύτως πορατήρηση από το Παρατηρητήριο
που έχανε τον έλεγχο πρν από τη συζήτηση .
Η αντmoλίτευoη
Η αντπτολίτευση στο σύνολό της, χαρακτήριαε τον προ
υπολογισμό ως μια από τα ίδια, πορατηρντας για όλλη μα
φορά ότιη δημοτική αρή πορέμεε και ποραμένει άπρατη
και αδρανής, εν ότως τον| Ψ
|ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
Όπως είπεο δήμαρχος τεδή δεν έχω
την πλειοψη φία στο Δημοτικό Συμβούλιο
άτως οι άλλα συνάδελφα, θαπρέπεινα το
συμπολίμε τους ετφαλής των παρατάξων , αν
ΦΩΤΟ Π.Τ.
100.000 ευρ για τη λετουργία του κατα πολιτεύσεις θα επιφέρουν διάφορες τροποποιήσεις, τόσο
στον ίδο τον Τρουπολογισμό , όσο και στο Τεχνκό Πρόγραμμα δοντας rίστωση χρόνου στη δημοτική αρχή: Σας
δίουμε χρόνο να αλλάξετε πρόσωπο Αν δεν το προχωρήσtτεθα mpέpouμε τροποΤοήαις.
Όπως είτα οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντπολίτευ σης
λόγω της ομοθεοίας τον ψηφίζουμε με την τροποποίηση
που κάνουμε για τη ΔΞΚΠΟΤΑ
Οκ Χαρακίδης αναφέρθηκε μάλιοστα και στο υφοτάμενο
Κολυμβητήρο, λέγοντας-Ευχόμαστε να μην ουμβείτίποτο
και τη α να γνει ασφoς emoτημαοντας ότι"εσείς θα
φέρεται την eυθύνη για ότι συμβά . και συμπλήρωσε: Αν
νομίζεπε όι μτορίτε να πόρετε τα 700.000 ευρ απότο Κολυμβητήριο για να κάνετε τις κερκίδες στο Εθνικό στάδιο
κάνετε λάθος , Χωρές τα λεφτά του Αυγονάη κερίδες δεν
γνοντα.
Οκ Τιαμπού σης με τη σερά του , είπε ότι ο Δήμος θα
μπορούσε να διακείτα μόνο από την κα Ζούτη, την προ
σταμένη της Οιονομκής Υπηρεσίας και αναφερόμενος
στον κ Μαμσάκο τον χαρακτήρισε ως το δήμαρχο του
Τσποθετούμενος για το θέμα στη συνέ χεα ο κ . Χαρακίδης, εtτε ότι δον τίθεται
Οκ Χαρακίδης εξφρασε τον προβλημα
Δήμοι δεσμύ ονται μ αυτό και ζτησε να
υπάρξ μια αναλυτική πρόταση γι ' αιτό,
εν ρτησε γα το, αν εντός του καταφυλετουργε στην epoχή του Δήμου Δοξά
όσους λένε ότι το καταφύγιο δεν ίναι πα
είoι πονάνεια .
Παίρνοντας το λόγο οκ Τααμπούσης
είτε ότι το καταφύγιο αδέσποτων ζων
| σελ 4η
ΣΑΤΑ παραμένα
στηκε,
συμβού ανεκτέλεστη για πέντε χρόνια!
λύσει το πρόβλημα τν αδέσποτων Γατί
το πρόβλημα των αδέστοτων έχει μόνο μία
Απότα χαρακτηρστκά της
συζίτησης, είνα αυτό που
είπε ο κ. Χορακίδης ότι στη
συνέχεια του έτους α αντιανέλθει στις
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
σελ 4η
Πάκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΤΣΥΛΛΟΓΟε ΦΙΛΟΝ ΓΝΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΝ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
GEATPIKH OMAMA
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστπρή tήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερούρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΝΟΙΕΜΕΝEΣ
ΜΑΝΟΛΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης .
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, ετός απόγευμα Τετάρτης
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex αγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΡΟΓΜΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΙΕΩΝ.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡEMEk ΣΑ0 0υ2ρια
ΠVIE Β0 ΕΠΝΝΕΟΗ
μΝΕ ΝΡΑ a
πάνοα 8λα 6ας ατιέoη,
μαθράτστροάντο
1T τ muIκαι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPEN 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
TEHEEDEN
8 25210 55122 0 6977 472890
αr υνυ rΗ01

Τελευταία νέα από την εφημερίδα