Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΑΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τεάρτη 05.02.2020
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7287
28 χρόνια
Η συνάντηση με τον υπου ργό Ψηφιακής Διακυβέρνη σης
Επένδυση της Amazon στην Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
20ο Συνέδριο
Εταιρείας ΜάνατζμενT Υπηρεσιν Υγείας
Πλατφόρμα cdloud
(ου, SPD και Πράσνο
υφης κτύγησης
ΤΟν ενος και δύο
λΕιτόν του ευρ
για τις λίστες χειρουργείων
0 ασθενής μέσα από αυτή την ηλεκτρονική πλα τφόρμα, με κρι.
τήρια ειδικότητας ή χωροτιξικά και με ποιοτικά χυρακτηριστικά
εκλέπτυνσης θα μπορεί να βλέπει Πού είναι το Πιο σύντομο
αντίστοιχο χειρουργείο σε όλη την επικράτεια
Στη σημαντική μείωση του
χρόνου αναμονής σης λίστες
χερουργείων αποσκοπεί μία
Πλατφόρμα coud, Που σχε
διάστηκε στο Πλαίσιο διπλοματικής εργασίος της
νοσηλεύτριας στο "Παπαγεω
ργίοu', πτυχιούχου Πληροφ
ορικής με μεταπτυχιακό στην
Εφαρμοσμένη Πληροφοριή,
Σοφίος Στεφονίδου .
Θετική για τα ελληνικά τραπεζικά
ομόλογα η Deutsche Bank
για τα spre ads Των ελληνικν καλυμμένων ομολόγων , Τονίζε η DB, Προσθέτοντας Πάντως ότι δεδομένου του χαμηλού όγκου ΤίΤλων Που βρίσκεται σε
διαπραγμάτευση, με την αξα Τους μόλις στα 2,35 δισ.
ευρ , "δεν φαίνεται να υπάρχουν διαθέσμα ομόλογα
στη δευτερογενή αγορά για τοποθετήσεις".
Τη θετική Της στάση για τα ομόλογα των Alpha
BankΑΛΦΑ -1,27%, Εθνικής και Πειραις επαναδιατυπνει σε έκθεσή Της η Deutsche Bank.
Ο οίκος επισημαίνει την αναβάθμιση της σύστασης για
τους ΤίΤλους από τη Fitch σε συνέχεια της αναβάθμισης Του ελληνικού αξιόχρεου. Παραμένουμε θετικοί
Agroica:
Ιeρομαφής
πιτηςτοφίμν
Κι λιμπκή
αληγή
Η σταθερή δέσμευση
της Alpha BankAΛΦΑ
-1,27%
ενίσχυση της ισότητας Των φύλων και
στην Προθηση της
θέσης των γυναικν
στον χρο εργασίας
αναγνωρίστηκε γα
δεύτερη συνεχή χρονια, με την ένταξή
τερους και εγκυρότε
ρους επιχειρηματκούς δείκτες διεθνς. Η
BankAΛΦΑ-1,27%,
ή οnοία αξολογήθηκε για την ένταξη της
στον GEΙ βάσει σταΤιστικν στοιχείων ,
διακρίθηκε και φέτος
για Τις υψηλές της
επιδόσεις στη δημουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ελληνικές , και αξιοίσων
καθς και για Τις
Προβλεπόμενες ΠολιΤικές, τα Προγράμ
ματα και Τις Παροχές χρες , με βάση Τις
ανθρωπίνου δυναμ κού Που απευθύνονται αποκλειστικά σε
γυναίκες υπαλλήλους.Ο
Bloomberg GenderEquality Index (GEI)
περιλαμβάνει, σήμερα
κριτήρια
αξολόγησης,
οnοίa οχετίζονται με
Περιβαλλοντικές και
κοινωνικές Πολτικές
καθς και με την
εταιρική διακυβέρνηση (EnvironmentalSocial-Governance/
ESG data) , αποκτούν
ολοένα
της οικονομίας σε 84
Iw δη
Blomberg
tateipλy
Πρακτικές διαφάνειας Που εφαρμόζουν
σε θέματα ισότητας
και τις Πρωτοβουλίες
Που αναλαμβάνουν
για την Προθηση
Alpha
δείκτης
θέσης
Βρούτσης:
Να εμπιστευτούν όλοι και
Πάλι τη δημόσια κοΙΜονική
ασφάλιση
γυναικν στον χρο
επιχειρήσεις εργασίας. Παράλκαι
ληλα, ο δείκτης GEΙ
αποτελεί μια σημανΤική Πηγή πληροφόρησης για τη διεθνή
enevδυτική κοινότητα, σε μία εποχή
διεθνή
Παγκοσμίως , Τρεις εκ
οποίων είναι
μεγαλύτερη
βαρύτητα στη λήψη
επενδυτικν αποφάστον
δείκτη ίσότητας των
φύλων Bloomberg
Gender-Equ ality
Index ( GEI), έναν
από τους σημαντικόIndex
ευκαιριν ,
λογεί 6.000 ασηγμέ
νες εταιρίες από
όλους Τους τομείς
σεων.
n Apha Bank
Created by Universal Document Converter