Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
TPITH
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Eτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
ίδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.745
Σελίδα 6
Σελίδες 2425
Σύζητηση για τις κατασκευές
σε Σίσι και Μίλατο
Ανοιχτάnαραμένουν τα εισίτηρια
Πρόκρισης στον Β" όμιλο,της Β" ΕΠΕΛ
Νέα στρατηγική
|θαλάσσιας Πολιτικής
- Όλα έτοιμα για την νέα
παράσταση της ΕΘΟΑΝ
Σελίδο 5
. Συνεργασία με
τις υπηρεσίες των
ιδιοκτητν του
πυρηνελαιουργείο
Μακρυλιάς
Ενημέρωση των φορέων της Κρήτης
Ρεπορτάς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Ημερίδα με θέμα την
ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική και το νησιωτικό
χρο πραγματο ποιήθηκε
στο Επιμελητήριο Ηρα .
κλείου υπό την nροεδρία
του υnouργού Ναυτιλίος
και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννη Πλακιωτάκη με
στοχο την εννημέρωση των
φορέων της Κρήτης
Όπως εξήγησε ο υπουp .
Υός , σκοπός της ημερί.
δας ήταν η ευρεία διαβού.
λευση και συμμετοχή των θούν οι αλλαγές στο επί Το μεταφορικό ισοδύναμο εφορμοστεί το αμέσως ε.
φορέων στην υιοθέτηση
ενός τεκμηριωμένου σχε - ο Κ. Πλακιωτάκης υπο- ξωστρέφειας και της a , σε συνεργασία με τα ε
δίου στρατηγικής για την γράμμισε πως το Υnouρ - νταγωνιστικότητας των mμελητήρια της Κρήτης|
ολοκληρωμένη θαλάσσια γείο είναι σε συνεννόηση κρητικν επιχειρήσεων θα
nολιτική και το νησιωτικό
χρο με αφορμή τον σχε - Αναπτυξιακή Τράπεζα και
διασμό της προγραμμα - επεξεργάζονται από κοιτικής περιόδου 2021-2027 νού για τις νησιωτικές εκαι στο πλαίσιο αυτό κατέθεσαν τις
βουλευτές της Κρήτης, ο της ανταγωνιστικότητας
περιφερειάρχης Σταύρος των νησυωτικν επιχειρή
Αρναουτάκης και στελέχη σεων. Είπε, επίσης πως η
της Περιφέρειας , εκπρό . επεξεργασία των Προτά .
σωποι της τοπικής αυτο - σεων αφορά θέματα όπως
διοίκησης , καθς και οι η ενίσχυση κέφαλαίων των
εκπρόσωηou των τοπικν επιχειρήσεων , η επιδότηση
επιμελητηρίων , ενσεων των ασφαλιστικν εισ ο
και φορέων .
Σελίδα 9
. Σύντομα η
δημοπράτηση της
μονάδας διαχείρισης
απορριμμάτων Σητείας
Σελίδα 11
πεδο των νέων nολιτικν , για την ενίσχυση της ε .
Πόμενο χρονικό διάστημα
ΗΣΟΕΧΕΙΑ: Ση σελδο
και επαφή με την Εθνική
Eampouratzis
πιχειρήσεις συγκεκριμένα
πόψεις τους εργαλεία για την ενίσχυση
CANDIA
Marnott
ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
αθoυσα εδηνστων του 05ύοο Τέχνης
10:00-16:00-ΕΠΜEΝΙΔΟΥ 19.
ρν αλλά και μικροδάνεια
στε να τονωθεί συγκε
κριμένα και στοχευμένα η
Οι όξονες
Παρουσιάζουμε τους νησιωτική επιχειρηματικό όξονες μιας ολοκληρωμέ , τητα Ο υπουργός εξήγησε
νης, καλά στοιχειοθετημέ . πως πρόκειται για μια δια .
νης θαλάσσιας νησιωτικής φορετική προσέγγιση του
πολιτικής Η Ελλάδα θα θέματος οφού με τα μέπρέπει να αnοκτήσει το τρα αυτά ενισχύεται η a.
αμέσως επόμενο χρονικό νταγωνιστικότητα, η εξωδιάστημα , η οποία δεν θα στρέφεια και δεν αντιμεπεριλαμβάνει μόνο σχέδια , τωnίζεται το μεταφορικό
ολλά και συγκεκριμένα ισοδύναμο ως επιδοματι .
χρηματοδοτικά εργαλεία , κού χαρακτήρα μέτρο.
δήλωσε ο κ Πλακιωτάκης. -Ειδικά για την Κρήτη η
Αναφερόμενος
τρόπο noυ θα προωθη . βέρνησης είναι δεδομένη.
WAKE UP
WINTER SALES
ARE HERE
www.CAA
- πA. fax . 28410 31225
mailetampouratzis.com.gr
www.tampouratzis.com.gr
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Περιφερειαός Νεάπαλη.
Ιέναντ S/ Χαλιοβοκης)
στον Πoλιτική απόφαση της κυ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα