Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.691 .Τμή 0,60 Ε. Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφείa: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33- Τ. Κέντρο 26510 25.677, 33791-Fac 26510 30350
htp://www.proinosioges.gr s [email protected]
Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Στην ανασυγκρότηση του Κράτους που σχεδιάζεται..
ΙΕ ΝΙΣΧΙΝΕΝΟ ΩΛΗ ΑΤΟΔΟΝΗΣΑ
ΜΙΟ ΗΑΤΟΔΟΚΗΣΗ!
Ο Περισσότερες αρμοδιότητες σε Δήμους και Περιφέρειες Με διευολύνσεις τραπεζν σε χρέη ιδιωτν ..
με δομές από Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Ο πανέφερε ο Υπ. Εσωτερικν στα Γιάννενα για
τον Ευ. Αβέρωφ και τις προοπτικές της Ηπείρου
Αν φύγουν τα ακόκκινα δάνειαν
θθ ανασάνουν πολλά νοικοκυριά!
. Την ευκαιρία να καταθέ σουν μια σειρά από ζητήματα που
απασχολούν Τους Δήμους της
Ηπτίρου είχαν οι Δήμαρχοι κατά
ην ευρεία συνεδρίαση της ΠΕ
που πραγματοποήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πρέβεα,
Κλειδίη ύπαρξη ρευστότητας για να μπορούν οι επιχειρήσεις
να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια
Μέχρι 30 Απριλίου η προστασία της πρτης κατοικίας
. Τρεις μήνες παρά κάτι έ
χουν στη διάθεσή Τους όσοι .
χοuν ανοχτούς λογαρισσμους
με ης Τράπεζες για την προστα
σία ης πρτης κατποικίας . Η
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
παpouoία Του Υπουργού Εσωτε ρικν Τάκη θεοδωρικάκου, ο οποίος Το βράδυ mς διας ημέρας
έδωσε Το παρνν στ μεγάλη πολιπκή εκδήλωση της ΜΟΔΕ Ν.Δ.
lωaνviνων.
Αππό την Πpέβεζα ο Υπουpγός
ανοφέρθη στο νiο mpόγραμμα έρ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ρύθμιση γιστα ακόκκινα δάνεια
έληξε κανονικά σης 31 Δεκεμ.
βρίου με την Κυβέρνησην
Υπέρ Της θέσης να χουν ρόλο οι ΟΤΑ στο νέο ΕΣΠΑ Τάχθηκε ο Υn. Εσωτερικν , ο οποίος συμμετείχε στην διευρομένη
συνεδρίαση ης ΠΕΑ που ένε στην Πρέβεζα. .
, να νει
παράταση μέχρι mς 30 Απριλίου
2020.
Ανσγνρίτηκε η σιmyμάnθηποτου .
|Παραμένει Γεν. Επιθεωρητής λοδημο, κος κα στο νέο νόμο
Ο Κωνσταντίνος Σκούμας
γων που θα αντικαταστήσει Τον"Φ
Και η Ήπειρος στο πρόγραμμα από Το 2021
Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου σε
Γάνενα, Αρτα, Ηουμενίτσα, Πρέβεζα
μοδότητες της Τοπικής αυτοδoκn .
σης κα που Βα κατατεθεί μέσα σο
πρτο εξάμηνο Τ
νηση του Κράκου Μoοrάκη είνα
αποφουιομένη, να στηρίξε με νέες
αρpοδιοηπς πόρους κα προσωπ
κό τον θεσμό της Αυτοδοκησης στε να αποτελέσει βασικό μοχλό για
mην ανάπυξη Της χρος , Τόνισε
χαρακτηριστικά σε δηλσεις Του .
Παράλληλα , τάχθηκε υπέρ της
θέσης να έουν ρόλο
Βα ξεκαθαρία πλήρως ης apΥπέρ της πpοστασίας Της πρτης κατοκίας για ότους έχουν ανάmη κα όν γα τους κακοπληρωτές, Τάσοεται η Κυβέρνησ, στην
mpοσπάθειά της να ξικαθαρίσε το Τοπio με τα ακόκκανα δύνεια
Το 2020. aΗ Κυβέρ. Παρα μένει στη e --------------------------------Παρά το γεγoνός αυτό, διαπστνεται απροθυμία με αποτέλεσμα
Χθες ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος
Σπέλιος Πέτσας να απευθύνει έκλη ση προς όλουςόσου (χoν σνρη Η Κατεδάίοιση του Πν. Κέπρου
και δεν μπορούν να εκπληρσουν
Τις υποχρεσεις τους να σπεύοουν
γα pύaμση στε
θεστς προστασίας και να αποφ γουν τους πλεστηριαμού
Η Κυβέρνηση β - 1η σελ
Γενση Του
| κού Επιθεω| ρητή Βορε ου Ελλάδος
ο Ηπειρης
Αντιστράτηyος της ΕΛΑΣ Κων. 11η σελ.
*Σύνδεση μέω αγογού ή συμπιεσμένο με βυτιοφόρα
ΑΥΚΟΚ ν Kaμλσργήλυ.
. Πρόσβαση σε
Φυσικό Αέρο θα a
ποκτήσει και η Ηπε
ρος , καθςη Δημό σια Επιχείρηση Δκπύου Διανομής συ
μπεριλαμβάνει Γιάν
νενα , Αρτα , Ηγουμε virσα και Πρέβεζα
στο πρόγραμμα ανά όχάξει τους Κοντοτες
. Ση σελδα 2
να μπουν σΣ τα
-11η σελ
Με αφορμή διοργάνωση εθελοντικής αμοδοσίας
0Πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίο Μέτα m
υμεί τον Αρχεπίσκοπο Αναστάσιο
Με επστολή της στον Υπ. Οικονομικν
θάτ σε -11η σελ
Να μειωθεί ο φόρος στα ενοίκια
Σε rάνενακαι χωριά το Σαββατοκύρια κο κύριας κατοικίας ζητά η ΠΟΜΙΔΑ
0 Πρόεδρος της Βουλής Κων. Τασούλας
δεν ξεχνά φλους και ψηφοφόρους του
ν Πagάτη στηνεύψωση πς Νκα στα γαίνια τς Αναίκίωσης .
Υπερασπίζεται την ελπίδα και Τις αξίες για τους νέους μος . .
- Κάνει λόγο για μια ιστορική κοινωνική μεταρρύθμιση
. Οφriλουμε
δική ευγνωμοσύνη
προς την Αurοκpα .
λη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας Υ
την ιδιαίτερη συμβολή της και την οφο σίωσή της στην κοι
νωνική σταθερότηα
της χρας oφού υπρασπίζεαι την ελ.
πίδα και Τις αξες ια
Τα παιδιά και Τους νέους μας .
Με αυτά τα διαίτερα επαινετικά
λόγα χαρακτήρσε ο Πρόδρος της
Αλβανικής Δημορατίας Mo Μέτα,
το πρόσωπο και Το έργο Του Αρχεπισκόπου Αλβανίας κ . Αναστασίου.
που πλέον αναγνωρζεταα και γίνεται
αποδεκτό από τον
. Την πρόταση για
μείωση της φοραλογίας μισθωμάτων κύ
ριας κατοικίας, που παρουσιάστηκε στο α νελλήνιο Συνέδριο Τω
ιδιοκτητν ακινήτων,
αναλύυ η ΠΟΜΙΔΑ σε
επιστολή της προς Τον
Υπουργό Οικονομικν
Χρήστο Σrαiκούρα.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδα δο-.
κητν Ακινήτων ζητά την υοθέτηση της πρότασης στο πλαίσο Τν
φορολογκν ελαφρύνσεων που
σχεδιάζονται, επισημαίνοντας όι θααποτελέσει στορική κονωνική με ταpρύθμση και θα ωEMOIKTAT
ΜΟNΗΣ
Μπορεί Το πρό γραμμα nων καθηκό
νπων τoυ ως Προέ
δρου της Βουλής να
είνα ιδιαίτερα βαρύ
και απατηπικό, όμως
ο βουλευτής lωννi
νων Κστας Τασού
λος δεν παραλείπει
να επισκέπτεται Την.
δισίτερη πατρίδα του
για να βρε 11 ελ
ENOIKIAZETA
Brwκnα mm hia
upιμn wwgw
Lονοnόρα τα λinε α
oη dέ lε Ααίθσ
σελ.δ
11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
11η σελ
ΧΑΡΑΚΙΡΙ ΤΟΥ ΠΑΣ ΣΤΟ 94 '
ΑΠΟμΕΙΣ
ΣΧΟΛΟ
. Σης καθυστερήσεις
ο ΠΑΣ Γάννινα
cκλτσησε. τη νη,
1-1 με Χανιά .
. Προηγήθηκε με
Λεό, αλλά στη συνέ χεια έχασε πολές
ευκαιρίες
. Στους 4 βαθμούς
μειθηκε η διαφο ρά με Απόλλωνα
Σμύρνης
. Νίτη -βαθιά ανόσα για τον Α.Ο.Ανατολής στη rΕθνική
| . ΜΠΑΣΚΕΤ: Κέρδισε το ντέρμπυ με Λευκόδα ο ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ
οδυνηρή ήττα για τη γυνoικεία ομάδα
.A' Εραστεχνική: Με νίκες συνέχισαν
Όλη η αθλητική κίνηση στις σελίδες 7 χαι 12
Ένα Κράτος που σέβετα τον εαπό του
Miθήματα. ύχινης διίησης από
Tp ΔΣ Του Συλλάου Προσυπικού της ΔΕΥΑΙ
υπεραστζεται mν ενκή του κυριαρία .
> pagειο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΟΥΡΗ
Ομόκ. Καθηγητής Φλολογίας Πανίμου lακαννίνν
. Το προνόμιο χορήγησης δωροεπιτα.
γν απόη ΔΕΥΑΙυ
περαστίζετοι Το Σωμα τείο Προσωπικού της
Επιχείρησηςs προσπα θντας να απαντήσε
σε σχόλια roπικν
ΜΜΕ ( όχι του ΠΛ )
που είδαν, Το φως
Της δημοσιόητα .
Ωστόσο Τα επιχειρήματα και
ουσοστικά επαναφέ pouv στο προσκήνιο
μια πολτική διακρίσε
ων και πριμοδότησης
ενός κλάδου εργαζομέ
νων με τα χρήματα των
πολτν και στη συγκε
κριμένη περίπτωση
mων δημοτν Του Δή
. Δυστυχς , η Ελλάδα βαδα χωρίς προγραμ
ματισμό , βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο,
αναφορικά με την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά
θέματα. Τη στιγμή που οι γείτονές μας ακολουθούν ,
όποια κυβέρνηση και aν είναι στην εξουσία , την
ίδια εξωτερική πολιτική με μακροπρόθεσμους στόχους, τους οποίους δεν συγκαλύπτουν, και οι οποίο σαφς στρέφονται εναντίον
της εθνικής μας κυριαρχίας , οι Ελληνικές κυβερνήσεις βαδίζουν
εντελς απρογραμμάτιστα, σαν βάρκα χωρίς πανιά που -ησελ
PΣκΗ ΠΑ
Δ.ΕΥΑ.
Ιωννίνων
μου lωανιν.
Το Σωματείο στην προσπάθειά
,Τρεις πρωτοπόρο.
του να κδκaολογήσε
* 2η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα