Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Μια ωραία
έκδοση για
τον τόηο μας
Αρθρο του
Χρήστου Δ.
Βήττου
Για το
Μοναστήρι
της Ζάβορδας
uα ΕΝΤΟΥ 402
MGSE κa rpοφ4eες aστό
ν poaτιό τπο
Eiδo 15,
Eπδo s
ΣεNδa
EATHE
XPONIKA
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑGMOΣ ΦΥΝΟΥ 86ο
Ετα 170 ΤΜH 0 50E
Πopoσκεuή 51.13020
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝ ΩΝ
oneiww 2. Γρεβενά | Th. 2452 0877 72, Fx 2482 087 75[emk cronka0 dtenet.gr
ΑΣΕΠ:
Έρχονταιν Xιλιάδες Προσηήψεις
στο "Βoneεια στο Σπίτι
Υπό επεξεργοσία είνοι στην noρούσα φόση από το ΑΣΕΠ νέα
Προκήρυξη , nou oφορά στην nλήρωση 2.909 θέσεων στους δή
μους της χρος για το Πρόγpομμα -Borfeεια στο Σπίσ του υποup
γείου Εσωτερικν.
Η έκδοση της ανομένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα, Πeaνον και μέσα στον Φεβρουάριο, μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργοσία
των αιτημάτων nou unέβολαν οι δήμοι
θα nεριλομβάνει ειδικότητες όπως κοινωνικοί λετουργοί ΠΕ
ΤΕ , Ψυχολόγοι ΠΕ , νοση λευτές ΠΕ, ΤΕ , βοηθοί νοσηλευτν
(ΔΕ , Kονωνιολόγοι ΠΕ , επισκέπτες Υγείας TΕ , πτυχούχοι Κοι
νωνικής Πολτικής (Π , Πυχούχοι Κοινωνικής Δοίκησης Π , οδn
yof (ΔΕ) και οικογενειακοί βοηθοί YE .
Περίηστοι στην ομορφιά.
Edvard Diriks - Parkland with two men in top hat (1880).
Στούροs Χp Καραγκούνns M.D.
Μαευτήραs . Χειρουργοs Γuναικολόγο
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
Πρότυηο Κέντρο Μοιευτικής Γυνοικοίoγίας
ΕΥnoβonθούμενηs Ανanaραγωγής
ΣΤΟΚΑΣ
XPONIKA
Ιaτρού Ν. Βαρναβά 14οs όροφος
οκΟΔΟΜΑ KA ΕΔΗ ΥΓΕΝΗΣ(Εμπαρικά Ελιμία )
ΓOΣAΕΙ-IAΕΡΑ ΜΟΡΟΗΣTK: 51 100 Γpεβενά
ΛΑΜΑΡΝΕΣ
Τηλ.: 24625 02144
ΜONAΥΚΑ-ΕΡΤΑEAΣΙΔΗΡΑ
Εnείγαντα: 6944 206795
-poς - Τία n-ψΩ0φησ Μαστού-Βoφες
.noporoύeron oης-Αoa δοφoo-Dooαpδοtοoeopnpa
oυpouwoικαοία-θeoa Aφoταος
Μιponοέουκί ερουpp: Aomφοoon Υoτροo
. Δuριno Αντμτάισ tneοουμέτωτας -Υποβon6ούμηα Α pμ
Brapitτpος Σρυτέγυση-Εξοωpατκ γoponoinon
ΡΟ ΕΤΟΥΡΑ Τi-noραuά 6000-3.00 1800-2100
ΕΟNIΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕ 30
ΓΡEΒENΑ
Πe0 .
Τηλ: 05 20 28956 8620 2524
κ- 6977 01945-69
25575 1
tατόν pονεβού