Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
OBHMA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eς ο φooυ u w p
www.olymρiobimn.gr
ΔατA 3 ooWo 3ω
ΒΗΜΑ Sρorts
ΥποΥEΙOη
Επτά διευκρινίσεις γα
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
το νέο ασφαλιστικό
νομοσχέδιο
ΒΡTΑ Ο ΣAOΤΕ
ΓΕ0ΜKΗ
Πραγατoς tpονας
ΔΑΓΟΚΙΤΕ εκEίoY.
ΠΕΡKΟΣ0-3
Τον Ιούνιο
αναδρομικά και
αυξήσεις
ΔΗΜΟΕΑΣ ΔΙΑΒOΜΕΥΣΗΕ
οu 5.
Χαpαp toανκ η ΑEK
ΕΝΤΑΣ- οικοOΟ
ΤΙΑΝΤΗΝΗΣ 1-1
poό κομ, ο miβ o
9 κδημέσς δε nς σο
αλύ ουπορφtς Βpς owv
Υlon raνnς pύn
Εύμ με κ o φ γoο
o κομβοu to ό
ήη ή νy oή μmη oa
peim ppno οup o
υoήμομα οίoυ
Υpuο τμπo
ΔΑΣ ΔoΥ-AΟΙENAΟΝ 2-0
ΙΑ NΑΓΗΕΙ ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΤΕΜΟ
τm 13 EπΑΤΟΜΜPΙΝ ΕΥΠΟ ΣΤΑNΝ
ΜΜΣΕΤ-ΑΑr
Aδνη ήτκ oo οv nοντόρο
ΣΦκ ΠΕΡΚΟΣ ΑΡΣΜΟ
ΠANΘΗΤΙΚΟΣ ΣΗEΟΝ 53-76
e ΥΜKΝ
Οι νέες αντικειμενικές
δεν θα ακυρσουν
ΧΑΝΤΜΟA ΔΡΟΝ
ω dι οι Καnpuτς
ΑΡΧΕΜΟΣ ΕAΜΟS Ε ΑΜ BAΦ0ΒΟ ARO AMP 03
ΠΕ ΜΕΙΕE ΒΟA
Δpη νς oηές &ν θα
ουpow ς ς ο ΒoMpσο
υμupς οτu d
Την Βέpα πppoρίς oppοuν n
νςnmμας 0 α wαη TK
noς κu %
μκς OΑ
Dunpόα ουpuός nκόν e
ας ubς ναις νς ο
μωές δoν ή oη bειea
οs eaytaμo ο o 4a
aop nκa Μην δαίr
onr v κα omς
0ΕNΑ (μpoν ν πο0u mMno
-aνp ή ua κόpα nς
μ ςυλοκ ηρωίς "ς νύρς
biKaaΟΝ μάη με hp
ΒON -A2 ΑΝΔΡΟΝ
Σαθφή αε
Σoκ ΠEΡΚΟ.
ΑEΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΟ 30
MAET -κο
Μεγάλη n Α ΒAΝΑΟΣ
poTONΤΑ ΒΠΠEΡΑΣ
οtλA-6
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΔΗΣ
το ΤΡΜEΛΕΣ ΔΟΤΚΟ
ΕΦΕΤΒΟ 6ΣΑΛΟΝΣ
Εάν η Ελλάδα εναποθέσει
ΑΠΟ TΗΝ ΠΕΡΙΜΕFEΙΑΗ
ΒΟΤH ΕΡΑΣ
Παρεμβάσεις
Υποχρέωσε το Δήμο
στα χέρια του Δικαστηρίου
την εθνική της κυριαρχία κινδυνεύει
ΝΑ ΧΑΣΕ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΦΗ-NΗΣΙΑ
Κατερίνης να
καθαρισμού ρεμάτων
πληρσει σε πολίτη
ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΤΑΗ ΕΑΤΕΛκο
χρηματική οφειλή
ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ, FIR, ΚΑΙ ΑΟ2
noΥ ΔΕΝ EΙε ΕPNEI ο
ΕΠΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΟΥΛ
Ταούνακuπu π ov tμονα ov
η pa μ "oop μonς ς μς ωa
iuμμς πτυpφ Π ό με
4 τ paδντ, δ Τοp u υ uς ηομς η οκρή
Πpupro ην Οα. A a
F υ τ10ς wύ 10
A πήρα ς ρός Σημpα ο στmaς a
πw anν μΗoσ α9 μς
i, oμκα τ πηρα κο A povoou πpξε ηρα να κuν no
a ομ peδ. u dφe με no ούμ κοow, Μιpλς
poύnooηa
Σpa tn τν κ ς
ς ΒΜ. ο o0ς MaM δ Μήρ μύ οuo
άon Ο. Mης δoνuo η μ ou
μή r0o υ M iμιμλή mp
cuρή m ς Γ uεov a
φong opa aa μουο από κmpό oς
Συγχαρητήριο
ό Α Kν nκ ΗΝΡK
ΣΤΟ ΕΙΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΗΣ
Η Διαφανής Διαχείριση
των Δημόσιων Λογαριασμν
1 ναογpή οw mωνό μς ή σο
p λη τ Aριομίνη Br
| Ma γαπr όnn u μ
d r s Eney and Power
| Erorrτw mwdyuLwtrd μ
Αναβάθμιση
του Σχολικού
Προσανατολισμού
mouμλα baι ru oi
ΕΡΟΤΗΤΟΥ ΒονEYπ
ΠΕΡΗΣ Φ. ΜΠΑΡΑΛΚΟΥ
noΥ ΥΟΠΟΙΕΟ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Μ Μμος oς - Τoo ου EMa
κονος Βd αλος-aμου Εn
Τον μ uς τμ
εmeφη Ow
ομάν υ pηu Tο
(οpoς np μo
Mg -Τmwrτave
Ιnpod or eckch ύrca
ΙNP r o, η τία hon
σ0 poλo, o u 5
μς ς Π ς ο
Aνμ Πpομαο &
Aνάnξr Γps Τος
Υ o mνieiής
πής άς το ori
σ0 μ Κands υω auό
Κάν Ερημ Τοημής
ΑνourφΤ, ua υπ
Εnpo poριο ό η
Ποs m Δ Mα, ο
Την ap κή
opωμΚ
ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΙΔΗΣ
IMOVING
GOING
φo1poοούμ
μκοή Εpngή
cuς poςmν
Υπυρό nδος
uή ς oon Mpooου
ΤΕΡΠΟΣ
Aξpης, πlo
Γμovίa κη υδ
UΕΛL Ε51ΙΕ
ιarυνrη 5 tan50
Η Δημοτική
Αστυνομία
ακαθαρίζει
την Κατερίνη
concte
τηΑ.: 255IDFUHBD
κοcίαροulosoctonέριταί. oοm
Μαπ ικ τΜΕ. S 19Μ
Κατεμινη
Ματov
rlωλουν ται αυτονυμα διαμεριοματη
|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμ'
ίuε σστμ κοντά στην θαλασσα.
Χιουμ σχσος εμπιστοσύνης
Επαγγαλματικα ακίνητα και
οικοπεΔα εντός αχrλίου κnιτος
στην Λιπευκαρυά και πλάκα
Aiεnραu,
ΕrΑΤΑΛΕΛΕΜΜΕ
MA OHMATA
Μα προίόντα ποότητας στις
λύτεpε ς Τιμές αΤΟ
| εξειδινμένο μας προουmκό , ος
εγyόμoστε ο ύτερο
αmoroμα.
T.2351039303 & 34886
ΕPΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Apομη α
κooaς ημακύς
δμoυς Μς
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ςπσς
821530-3Σ 210. 50 70 198 550
www.ESραυ.5% Iniog τerpουgr
konstadin [email protected]
nΣTΟneΗΜΕΝΗ ΜΟΜΑΑ
Ε Εε ρχΡΟαΜ