Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
ΙΦεβρουαρίου
Κιδημερινή οικονομική eιδική cgπμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 697
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Όμηρ0s των
ΕΙnpoν Εφορία: Πωs θα υποβάλλουν
χωριστές δηλσειs οι σύζυγοι
Παραμένει
η ΔΕΗ
Τη δυνατότητα να
υποβάλλουν και εφέ τος χωριστές φορολο
γικές δηλσεις έχουν
οι έγγαμοι φορολογού.
εσάς με τους δικούς
σας κωδικούς πρόσβα
σης είτε , από ειδικά για
το σκοπό αυτό εξου σιοδοτημένο λογιστήφοροτεχνικό , με τους
προσωπικούς του κω δικούς πρόσβασης.
2 Αν κανείς από τους
συζύγους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή
υποβολής χωριστής
δήλωσης φορολογίας
ισοδήματος μέχρι τις
28 Φεβρουαρίου 2020,
τι θα συμβεί ;
Στην περίπτωση αυτή
οι σύζυγοι θα υποβά.
λουν κοινή δήλωση για
το φορολογικό έτος
2019.
3. Στις περιπτσεις
κοινής δήλωσης Φ.Ε.
συζύγων , θα γίνεται
συμψηφισμός φόρου
Απαραίτητη
μενοι .
προϋπόθεση να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα
ηλεκτρονική
φόρμα της Ανεξάρτη.
της Αρχής , Δημοσίων
Ανεξόρτηm Aρή
Δημοσίων Εοδδων
πλατΗ γνωμοδότηση της
Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (PAE) επ. Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχι
φυλάσσει άσχημα νέα
για τη ΔΕΗ , όσον
αφορά την αναμόρ- υποβολή των αιτήσεων
φωση του θεσμικού άνοιξε χθες με την
πλαισίου που διέπει
τη λειτουργία της Κα
θόλικής Υτηρεσίας .
Στη συγκεκριμένη
υπηρεσία (είναι θε
συνέχεια στην 11
Φεβρουαρίου. Η
πλατφόρμα
4. Ετηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων
στις χωριστές δηλ σεις συζύγων ;
Οχ, δεν ετηρεάζεται τική , φορολογική
η χορήγηση των επιδο- τοικία.
μάτων από την υποβολή
δηλσεων Φ.Ε. από
τους συζύγους.
5. Είναι απαραίτητο
να υποβάλλονται χωριστές δηλσεις Φ.Ε. συζύγων που έχουν
διαφορετική φορολο- κούς κύριας κατοικίας .
γική κατοικία;
'Όχι, δεν είναι απαραίπληρνει το ποσοστό
τητη η υποβολή χωρι- ιδιοκτησίας του σε πe στν δηλσεων Φ.Ε. ρίπτωση ιδιόκτητης
διότι προβλέπεται ήδη
χωριστή φορολογική
αντιμετπιση στις κοινές δηλσεις συζύγων
που έχουν διαφορετην
ΑΑΔΕ να αnαντά στα
βασικότερα
ματα των φορολογού.
μενων μέσω ενός
οδηγού 2 ερωτήσεων
- απαντήσεων :
1. Πς μπορ να γνωστοποιήσω την επ.
λογή μου να υποβάλω μεταξύ συζύγων και
ερωτήκα 6. Πς δηλνεται στο
χωριστν Ε1 η κύρια κατοικία
στις περιπτσεις χωρι
στν δηλσεων;
Η κύρια κατοικία δη.
λνεται στον πίνακα 5
του εντύπου Ε1 στους
αντίστοιχους κωδιΑχρείαστοι
φόροι ύψουs χωριστή δήλωση, φο 3 δισ. ευρ
βεβαίωση στο όνομα
ρολογίας εισοδήμα
Ηγνωστοoίηση γίνε .
ται μέσω ειδικής ηλε.
κτρονικής εφαρμογής ψηφισμός χρεωστικού
στον διαδικτυακό τόπο
www.aade.gr , είτε από μεταξύ των συζύγων.
του συζύγου;
Όχι, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου
και δεν θα γίνεται συμΟ κάθε σύζυγος συμ
και το 2019
και πιστωτικού ποσού
συνέχεια στην 10
ΜΟΥ4ΕΕΟ
Καττατos
Στο 3,7%-3,8% του
ΑΕΠ θα κλείσει , σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του
Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους , το πρωτογενές πλεόνασμα
του 2019 , υπερβαίνοντας κατά 0,2%-0,3%
του ΑΕη ή κατά 400600 εκατ. ευρ τον
στόχο του 3,5% του
ΑΕΠ. Στην πραγματικό
τητα, όμως, το υπερ
συνέχεια στην 2
μισθός
ABBRUCH
ρΟυη .
- Πότε αποφασίζεται
και Πs αλλάζουν
οι αποδοχές
KORREKTI
BESTATIO
Σελίδα 9