Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

15oC, 20:00

€0.80

11oC - Υγρασία 69%-99% - Άνεμοι: Δ-ΝΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:48 - Δύση ηλίου: 17:59

Δεν ήταν η μάχη με τη φύση προς την επιβίωσή του αυτό που αναστάτωσε το Ροβινσώνα Κρούσο, αλλά η αιφνίδια εμφάνιση του
Παρασκευά, όπως γράφει ο Daniel Defoe, στο πασίγνωστο ομώνυμο βιβλίο του. Ήδη από το 1719, με τη λογοτεχνική διορατικότητά του, καθώς, όντως, η νευροεπιστήμη σήμερα επιβεβαιώνει πως οι δυνάμεις που προάγουν την ανάπτυξη της νοημοσύνης στον άνθρωπο δεν προέρχονται από το απλό φυσικό του περιβάλλον, αλλά από τον
κοινωνικό του περίγυρο, πάντα βέβαια σε συνδυασμό με την ικανότητα νοηματοδότησης αυτού του περίγυρου. Η νοημοσύνη δεν οφείλεται στη φυσική σφαίρα, αλλά ουσιαστικά στην ανθρώπινη. Δεν ήταν οι πρακτικές ανάγκες της αναζήτησης της τροφής αλλά η διαχείριση
των κοινωνικών προκλήσεων που πυροδότησε την ξέφρενη πορεία της νοημοσύνης του είδους μας. 3>>

Ç äýíáìç ôïõ îÝíïõ âëÝììáôïò

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5052

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Π. ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ

Ìéá èÝóç óôÜèìåõóçò áíÜ ïéêïãÝíåéá

ÓõìöùíÞèçêå íá ãßíåé åðáíáêáôáãñáöÞ ôùí ìïíßìùí
êáôïßêùí, íá äçëùèïýí ôá
óôïé÷åßá âÜóç ôùí ïðïßùí
èá êáèïñéóôïýí ïé èÝóåéò
óôÜèìåõóçò ìïíßìùí êáôïßêùí (ìßá èÝóç ãéá êÜèå ïéêïãÝíåéá).
ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην συνάντηση συζητήθηκε το κυκλοφορικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ιστορικό
Κέντρο, κυρίως τους θερινούς μήνες και ο καθορισμός θέσεων
στάθμευσης.
Σελίδα 7>>

Με το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων της Παλαιάς Πόλης, συναντήθηκε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου.

ÌïõóéêÞ,
äéäáóêáëßá
Ç äÞìáñ÷ïò üñéóå áíôéäçìÜñ÷ïõò
êáé æùÞ
ìüëéò «Ýðåóå» ç áðüöáóÞ ôçò
(â´ìÝñïò)
Γ
Κ
4»
óôçí ÁðïêåíôñùìÝíç
Σ
Α
9»
ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΩΚΡΑΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΝΘΗΣ

ÌÜ÷ç ðáñáìïíÞò ãéá
ôçí ÁÅË óôï Ìåóïëüããé 15»

ÐÜëé... íôüñôéá
ãéá ôïí ÁÏÊÊ

13»

ΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΥΔΗΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα