Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΑΡΑΜΑΣ
t 18ρντής - Νόλους Καρανος 1951-197* Βιoκτήρα - Εόότμια Στανριδου 1 Σνλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974). Ap φύλλου 63-12.043
050 ε
Νέα κρούσματα
εξαπάτησης
μέσω τηλεφνου
στη Δράμα
Ορέστης Μένκα
Αφιερωμένο το
βραβείο σε όλη
την οικογένεια
της Δόξας
Ημη δημιουργία
ΚΟΙΝΣΕΠ οφείλεται
κυρίως σε έλλειψη
ενημέρωσης
Αποξήλωση επικίνδυνων
στοιχείων σε γήπεδα
μπάσκετ, βόλεϊ και άλλους
Hμερίδα ενημέρωσης στη Δράμα
για τη δημιοuργία κοNσn
σελ. 5η
χρους στο Νευροκόπι
σελ. εη
0ελ. Τη
0υ. un
Το <Μαζί για Τ Παιδί , Τίμησε ! Νέα σημεία στάθμευσης μηχανν στην πόλη της Δράμας
Για χρο ελεύθερης στάθμευσης
δικύκλων προορίζει ο Δήμος
το οικόπεδο στην οδό Βοραζάνη
την Ένωση Κυριν Δράμας
με το βραβείο Εργο Ζωής
OMAZI
3χα το
ΙEΑ σημεία δημου γίας χρων στάθμευ
Νας γα μιχενάνα
συνείζει να δημουργεί ο
Δήμος Αράμας Ετσι χθες το
πρωί , η Δημοτική Αστυνομία
προχρησε στη δημουργία
νeωw σημίων με δαγράμ.
μαη επίτης οδού Ηείρου.
Το νέο μέτρο , δνεα λύση
στο ήτημα της στάθμευσης
μρν και μγάλων μχανν
σε διάφορα σημεία στο
κέντρο της πόλης , καθς
ηπλειοψηφία των οδηγν
προτιμούσε να τα παρκά ρa επάνω στα rε οδρό PMAZI
ΠΑΙΔΙ
,να τε
ΓΑΙΔΙ
ΠΑΙΔΙ
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Η κα Αννο Μπενάκη Ψoρούδο και η κα ΑΜη Τσισμούρο, κατάην ποραίσβή του βραβεου
Εργο Ζωής
Bινo από τον ελεύθεpο χρο στόθμευσης
σήμερα τί της οδού Βoραζάνη
Το oκόπδο
στην οδό Βoραζάνη
Στο μεταξύ, στην προστάθειά του να ελευθεφ σει ατόμα περοσάτερο
χρο για τα δύτκλα μηκα
νάα κάθε είδους κι .
σμού αλλά και ποδήλατα,
η δημοτική αρχή προχωράει στη δημουργία ελεύ-po ανκ Apα ένος χρος στόθμουσης δι ων ατί της τα1351 ευρΦ το μήνα , κα πo όμως δεν
ακόπεδο του Δήμσυ επ οδού Ηηtpoυ.
της οδού Βοραζάνη.
, Πράκετα για ένα οκόπεδο, το oπpίo εδ καιπολλά χρόνα 300 ευρ το μήνα, προσφορά την οnία ο Δήμος Δράμας
έχει χρησματαηθεί ως πάρνγx με ληpωμένοτέλος στάθ - ατέρρψε
μευσης σχημάτων
Το πρόβλημα με το συγκεχρφμένο ανόπεδο, είναι ότι ο ναχρηαμοποη θείως χρος στάθμευσης οχαιμάτων, ετεγια
Δήμος εε προσταθήσεινα το ενουιάσε κάποες φορές n λαιότερα σε ιδτες για να συνείσει ως χρος στάθμευσης ονται μεταξξ 00 αι 70 ευρ ανά μήνα Το Δημστικό Συμμε πληρωμένο τέλος , παρ όλα αυτά όμως , α δογωναμαί βούλιο συνέιε να αrppirει άλες Τις προτάσεις , αθός
βγήκαν άγονα καθς δεν uήρξε η ανάλογη ανταπόκριση. ήταν χαμηλότερες του τμήματος με το οποίο θα μπορούσε
Έτα, την ερχόμενη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου , η δημστκή
oρά φέρνει το θέμα προς συήτηση και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλο , πpoεμένου να το δισμορφσει σε ελεύ - ναφέρα το θέμα με πρόταση πpος το Δημοτκό Συμβούλιο
θερο χρο στάθμευσης διύκλων (μηχανάκια καιποδήλατα) . Δράμας , κα εσιγέτα την αλλαγή χρήσης του δημοτικού οΤο ακόπεδο βρίσκεται πίσω ατό την Στραπιωτική Λέσχη οπέδου εί της οδού Βοαζάνη σε αποκλειστικά ελεύθεpο
Δράμας και ανάμεσα στο Εργατικό Κέντρο, έχειεμβαδόν 449 χpο στάθμευσης δκύκλων, μπκανν κα ποδηλάτων κας
τμ καιπράκετοι για αστικό αδάμητο χρα
Σύμφωνα με τοστοροό, το
σκόπεδο μοωνόταν από
δωτική εταρία μέχ κα 20
Οτωβρίου 2013 και έτσε
δεν κατέστη δυναπόν να εκμ
σθωθεί ξανά Ο Δήμος Δρά
μας , πpoοχρησε σε δύο
δημοτρασίας στις 13/52014 και 2/2/2014 με
ελάκιστο ποσό πρτης προσφοράς 3.412
ευρ το μήνα , nou απέβησαν, καθς δεν
υτήρξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον ο
λόγος φυσυκά ότι το μσθωμα ήταν υερβολικά υψηλό κα δύτερα στα χρόνα της α κονομικής κρίσης
οι επάμενες δύο δηματρασίες έγωναν το
2016, με ελάχστο όρω πρτης mpοσφοράς
Στην κατάμεστη αίθουσα του Μουσεdoυ έχουν προσφέρε σημαντικό και κοικωΜπενάκη, η πρην Πρόεδρος της Βου - νκό έργο για αρκετά μεγόλο χρονικό δά
λής των Ελήνων , κα . Αννα ΜενάκηΨαρούδα απέειμε τα βραβεία Εργο μίμηση στους δύσκολους καιρούς
ζωής - κα Mάθημα ζωής, , στυς αφα
νείς ήρωες της καθημερινότητα ς που χτής οοξενίαςς Τμήθηκε με το βραβείο
προσέφεραν με ανιδιοτέλεα, ενίoχυση Εργο Ζωής, ιατην πολιετή κα πολι και στήρξη σε ευαίσθητες και ευπαθείς σχδή εθελοντοκή της δράση καθς και.
κοινωνικές ομάδες , την Τετάρτη 23 Ια - την υλιή , πνευματική , ατροή ή ηθαή
νουαρίου ,
Το βραβείο Εργο Ζής,, αποεμή - nou έχουν ανάγη
θηκε στην rρόeδρο της Εωσης κυρν Ηκα.Aη Ταμούρα, αφού παρέλαβε
Δράμας Σn Ανοιχτής Φλοξενίας , κ .
Αλη Τσαμούρα γα τηνrmλuετή και r
λυσχιδή εθελοντικής της δράση και την της κα. Μαρίνου, σε μία από τις mο δύκουωνική της προσφορά
Παράλληλα , με το βραβείο-Μάθημα
Ζωής , Τμήθηκε ο δημουργός του Παλα οββλιοπωλείου των αστέγων , Λεωνίδας την ευκαιρία που μου αveι να συμβάλω
Κουρσούμης Τα βραβεία , απένειμε η με αυτό τον τρόπο στο θαυμαστό έργο
πρόeδρος της Ακαδημας Αθηνν και που ετελούν ,
πρην πρόεδρος της Βουλής, κα Αννα
Ψαρούδα- Μπενάκη
Πapόδεγμα πpος μίμησην
Πατη φλοσοφία των βραβείων , μλησε αυτό το βραβείο στην κα Τσιαμούρα με
η πρόεδρος της Ένωσης Μαή γα το την ατοία έχουμε συνεργαστεί , από τον
Παδ , κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου Όπως καιρό της πολπής μου ιδιότητας , noυ
είπε στόχος εναι να ανοδείξουν τη ση , βρέθηα στη Δράμα, ετισέφθηκα τον ξε.
μασία και την αξία του εθελοντισμού και ννα και γιρσα από κοντά με ποoν
της κοινωνικής προσφοράς . Με τα βρα - τρόπο οκυρέες της Δράμας επιελούν το
βεία-Εργο Ζωής, και Μάθημα Ζωής, έργο τους με αφοσίωση και πλήρη αυτa τμούμε προσωπικότητες οι oπoίες είτε πάρνηση .
στημα, ετε είναι αδιοιπαράδεγμαπρος
Η Ενωση Κυρν Δράμας Σπίι ΑνουΦΩΤΟ Π.Τ.
υποστήριξή της , σε συνανθρπους της
υτήρξε εν&opέρον . Την ίδια χρονιά, ένας
δτης ήτησε να ενουιάσει τον χρο με
το βραβείο , ανέφepε ότι η μεγολύτερη
εnβράβευση για εε
ήταν η στήρξη
Το 2017, το διο οκάπεδο ζητήθηκε ατό ιδτες , είτε για
τη δημουργία πλιντηpίoυ σχημάτων Ο προσφορές κυμασκολες στιγμές που βίωσε
-Θέλω να ευχαρστήσω θερμά την κα,
Μαρτίνουa κατο Μαζίγα το Παιδ, για
. Σήμερα ο αντιδήμαρpς Οκονομκν κ . Εφραμίδης, εαopeeaio v Xo ln s Dwario opeρra o1
Από την πλευρά της , η κα , ΨαρούδαΜτενάκη , ανέφερε χαρακτηριστικά ότ :
Αισθάνομαι πολύ ευτυχής nou δίνω
και την ανάλογη &αμόρφωση του χρου .
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
συλδη|
Πάτκας-Μοσμανίδης
Προχωράει η διαδικασία
του έργου για το έο κυκλικό
κόμβο Ξηροποτάμου
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικνο Αξονικές Αγγειογραφίες
nρωτοκόλων.
Νες υπερούγρονες υπmpεoiες
διαγνωστκν εξτάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:50, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ψηφιοκή Μαστογροφία
- Τομοσύνθεσn τpισδιοστατης onακόνonς
ηεξtλiξη σuην tταon του μαστού
, Yntpnxoς Μαστού
ΕΠΡΙΘHΚΕ ομόφωνα από την Οκονομική Εππροπή
της Περιφέρειας Αν . Μακεδονίας- Θράκης το 2ο πρακτικό της Επαροής Διεέργαας Δημόσιας Αναχτής Δαδοκασίας με κραήρο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψηπροσφορά με βάση την τμή, του
έργοu: -Αναοκατασκευή ου κόμβου Εηροποτάμου και με
τατροπή του σε κυκλικό.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό μελέτης με
Φ.ΠΑ 65α 000 ευρ και ως ανάδοχος εγκρίθηκε η ετα peia-MINAΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ- η οποα υπέβαλε την πλέον
συμφέρουσα από oκονομκή άποψη προσφορά με βάση.
την τμή.
Η εταιρεία έδωσε προσφαρά συνολικής δαπάνης
394.455,55E ίχωρίς Φ.ΠΑ , με μέσο ποσοστό έττωσης
4246 % και πληροί τα κραήρα για την κατακύρωση της
ούμβασης του συγκεχρμένου έργου
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνηυκός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέpno -Τiplex ογείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μάτρηση Οστικής Πυκνόυτος
. Ορθoπoντογρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πόνα δπλα 6ας αξιπιέοα
μαθρόπνστoνο
Προυσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα