Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolhξ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.743
Σελίδα 28
Ho0oιυποδέχεται τον Ολυμπιακό Βόλου
ΕΝτερμπυκορυφής στην Α' ΕΠΕΛ 1Μ
Συζήτηση γιά την υπογειοποίήση των κάδων,
Και το οικόπεδο Του Νοσοκομείου
ΕΣεποδηλατικούς αγνες ΠΟΑΝ και Δρηρος1υ.
Μεταφορικό Ισοδύναμο
θα ισχύσει και στην Κρήτη
. Οι εργαζόμενοι του
ΕΣΠΑ ζητούν στήριξη
στο αίτημά τους για
μονιμοποίηση
Σελίδα 7
θετική ανταπόκριση στο αίτημα των κρητικν φορέων
. Οδηγίες στα σχολεία
για τον κοροναϊό
Πως όταν διεκδικούμε ό λοι μαζί ενωμένοι έχουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο
παρουσίασε χθες το nρuί τη διάρκεια του έτου
την θεσμοθέτηση χροΡεπορτάζ :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ anoτελέσυατο δήλωσε το σχέδιο νόμου , στόχος νικν περιορισμν στην
ο Αντιπεριφερειάρχης Ε. του οποου είναι να εκ έκτακτη δρομολόγηση
Με θετικό πρόσημο ολοκληρθηκε η συζήτηση Πιχειρηματικότητας - Κοι - συγχρονίσει τη νομοθεσία πλοίων , την κατάργηση
για το μεταφορικό ισοδύ . νωνικής Οικονομίας Αναμο που έγινε χθες στην
Αθήνα μεταξύ του Υπουρ γού Ναυτιλίας Γιάννη του Επιμελητηρίου Λα - σμοθετήσει ρυθμίσεις που
Πλακιωτάκη, της Πεοφέ, σιθίου θυμός Χαρτάκης συντείνουν στην διοικη- κν Συγκοινωνιν . Εniρειας και των Επμελητη- καλά κλία, ταν άψογη και φορέων από αχρεί ελέγχου ασφάλειας των
pίων της Κρήτης
Η βασική εξέλιξη πou η συνάντηση ο Υnouργός αστες διαδικασίες . Στο
ανακοίνωσε ο Λασιθιτης έχει διάθεση να ενταχθεί νομοσχέδιο προβλέπεται μικν δράσεων του Λ
μπουργός ήταν πως το
Μάρτιο θα υπάρξουν ανα - ισοδύναμο και θεωρούμε νομοθεσίας για τις θα - ναφέροντας δομές και
κοινσεις για την στήριξη Πως κινούμαστε με θετικό λάσσιες ενδομεταφορές διατάξεις που καταργήτων επιχειρήσεων στο τροnο προς την κατεύ- με σκοπό , μεταξύ άλλων , θηκαν από την προηπλαίσιο του μεταφορικού θυνση αυτή , , επεσήμανε
ισοδύναμου, εν όπως έ
χει δεσμευτεί θα ισχύσει
σε ευπαθείς κοινωντκές
ομάδες για τους nολίτες.
Το αίτημα των φορέων
της Κρήτης ήταν κοινό μάζει το Υπουργείο Ναυ ρετικές γραμμές κατά γός.
και αφορούσε στην εnέκταση του μέτρου και ολιτικής θα συμπεριληστους επιβάτες , εκτός Φθούν στο νομοσχέδιο
της μεταφορός των Πρo Ιόντων , με στόχο να αμβλυνθούν οι αντιθέσεις των θαλάσσιων ενδομε
και ανισότητες σε σχέση ταφορν . Στο νομοσχέμε άλλες νησιωτικές ne ριοχές της χρας
Είχαμε το αίτημα που
Είχαμε διατυπσει η Πe - και την εφαρμογή του
ριφέρεια Κρήτης και στο Μεταφορικού Ισοδυνάμου
ρπoίo ζητούσαμε εκ μέ ρους της Περιφέρειας Ιδίως για το δεύτερο .
αλλά και με τα τέσσερα προβλέπεται παράταση
Επιμελητήρια του νησιού , της πιλοτικής εφαρμογής
την Ομοσπονδία Εμπορ . του Μεταφορικού Ισοδυκν Συλλόγων Κρήτης τις νάμου μέχρι και την 30
Ομοσπονδίες Επαγγελμα . 4-2020 με δυνατότητα πεΤιν Βιοτεχνν και Εμπό ρατέρω Παράτασης για
ρων των τεσσάρων νομν ένα επιπλέον τετράμηνο,
Eης Κρήτης και το Σύνδε , έως ότου ολοκληρωθεί η
σμο Εξαγωγέων Κρήτης , μελέτη αξιολόγησης της
συγκεκριμένα μέτρα . Η Πλοτικής εφαρμογής του
συνάντηση έγινε σε καλό Μεταφορικού ίσοδυνάμου
κλίμα , ήταν θετική και aμέδειξε πως το βασικό τειας που εφαρμόζεται.
τήτημα noυ δεν πρέπει να
ξεχνάμε ως Κρήτη είνα και Νησιωτικής Πολιτικής
Σελίδο 10
και την πρόβλεψη διαδι"
νεκκινήσει την λειτουργία κασίας έκδοσης ΚανοΑλλά και ο Πρόεδρος του Υπουργείου , να θε - νισμού Λειτουργίας για
το Συμβούλιο Ακτοπλο
περί ακτοπλοίας να επa .
ντνης Παπαδεράκης.
" Μικρές οι ποσότητες
και χαμηλές οι
τιμές για τους
ελαιοπαραγωγούς της
Σητείας
έκανε λόγο για το πολύ τική ανακούφιση πολιτν
σης , ρυθμίζονται θέματα
πλοίων και των αστυνοη Κρήτη στο μεταφορικό ο εκσυγΥχρονισμός της μενικού Σματος , επατην αποφυγή στρεβλ - γούμενη κυβέρνηση προ
σεων του ανταγωνισμού , καλντας δυσλειτουργίες
την αποτροπή φαινομέ. και καθυστερήσεις στο
έργο του Υπουργείου κι
του Λμενικού Σματος,
οι αλλαγές nou ετοι . σης πλοίων σε διαφο - όως ανέφερε ο Υπουρ Σελίδο 1
Το νομοσχέδιο
του Υπουργείου
Ναυτιλίας
νων καιροσκοπικής και
ανεξέλεγκτης μετακίνητιλίας και Νησιωτικής
Eampouratzis
για τον εκουγχρονισμό
θεσμικού πλαισίου
E OAN
CANDIA
διο περιλαμβάνονται και
διατάξεις που αφορούν
στη νησιωτική πολιτική
σε νησιά της Επικράτειας
H MIKPH
WAKE UP
WINTER SALES
ARE HERE
Thonton Wider
σκηνοθεοία
Μαpάνθn Μενεγάκη
www.CANDA.C
7-8.9 και
13-14-15-16
KINHMATO
Γεeλείσούος 104Φτού- μιθιη-4Η9
στα 34 νησιά της Επικρ - tnk fax. 28410 31225
, mataιpοuntis com.gr
TΑΜΠΟΥΡΑΤΣΗΙ ΜΙΧΑΛΗΣ
OEATPO REX
Περpερεακός Νεάπολης
Ιέναντn S/M Χαλκιοδάκης)
Φεβρουαρίου apo ναρξης: 2115
Ο Υπουργός Ναυτιλίας
Ε α 0
"www.taτροuratz.s.com.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα