Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

8oC, 14:00

15oC, 20:00

13oC - Υγρασία 52%-95% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:49 - Δύση ηλίου: 17:58

€0.80

Την ώρα που φεύγουν οι Εγγλέζοι από τη γερμανική Ευρώπη, διαπραγματευόμενοι μια νέα σχέση μαζί
της, η Αθήνα κυρώνει μιαν ακόμα συμφωνία παραχώρησης των αναβαθμισμένων αμερικανικών βάσεων.
Σημεία των καιρών, όταν διαμορφώνεται η αποκαλούμενη και νέα γεωγραφία. Το νέο πλέγμα εξαρτήσεων των «μικρών» με τους «μεγάλους» στον καμβά των διαμορφούμενων, δια πυρός και σιδήρου, νέων στρατηγημάτων και επιδιώξεων. Κι όσον αφορά στο Brexit, οι Έλληνες απείχαν κάθε σοβαρής συζήτησης για τα τεκταινόμενα, εκτός ίσως εκείνης για την αντιμετώπιση των οικονομικών κυρίως συνεπειών του στην ελληνική, κυρίως τουριστική, οικονομική μικροκλίμακα. Ό, τι άλλο δεν βρήκε τη θέση του ούτε στον
διακομματικό διάλογο ούτε βεβαίως στα κουτσομπολίστικα media, που συνήθως καταναλώνουν πολλαπλάσιο χρόνο για τη διερεύνηση εάν
και κατά πόσο ήταν διαιτητικό λάθος ή όχι, το γκολ/οφσάιντ του Αχαρναϊκού εναντίον του Αγροτικού Αστέρα. 3>>

Haven dream

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5051

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Óôïí áÝñá ôï ðåñéöåñåéáêü Ðñüãñáììá!

Ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò ãßíáìå ìÜñôõñåò ìßáò óåéñÜò óõæçôÞóåùí óôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï êáé áíáñôÞóåùí óôá ìÝóá êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò
ìå èÝìá ôçí ÐñïãñáììáôéêÞ Óýìâáóç ìåôáîý ÐåñéöÝñåéáò, Õðïõñãåßïõ
Õðïäïìþí êáé ôçò «ÅÃÍÁÔÉÁ Á.Å.»
ãéá ôçí õëïðïßçóç åíüò Ýñãïõ ÏäéêÞò ÁóöÜëåéáò ðñïûðïëïãéóìïý 30
åêáôïììõñßùí.
ΚΕΡΚΥΡΑ. Αυτό που συζητείται
είναι το αν υπάρχουν διαθέσιμα
χρήματα στον συγκεκριμένο κωδικό του Περιφερειακού Προγράμματος και ότι το έργο ενδέχεται να
χρηματοδοτηθεί σε βάρος άλλων
δημοσίων έργων που είναι ήδη ενταγμένα ή κρατικών ενισχύσεων
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με
μεταφορά πόρων από άλλο κωδικό
προφανώς με διαχειριστικές κινήσεις που ο απλός πολίτης δεν πολυκαταλαβαίνει.
Σελίδα 5>>

Ðáãêüóìéá åðéäçìßá êáñáíôßíáò ãéá ôïí êïñùíïúü

Οι βρετανικές αερογραμμές έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς Κίνα
για έναν μήνα, έπειτα από συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ανάλογη κίνηση και από την Ρωσία
η οποία επίσης ακύρωσε τις πτήσεις
της προς την Κίνα για έναν μήνα ενώ
αναμένεται να σταματήσει τη χορή-

γηση ηλεκτρονικής βίζας σε άτομα
κινεζικών εθνικοτήτων.
Πηγή: www. lifo.gr

Óõíå÷ßæåôáé ç êüíôñá ãéá ôçí ôý÷ç ôïõ Åñçìßôç
Ìå ÁÏÊÊ - ÅñãïôÝëçò
áíïßãåé óÞìåñá
ç áõëáßá ôçò áãùíéóôéêÞò

«¸öõãå» ï ÓðÜñïò

15»

13»

4,6>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα