Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιανουαρίου
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 6975
Τιμή : 1.006
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
θα μειωθεί
η εισφορά
αλληλεγγύns
αντικειμενικές αξίεes
-Μέχρι τus 17 Μαρτίου τα αποτελέσματα
/ΟΥΡΓΕΙΟ οικο
Το αργότερο μέχρι
τμηματικά. Οι εκτιμη.
τις 17 Μαρτίου θα πρέ- τές υποχρεούνται να
πει να έχουν παραδ .
παραδσουν το 50%
του συνόλου των ειση.
Ετήσιο όφελος από
μερικά ευρ έως και
εκατοντάδες ευρ θα
έχουν οι φορολογού.
μενοι από τη μείωση
της εισφοράς αλληλεγγύης που έχει
αποφασίσει να εφαρμόσει από τα φετινά
εισοδήματα
υπουργείο Οικονομι κν . Η μείωση αναμέ
νεται να ανακοινωθεί
συνέχεια στην 11
σει τις εισηγήσεις για
τις νέες τιμές ζνης γήσεων στις 21 Φε βρουαρίου και το
υπόλοιπο 50% μέχρι
τις 17 Μαρτίου . Τα
συγκριτικά στοιχεία ,
σε όλη την επικράτεια
οι πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινήτων . Σύμ.
φωνα με την απόφαση
εξέδωσε
όπως τονίζεται στη
υπουργείο Οικονομι .
| κν, οι εκτιμητέςς θα
πρέπει να προχωρήσχετική απόφαση, rρέπει να είναι επαρκή , να
αντιπροσωπεύουν
κατά το δυνατόν τη γε ωγραφική κάλυψη της
σουν στην εξίσωση
των εμπορικν τιμν
με τις αντικειμενικές υπό εκτίμηση ζνης,
τητα των εκτιμητν . εκτιμητές καλούνται
να εφαρμόσουν συγ.
κριτική μέθοδο , η
εκτιμητές να προχω- οποία βασίζεται σε ήδη
ρήσουν σε αυτοψίες πραγματοποιημένες
συναλλαγές ή ζητού.
μενες τιμές για άλλα
κειμένου να αποκτή- ακίνητα με παρόμοι
χαρακτηριστικά κάνοντας τις κατάλληλες
προσαρμογές . Σε περί.
πτωση έλλειψης ικανο
συνέχεια στην 10
Το υπουργείο Οικονομικν ζητεί από τους
αξίες ,
υπόψη
λαμβάνοντας
συγκριτικά
πωλήσεων
προσεγγίζοντας τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, και να αφορούν
χρονικό διάστημα των
τελευταίων 12 μηνν.
Αυτοψίες
Επίσης , μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συγ
κριτικά στοιχεία τα
oποία προέρχονται από
την πρόσφατη επαγ γελματική δραστηριοστοιχεία
ΟΠΕΚΑ- ακνητων.
Επίδομα nοςροχ
παιδιού
στην περιοχή που
έχουν αναλάβει πφοΑυτό σημαίνει ότι σε
αντικειμενικές αξίες
θα αυξη θούν και σε
| κάποιες θα μειωθούν.
Σύμφωνα με την εγκύ- Πότε ηληρνεται κλίο, η παράδοση των
εισηγήσεων γίνεαι
πραγματική
εικόνα των τιμν π
λησης από δρόμο σε
δρόμο .
Επί της ουσίας οι
η εμβόλιμη δόση
ΔήμοιΑδήλωτα
Στον αέρα- βρίσκονται χιλιάδες δι καιούχοι
επιδόματος παιδιού
Α21, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση από τις 20
Δεκεμβρίου μέχρι τις
15 Ιανουαρίου για να
πληρωθούν το υπόλοιπο δόσεων για το
συνέχεια στην 2
τετραγωνικά
Έτσι θα λετουργεί
η Πλατφόρμα τns ΚΕΔΕ
Σελίδα 9