Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιeρντής- Νυόλους Καραθάνος 1951-197* διοτήpα- Εδότρια Σταυρίδου L Σνλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974) Αp φύλλου 6830-12.042
Στη δημοσιότητα
τα στοιχεία και η
φωτογραφία του
συλληφθέντα
| για απάτες
|στη Δράμα μέσω τηλεφνου
Η Οικονομία
του Νομού Δράμας κατά
την περίοδο 2000-2017
Η πτωτικήπορεία μετά το 2010
και η αναγκαιότητα
ενός Σχεδίου για το μέλλον
Πάνω από 2.7 εκατ. ε
Βραβεία ΠΣΑΠ
Ο Μένκα
στους βιολογικούς
κορυφαίος
καθαρισμούς
| τερματοφύλα κας
του Δήμου Δράμας
Του Μάκη Μουρατίδη
BΕλ. 4η
σελ . η
σε. δη
Luig vaθ
Σε κατάληψη προχρησαν χθες οι μα θητές του Μουσικού Σχολείου Δράμας
Εξαιτίας της έξαρσης των ισεων της γρίπης
Έντονα κτιριακά προβλήματα
με το υπόγειο να πλημμυρίζει
και σοβάδες να πέφτουν
Κλειστά σήμερα και αύριο
παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεί
και δημοτικά σχολεία στο Δ. Δράμας
Επιστολή στη διεύθυνση Τεχνικν Υπηρεσιν του Δήμου είχε
κάνει η διεύθυνση το 2019
Είχε συζητη θεί και σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Δράμας την προηγούμενη χρονιά
Σύσκεψη στο Δήμο Δράμας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
> Γυμνόσια και Λύκεια θα λειτουργούν κανονικά
Κανονική η λεπουργία όλων των σχολείων στους Δήμους Δοξάτου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΥΣΚΕΨΗ στο γραφείο του δημάρχου Δράμας κ . Μαμσάκου ,
παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων , πραγματοπαήθηκε ο
πρωί της Τετόρτης 29 aνουaρίου , προ
κειμένου να αντιμετωπιστεί το ήτημα
της απουσίας πολλν μαθητν , εξατίας των σεων που παρουσιάζονται
αυτή την εποχή.
Όπως είχε γράψει ο nρωνός
Τίπος, από την περασμένη εβδομόδα
είχαν κλείσειτα σχολεία στην πόλητης
Προσοτσάνης με απόαση του δημάρ
χου Προσοτσάνης , εν ήη εδ και
δύο ημέρες είναι κλειστά όλα τα Νητιαγωγεία του Δήμου Νευροκοπίου . Με
vεότερη απόφαση του δημάρχου Νeυ
ροκατίου κ . Κυριακάδη, σήμερα Πέμτη
30 και αύριο Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, κλείνει και το Δηματικό σχολείου
του Βλακα
ea πpέτει να σημεσουμε επίσης ότι στους Δήμους τος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας κα
Δοξάτου , Δήμο Παραστίου κα Προσοτοάνης δεν υπάρ- Μπουραζάνη, ετρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσας
χουν διαίτερα προβλήματα και τα σχολεία εκεί λeτουρ - Υγείας και Kονωνικής Μέριμνας, και μέλη των Σχολικw
ν κανονικά
Σύσκεψη στο Δήμο Δράμας
Όπως είκαι νωστά ο μεγλύτερος πληβυσμός των μα τον περιορισμό του ανδύνου μετάδοσης της εποχκής
θητν του Νομού βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης του γρίπης , τη διαοφάλιση της ευρύτερης δημόσιας υγείας
Δήμου Δράμας Έτσ μετά από σύσκεψη που έγνε στο
γραφείο του δημάρχου Δράμας , απoφασίστηκε για 30 κα τικής κονότητας και των πολιπν μας.
31 Ιανουαρίου, το κλείσιμο όλων των δημοτικν βρεφο
νηιακν και παιδεκν σταθμν, καθς και των Νητιαγω- δείας στην οποία αναφέρεται ότι με απόφαση του
γείων και Δημοτικν σχολείων, καθς απουσιάζουν πάρα οείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσν καταχωρίζονται,
πολλοί μαθητές
Στη σύσκεψη αυτή , συμμετείχε ο δήμαρχος κ . Μαμοά, μαθητντριν έως πέντε (5) εργάσιμων ημερν που
κος, ο πρόeδρος του Ιατρειού Συλλόγου Δράμας κ . Γ οφέλονται στην έξαρση της εποχής γρτης, από τον Ιaωργιάδης, α πρίστάμενο Πρωτοβάθμας και Δευτεροβάθμας Εκταίδευσης κκ.
Σαλτιγγίδης και Κιουλάνης ,
ο πράεδρος του Νομικού
Προσπου Δήμου Δράμας
αΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
τριά του σχολείου , με ατοτέλεσμα να υπάρ
χουνπροβλήματα με την αnοχέτευση των ομΤου θανάση Πολυμένη
ΕΚΑΤΑΝΗΨΗ npoχρησαν χθες ο μα>θητές του Μουοικο Σχολείου Δράμας , βρίων υδάτων . Oπως μας λεγε ες
4δμαρτυρόμενα κυρίως για το ζήτημα μαθητής του Μουακού σχολείου, όταν βρέ
των κπριακν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, εν ανάμεσα στα απήματά τους πεp. μυρζε συνήθως το υπόγεια.
λαμβάνετα και η Lωση των τελευταίον
ημερν Πoυ πλήττα τα σχολεία , όπως και το του Μουοικού Σχολείου , έστευλε σχετική επήτημα των ελλείμεων καθηγητν μουακν στολή rρος την Τεχνκή Υπηρεσία του Δήμου
οργάνων , αλλά καα αε άλλα μαθήματα .
Το μεγολύτερο ήτημα που σήμερα οιμετωνζει το Μουσμό Σχλείο Δράμας, ενα τα ται το μέλλον των κτρακν εγκαταστάσεων
χε, από τν κατόστοση που απκρατε nλημ
Μάλιστα , στις 6 Μαρτίου 2019 , η δε00υνση
κ Δερματίδης, ο εντεταλμένος σύμβουλος Κοινωνικν
Υπηρεσιν κ Παναγωτίδης, η προίσταμέη του ΤμήμαΔράμας ότουγετα όγος για σοβοράκτριακά rpβλήματα από τα αnoία δικυβεύε
κτριακά η
θητές , από την υγρασία έχουν φτόσε στο Σεμιαατάντησή του για το θέμα ο τότε ανσημείο να ξεκολλούν σοβάδες στις τάξεις εν τδήμαρχος Τεχννν Εργωντου Δήμου Δρά
ρα μαθήματος, εν η κατόσταση είναι τρα - μας κ . Γιργος Παπαδόπουλος (σήμερα
γική ακόμα κα στο μεγάλο χρο του φου
γιέ, εxεί όπou α μαθητές τρνε το σεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25 Ιμεσημεριανό τους γεύμα.
Με το τημα αυτό είχε ασχοληθεί τον στο Μουσυόμετα περμετρικά φρεάπα, εναι
Μάρτιο του 2019 ο-Πρωνός Τύπος- και συγ - ότι το σχολείο γύpω του έχει μπαζωθεί . Τα
κεχρμένα με δημοσίευμα στις 21 Μαρτίου . Το μπαζματα ουτά θα κάθονται για τα επόμενα
68μα εχε,φτοσε . στο Δημοτικό Συμβούιο 100 χρόνα . Τα δια προβλήματα έχω εγ
Δράμας μάλιστα, έπεπα από σχετκές καταγγελές του δημοτικού συμβούλου κ . Πάνη
Μυσταέδη οonoioς ήταν και καηνημς του i 6α τα περετρικά φρεάτα, τα
συγεκρμένου σχολείου .
Βέβαι , δεν ήταν η πτη φορά ου είχαν αποία οδηγούν στην τάφρο . Αυτά λοπόν ,
αναφερθεί τα ζητήματα του Μουσκού Σχο- πpοφανς βουλνουν με φερτά wκά, γιατί
λείου, ενοκ ΜυσταΜ δης τα ανέφεpε και
πι μόσα στο 2019 ο ωλες συνεδριάσεις τον καθαρισμό τους. Οι δευθυντές των σχο
του Δημοτιού Συμβουλίου.
Σε εκείη τη συήτηση, εήs ανοpερeί ωρίως στα προβλήματα με τα φρεάπατων ο
βρίων υδάτων , σημεινοντας ότι υπάρχε mupo ,
πρόβλημα ε καηση του εδάφους περιμε
ά προβλήματα. Όπως μας λένε ο μαLη ασφάλεα των μαητν.
και ι
Επτροπν του Δή
Σύμφωνα με το σκεπτκό, η απόφαση ατή πάρθηκε για
Δράμας .
αντερpεροάρχης Δράμος ) , σε συνεδριά.
αλλά καιτο αίσθημα ασφάλειας της εκπαιδευτικής μαθηνουαρίου , εe εmoημάνει: υτό που γίνεται
Επίσης έχει σταλεί εγκύλος από το Υπουργείο Παυ
αλλά δεν προσμετρνται ι απουσίεςς από τα μαθήματα
στην ειgίησή μου.
onως είχε εξηγήσει μάλιστα ο κ . Γ. Παιο
δόηουλος , σ' αυτά
μπαζματα Ε
εχpυν τοιταμ
νουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020
πστεύω ότι δεν έχει εδαοήσι κανένας γα
λείων θα πρέπει να ασχολούνται με τον καθ ρομό rpνo
πό το φθν ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ο ΚΗΠΟΣ
Πάτκας-Μοσμανίδης
σελ.5η|
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
του Βruce Gooch
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Αξονικές τομογραφίες
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΠΑΙΣΟΥΝ
ΕΤΕΛΙΟΣ ΜΑΙΝΑΣ.
με αυστηρή τηpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
ΚΑΤΙΑ IΠΕΡΕΛΑΚΗ
ΜΕΤΑΟΡAΕ4 ΚΑΤΙΑ ΣΠΕΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεκόνσης
η εξλίξη στηw εέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
30 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ 21.0
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-iplex oγγείων
Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Οpθonaντoηράφος
Εστήpo ε χo toεδο . 13E μεωμbο
Πρrκ 4tplo
Κ o Δηpο 0δeίou ,
Διοonεo Apίωw, Mauoκόs oo τβενn
Drpoppα - ponouυ Τ. 2110 4Σ30 , 673411555
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνοα πλα ας αξοπεη,
μοίπσ τρατο
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
TUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
wwpeiκpeα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα