Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
anatolh
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Eτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
18.742
Σελίδα 7
Το Οροπέδιο Παραμένει:
χωρίς σύνδεση με τον υπόλοιΠο Ν. Λασιθίου.
ΑΟAN, ΑΕ Νέάπολης, ΑΟΣΚ
και ΑΣΙ σταημτελικά Του κυπέλλου
Ασκηση Πίεσης για Τρίτο
φορέα διαχείρισης απορριμμάτων
. Δωρεάν δορυφορική
για τους κατοίκους
του Οροπεδίου
Λασιθίου
Ρεπορτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδα 7
- Βλέποντας και κάνο ντος, είναι η στόση nou θα
Κρατήσει ως τακτική ο Δή pος Αγίου Νικολόου σε ότ
αφορά την εξέλίξη με τον
Eναίo Συνδεσμο Διαχείρισης Αnοpρμμάτων Κρήτης
(ΕΣΔΑΚ) . Παράλληλα, στη
χθεσνή συνεδρίασή του , το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου an τη μα ο Δήμος να υm Νικολάου , επικαιροηοίησε
την απόpαgn nou είε λάβει σηρε την anοχωρηση και ponoηση και -όχν ως προς εφαρμογή του υφστάμενυ
υπό την προηγούμενη ούν - ρσης και από την άλλη να μος διατηρεί και στέλνει α - Διαχείρισης Απορρuμάτων
θεσή του , περί anοχρησης εκλέγει και να στένει στη ντυmροσπους του στη ΓΣ Τέλος δευκρίνοε ότι ανά.
και στόχευσης δημιουργίας ΓΣ Του ΕΣΔΑΚ αντιmpo τρίτου Φορέα Διαχείρσης σnους τους οnoίους είχε
Στερεν Anοβλήτων -Ανα - κλήE στα τη του περα - Πρeίος Ι Ανδρυτης επ pήρουν μέχρι και τη Γενκή
τολικής Κρήτης . ( anό τους ανένου έτους (Α Ζεpβό και σης τάχθηκε κατά της αno - Συνέλευση του ΕΣΔΑΚ , θα
τέσερις Δήμους του Ν Λaσιθίου και τρεις του Ν ρακλείου) Η δημοτική αρχή νος μεοψηpίας Νίκος Κοκ όφελος από τη συμετοχή μετάσχουν σ αυτήν σε κάθε
επανέφερε το θέμα , πpo - κίνης διαφνησε με την a στον τρίτο ΦΟΔΣΑ.
κεμένου να αποτυπωθεί η ποχρηση του Δήμου από
άπoψη του οματος και υπό τον ΕΣΔΑΚ υnoστηρίζοντας κής Συστείρωσης . Γ. Φλιn - δημουργηθεί ο τρίτος φοτη νέα σύνθεσή του
Το σημείο τριβής , ήταν nολλά πράγματα στο Νομό ατήρησης του δημόσιου χα - των στην Ανατολική Κρήτη.
αν είναι nολτικά ορθόν , Λασιθίου και ψήρσε -na ρακτήρα του όηοιου σχεδια . Εκδόθηκε η
οικοδομική άδεια
για την ανέγερση
του Αστεροσχολείου
μερα ο Δήμος ακολουθεί την
ρν . ως προς την επικaι σύσταση νέου φορέα διαχεί την αποχρηση αφού ο Δή Περιφερειακού
Σχεδιασμού
Σελίδα 1
λογα με τις εξελίξεις και τις
διεργασίες που θα μεσολα .
του ΕΣΔΑΚ
Ο επκεφαλής της -Νέος
. Συνάντηση σήμερα
για το μεταφορικό
ισοδύναμ
Ιωαν . Μαρίνο .
Ο επικεφολής της μεζο - τμενος noιo θα είναι το
χρησης του Δήμου , διερυ - κρίνουν και αν ο δύο αντι πρόσωποι του Δήμου θα συμ άνως, Περίπωση, στόχος εί ναι η όσκηση riεσης στε να
Ο επικεφαλής της -ΛαΣελίδο 28
πάης τόχθηκε υπέρ της δι .
ρές διαχείρισης απoppuμά ότι μπορεί να προσφρει
Από ην ηpοφορία υ .
ομού διαχείρισης των αnop - περψηφίστηκε η Πρόταση
ρuμάτων , καταψηφίζοντος του Δημόρχου από 15 ουμ
δλες τις άλλες nροτάσεις
Ο Δήμαρχος τόησε ότι Κοκκίνη από 7, του κ Ανδρ το όφελος του Δήμου Αγίου τη αnό 3, εν napouoo
Μικολόου από τη συμμετοχή ψήφισε η Μαρία Βάρδα
του στον τρίτο φορέα θα εί.
ναι ότι-θα έχουμε λόγο
θα ακούγεται ο λόγος μας , λόπτας (ρεπορτά στη σε εξηγντας ότι μέχρι και σή- λίδα 28 .
tampouratzis
ΙΟΛ0 - αΡΑΕΗsht
βούλους, η πρόταση του Ν.
ιστος)
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
'Η Χθεσνή συνεδρίαση ξεκίησε με την κοπή της βασ"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Ηλαϊκή συνεχίζεται !!!
ΠΑΤΑΤΕΣ
Κρήτης
ΜΗΛΑ ΦΟΥΤΑ099Ε
Καστοριάς
ΟΛΑ ΤΑ
MANTAPINIA
Οι ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΗ !
CANDIA
ΤΟ ΚΙΛΟ
L.KTο
0.49ε
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
Το ΚΙΛΟ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΟΝΑΚΗΣ
¢10787
WAKE UP
WINTER SALES
ARE HERE
το ΚΙΛΟ
0.99€
| Εουνεγνιστε κρλέ τμέ
| rΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟrΦΟΡΕΣ
|ΚΑΝΤΕ ΜΑΙ LIKE ΣΤΗ ΣΕAΙΔΑ ΜAΣ το ACE00K κηbek
www.facebook.com/Onωponλείο Hυλνόκης
ΦΡέσκα φoτα κα λαχανικά
| Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' oίκον
ΕΠΙΜENΙΔΟΥ 51- AnΟΣ ΝiΚΟΛΑΟΣ.ΤΗΛ. 25410217211
- τηλ- tax. 20410 31225
-maileamροuratzis.com.gr
www.tampouratzis.com.gr
ΝΕΑΠΟΠΗ
ΙερηΠετρΑ
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΗE ΜΟAHE
Περιφεpειακός Νεάnoλnς.
ένoν 5/M Xalxiαθάκηςl
28410.32100
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα