Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

15oC, 20:00

11oC - Υγρασία 66%-96% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:50 - Δύση ηλίου: 17:57

€0.80

Δεν έχει καμιά σημασία τι ομάδα είσαι. Άλλωστε οι σημερινές ποδοσφαιρικές εταιρείες μόνον κατά τα προσχήματα επιμένουν να αναφέρονται στην προέλευση και την ιστορία τους. Όμως η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και τα όσα ακολούθησαν, μοιάζουν σαν την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ό, τι και να γίνει από
‘δω και μπρος, δύσκολα, πολύ δύσκολα, θα συγκρατείται η βία που θα (ανα)παράγεται! Λογής, λογής επιδιώξεις, που δεν έχουν καμιά σχέση με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, καβαλίκεψαν στο οπαδικό πάθος και δια τη δημοφιλίας και των πλούσιων οικονομικών που εγγυάται, εφόρμησαν στην κοινωνία να λύσουν άλλα προβλήματα ανταγωνισμού. Κατέλαβαν πολιτικούς και επικοινωνιακούς προμαχώνες, αποτελειώνοντας την άλλωστε φθίνουσα δημοκρατική αξιοπιστία τους. Αυτό που είναι δεν είναι αυτό που φαίνεται. 3>>

Grexit

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5050

ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ

Áðü ôá ó÷ïëåßá öáßíåôáé ðïéïò åßóáé!

Ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ åðáíÝñ÷åôáé ôï èÝìá
ôùí åðéêßíäõíùí ó÷ïëéêþí õðïäïìþí, ìå ôç
ðåñßðôùóç ôïõ óõãêñïôÞìáôïò óôï Ìáíôïýêé,
íá åßíáé ßóùò ç ðéï
êñáõãáëÝá.

Ç ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ Ä. Óôñáôïýëç

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την αγανάκτηση τους
εξέφρασαν για τις σχολικές εγκαταστάσεις οι μαθητές του Α΄ΕΠΑΛ στο Μαντούκι, μιλώντας στο
enimero-si.com.
Υπενθυμίζεται πως το σχολικό συγκρότημα στο Μαντούκι, τελεί υπό κατάληψη για έβδομη μέρα με
μια σειρά από αιτήματα, και πιο άμεση την ανάγκη αποκατάστασης
της θέρμανσης λόγω Χειμώνα.
Σελίδα 7>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε μία κατάμεστη αίθουσα στο Φαληράκι και με συνδιοργάνωση του βιβλιοπωλείου ΠΛΟΥΣ και των εκδόσεων ΤΟΠΟΣ πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του π. Βουλευτή και Υπουργού, μεταμοσχευμένου
εκ νεφρού δύο φορές, Δημήτρη Στρατούλη: «Όταν γεννιέσαι τρεις φορές, δωρεά οργάνων - δώρο ζωής». 8»

Ç ÖéëáñìïíéêÞ Êõíïðéáóôþí óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç
Êñßêåô: Ç ÅëëÜäá
óôá ðñïêñéìáôéêÜ ôïõ
Ðáãêïóìßïõ ÊõðÝëëïõ Ô20

Áðü ôá åíôüò
«ðåñíÜåé» ç ðáñáìïíÞ
ãéá ÁÅË êáé Èéíáëéáêü 15»

14»

3>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα