Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑΡ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ t | 0o w ωp
www.olympiobima.gr
ΠΕΤΗ 2 υνOAPOV 20
Η όμορφη πόλη
ετΟΡΑ ΞΒΜΑΝE
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Αποκομιδή των
ανακυκλσιμων
υλικν από κεντρικά
σημεία
τΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΥ Ο ον
Κυλοpopνς σν wn
Αναδρομικά
ιο rove M ο
του pο.Η ονωση ουν ν o
pμpυν υpυρόoνo nds
ονοpιτ , με βοση τησχuημαςμ"m
n τη γuση ος ια aπήν, ry
pί, oά ον ολοήα μο, αι
μα ούνeεη δο0οίs με Μς
poryας
uγεμένα
Ελaνήη νήγκη, σύpων Η M
|ooo έρας a μα αυκς κνή
gνόr, d αέν w
λnupμl ωςαομοτή φuσn,η ίο
δοα " οopa oν α-aμσm
και αυξήσεις
ΑΠΟ 12 ΕΩΣ ΚΑΙ 252 ΕΥΡΟ
μtρχα
η σύγοοη mooyτη τw
τν t μν Ψυeonας
σύνuνoμ ν σπρας tνw με
uo ύσης ου ρύ μσα oό
την ποptη wnν oμήντο .
noe σ' ωή η Dμ
φoνα της nς λ να
βoουμ ν tpoyη ου οα o
όλης σς κόστς οwΔμω
Κατpίνης συwu σmε dς
Δημο Συμβονα με ουμή
oοopση μες αμας.,
Τpopηα u ροκ
σn οι η Μλουμ να
oυ op Yω10
00 μος
ΜEporή Α ας τυ Δήμυ Δυ
οu νό μα pηα πρου μα
ΤweponΜη wK κοεμ ς w
οvuομνw ό wά σημ οu
Δήου o oμαυάά δαρ, αoκό
νudξ eμέν) θα ουτpooτα.
υpμόα oμ oά Εκοήύma
δu oο δ μ ο aς
κuς uς Η κυμο a
a πou uν κά οa
aμ, poν η omς otσr
υποτpoο βοό από δiους μος
ρuαμη
ουWA ΣΗ ΒΟΥΛΗ ΠΑ ΤΟ
ΕΠΟMA ΤΩΝ 2000 ΕΡΟ
Η ΦΤΟΧΒΑ ΣΤΙ ΕΥναμίε
Φ. Μπαραλιάκος:
αΘα στηρίξουμε την
οικογένεια στη χρα
ΠΑ ΜΑΜΑΣΤΡΕΟΜΕ ΤΗΜ
ΠHΟΥΣΜΑΚΑ φΜΟΥΣΑ ΚΝ
ΠΡΑΝΥΖΑ ΕΜΑΑ
ΧΟΡΕΣ
Θλιβερές πρωτές
για την Ελλάδα
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΤΟΝ ΠΡΟΥηΟonΟ τοΥ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕKO ΕτοΥΡα
ΑΣΤΕΓΟΣΤΗΜ Ε.Ε
Έντονη αντιπαράθεση
Κ. Κουκοδήμου και Σ. Χιονίδη
Μapopooη ση σμ mCημάαια υμlαμα αη.
ΡPda y do δn ομα α
κonυμόνς γάμςΕupen w
αs oopσo μρς nς
όnκ η οnγή η pση
αyo ο Δογ m ΚαMη 9oς, reκού,εανοο
πιςσηνεp ο που puw
po , ηστa ppo wε μη
Puαοκς opιςtuη ouv o
Φό ι ό o Kοτή don
δας ήον όη oun ας φn ,
so ίποκή αή
Σηοήτη w
ΕΝΤΑΣΗ ΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ
ΠΑΙ .
nonlortan
ppriς α
ΥποnΝ
Η ακδρή σπηpοη
μεδκυ δημάρou
Κατης κασ
Φλο μα
rowpK κn
Kουμου οu
pής τμωο
oκ σς
pouduή E Kaη
δκonς α
Nαpακί κu
πδδοοός
, σμόοp my
εδn αuρίσοη οu
Eημό ούοu
Κα5 γ nη.
ουapoτίσημα μύ
οu Cηpίw
| nprμ
αην Οληna
mK Duns μ
Χpς Το κmu po, uπβξ.
κ Μςwδ
Broiμρ τoφ Moa ά
σην Βup n uση ποpο ς
αξpησmλua pόνα 6pa a
ωμό εγάρας ηίσa
σηnepo, ήτα ηοο
aάn ouίσnp ς λρκής μάδος σmν
ή Dovnoη ς νop
uτw pαa tc Pov ou
μα 1η αμοη χρατά σης
Βρ4uς
huaς ς Α
e Mγος
on τrio
ΣΕΕΡΝον 3500 ΠΕΡΟΧΕΣ
α νέες αντικειμενικές
naaoiu άnς
ύ ς tn
ΠΑ ΤΗΜ EΥΟΥΤΡΑΜΟΗ
Ε Τ ΕΜΠΟΡ DEΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΜΑΝΡΟWERGROU P
8 στους 10 εργοδότες δυσκολεύονται
να καλύψουν θέσεις εργασίας
M 17 Μapu οτμνα να έχυν Ε
ala υς σμnd μμπνενράμη
w ν μκπορςσε
pu 30poiς uo ρς
αM aaperuvaέχuν po o
Eοpnς υς ναnς vs η mρ
pς από 100πp ς
Μrrήκ, ο cpός Ο
Χρήας naripας odDu o n
t opς nς o o
Εoa που οolnνo οo ια να
oe nςακης μίσο a 0η
Ο poς pέα τόχς pd
epumo 0sν ονυ
tw ολ να κφieτuν κ ναοτye
cowinς αηης ναμ
κnί ω φάτ 0om
υρμ b u vμ 9ο
AAAα no ο
o NONTO NOKAEAPEAE
Eυχαριστήριο προς
το Δήμο Κατερ νης
Διαίa τν on den yoά μ u
ομ0 oς 10pτoς τν ERα σpua μ ηyαμα - ηh4
upμ κ Bp oς taνς τAnνη
ΤοΝνυπς ΜpoCup yuo
ΤοποόT d pε p 1 1ς να y Εa
poύ όγuuόο ό ποu -φon δ 0, κο Mνο θαεκ0) καη
γαpί ην e nς Eαωος ο 2000 n
σna αη κά 10μονteς α0ήμωημο
Aaoυμε ΤΤ% η ατα ppio σmν η on
d μwη ΜηuwmiμοDA
.9 κ νάρας υφναμν ο
uv a pομταπροouς
|Οpαός no ς τ0λγο Θ
noTo p wpo0ράο
| μ Κphς νoά n
|υ4μοήκυ αmv vκρή κu u Βαw
-rή ης ς u Ε u με
onppος
Aaoσoς Τσν nς
ο18M εργοίας με μupη δl
Εdpης mo 9
Eεπμάσμο , κράμα goου ουonpo εο oonς ς pα μ m οc νt το ήpuν mua oτη lσα
α υ αροoύνa ατό o 207 aυpaάμο ας ούν ος μ.ημpύρη δκia0
3010η ηη aD μοος γοoός up
n nη v g Φ ομάδ
οφon σην lanla ήoοiueov να κpo
cuw ημμ pη δoοa pης νu μ oς
oln Pοua μκ η o μ Tan
wsαην N pο ς ν
ς nηp, u aov oτν 1η σnaπόmw
eξnmg ανος ο m ranpoη poσην maga w vίμαν Mrpv τeοoτα
pomu Maτέ μμίο y η n
ΤΕΡΠΟΣ
μΕΛ ΙΔΙL
meτιτηικ topα
ΜΠΕΝε ΤΗ15. .
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
nωλουνται αυτονομα διαμερισματα
|στην Λεπτοκαρκά. Παρίας από S2τμί
ίνε eθτμ εοντά στην θάλασσα.
Μεγάλο προβάδισμα της ΝΔ
Oxis ΣΤΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Εnογγκλματικο uκίνηtΗ και
οικοπεδα εντός σχεδίου και σετός.
στην λαπτοκαμυά και μλίκαι
Αταgροα.
Τοπpauκό αφαμόu ομηooμ0 γιαmν
pση αμpνοκα μωνογιοίor ης 0en
Peooτ p mwu ήup
Potu Mροτ Μοn οpά o wμn μπουκό δ1 ανοpα πω η Βμgία μ
nK MA bo κuIΤAΣΑ n γα ηpφά οp . ς γημσμύς mς ipτας aι
φκα ς δσς K κοής γμης γαw
κλημαpο
. noowκμ, oMv ό opό Ου
paa ονόπρηn muστοορ ηγκή
ΕHΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
. ονo ο στό π βpαή n σα
δaμς 10 κ ο πρ u ήo
.Ηρτή nήέμι0όπρόσημο oο 0ή Md p, oο Τ45r a0δοu κ μο
ημόνo, ΤοnS oο ι ήpον ος η
prmpηu piou Μo ής Πs
oo4 εpban μν ιση mκup
μu θouέρω μηγdύσpη εαματκόηα
pή οnκής μυαμού νλγαοpς
ο ην o νan w
SENTIDO EABBau
NEDΓERNE
0εβpουpίu 2m
π21510 11 , 6970 101 550
www.torραυ.g, Intog terpocgr
Οnoiςεpouν ίσς φεπτοoό 30 y
aοή ς pg Loοpτuσην πpo
po 7 ο