Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιανουαρίου
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 6974
Τιμή: 1.00ε
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Πρωτογενές
πλεόνασμα
Συμπληρωματική ασφάλιση
για μισθωτούs κι επαγγελματίεs
-Υπέρβαση στόχου κατά
617 εκαι το 2019
δημιουργία ,
εντός του 2020 , ενός
εθνικού πολυ-επαγγελματικού ταμείου , με
στόχο την
συμπληρωματίκής
ασφάλισης κυρίως σε λογήν του εργαζομέ .
εργαζομένους , μισθω τους του ιδιωτικού
τομέα , προχωρούν η
ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικοί φορείς . Η προ θηση
δημιουργίας Εθνικού 2% (1%+1% για κάθε
Εnαγγελματικού Ταθορισμένων εισφορν
και η τελική παροχή θα
εξαρτάται από τις αποδόσεις που θα επιτυγ
χάνονται .
χορηγείται δε, κατ ' επι παροχή
νου, είτε εφάπαξ είτε
μηνιαίως , με τη μορφή
σύνταξης. Σύμφωνα με
τους κοινωνικούς εταί.
ρους, ακόμη και με μια
εισφορά της τάξης του
Πρωτογενές πλεό .
νασμα ύψους 5,017
δισ. ευρ Παρουσίασε
ο προϋπολογισμός το
2019 έναντι στόχου
για πρωτογενές πλεό.
νασμα 4,4 διοευρ μείου προβλέπεται και
σύμφωνα με τα στοι .
χεία του υπουργείου
Οικονομικν που πστοποιούν την υπέρβαση
δημοσιονομικν στο
συνέχεια στην 11
μέρος ) θα συγκεντρω
θούν κατά τη φάση
ωρίμασης του Ταμείου
τικού Δικαίου . Η ασφά - ρηγεί κατ' επιλογή του
εργαζομένου είτε εφά .
είναι συμπληρωματική παξ παροχή , είτε μηνιαία περιόδική παροχή
για τους κινδύνους γή.
ρατος , αναπηρίας και
θανάτου . Η Παροχή θα
δίνεται με τη συμπλήρωση των προβλεπό.
όπως ορίζεται στην ΕΕ . μενων προϋποθέσεων .
Παραδείγματος χάριν ,
σθωτοί των επιχειρή- με τη συμπλήρωση του
σεων , εν υπάρχει 55ου έτους της ηλικίας . Οι προϋποθέσεις
χορήγησης της παρο
χής δεν θα σχετίζονται
με τις προϋποθέσεις
της κύριας σύνταξης
(πρτος πυλνας) της
συνέχεια στην 10
λιση που θα παρέχει θα
κείμενο
2018,
ιδιαίτερα σημαντικά
κεφάλαια noυ θα εν σχύσουν τις παραγωγ.
ΕΓΣΣΕ
oποίας η ισχύς παρατά θηκε
των 31/122020.
Βάσει του σχεδίου
που επεξεργάζονται οι
κοινωνικοί φορείς , η
ασφάλιση στον δεύ.
τερο πυλνα θα είναι επαγγελματικόν ( θα
υποχρεωτική και συμ
πληρωματική των na.
χορηγούνται από τους
φορείς υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
(πρτος πυλνας ) . Θα 3029/2002 ) . Η νομική
λειτουργεί με κεφαλαιοποιητικό σύστημα κα των παροχν που χορηγούνται από τους
φορείς υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
και συγκεκριμένα του
κές επενδύσεις και την
αναπτυξιακή δύναμική.
Το νέο Εθνικό Επαγ γελματικό
( ΕΘΕΤ) θα είναι "nολυδεύτερου
πυλνα ,
Ταμείο
Θα ασφαλίζονται οι μι .
ΟΑΕΔ:
Κάλυψη 5.000
νέων θέσεων
απασχόλησns
μπορεί να καλύψει
πολλές επαγγελματικές τάξεις ) και θα στη.
ρίζεται στο
πλαίσιο πou υπάρχει αυτοαπασχολουμένων
από το 2002 (Ν.
πρόταση για την ένταξη σε αυτό και των
νομικό
και των ελεύθερων
επαγγελματιν με το
σύστημα της αυτασφά.
λισης. Το ΕΘΕΤ θα χοτου μορφή θα έίναι
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωυη
ΑκατάσχετοS
Περισσότερες από
5.000 νέες θέσεις στα
ανοικτά προγράμματα
Απασχόλησης
ΟΑΕΔ, καλύφθηκαν
στο χρονικό διάστημα
μετά από την πρωτο βουλία της Διοίκησης
του Οργανισμού να
προχωρήσει στην ευρεία επαναδημοσιοroίησή
λογαριασμός
- Πς μπορείτε να τον κατοχυρσετε
τους, στις
Νοεμβρίου
2019. Συγκεκριμένα
μετά τις πρόσφατες
συνέχεια στην 2
αρχές
- Πότε αυξάνεται το Ποσό
Σελίδα 9