Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)" Ap. φίλλου 6830-12.041
0,50 ε
Βρντής-Νικσος Καραθάνς 1951-1974*Ιδωκτήρια-Εκδότρια Στουρίδου 1. Στιλιανή
Στις 3 Φεβρουαρίου η
| συζήτηση και ψήφιση
|Του προϋπολογισμού
στο Δημοτικό
Συμβούλιο Δράμας
Δράμα
Φίλιπποςηwορίνν ο oo .
ΣΚΑΔ και ΒYΒΩΝ
βράβευσαν τους
αθλητές τους που
διακρίθηκαν το 2019
Βράβευση και των αθλητν του
Συλλόγου Αμε Α Οι Αγωνιστές
30-29
Μια βόλτα, μια ματιά,
απ' την Μ. Αλεξάνδρου
ως το Αράπ τζαμί !
Σ. Βαλαβάνης: Βρισκόμαστε σε παρατεταμένο
Γράφειο Νικόλαος Λατσίσταλης
ντεφορμάρισμα.. . .
σελ. Υη
Bελ. 3η
σελ. 5η
σελ. 3η
Νέα ενίσχυση στην Περιφέρεια ΑΜΘ για τα Σχέδια Βελτίωσης
Δεύτερη κατανομή με 75,4 εκατ. Ε
στην ΠΑΜΘ για αιτήσεις Σχεδίων
Βελτίωσης στον πρωτογενή τομέα
Δηλσεις του προέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ σε συνέντευξη Τύπου
<Η λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ
είναι σαφς πολιτικό έγκλημα. . .5
>Αμφίβολο αυτή τη στιγμή αν γίνει το Καρναβάλι Χωριστής και
οι εκδηλσεις στον Κορύλοβο!
Του θανάση Πολυμένη
ΠΑΠΟΦΑΣΗ α κλείαει η ΔΕΚΠΟΤΑ, κός που eέλει να βαηθήσει τον τόπο του .
είνα ένα πολτικό έγκλημα . -, δια1 μήνυα χθες σε συέντευξη Τάπου του, είναι υπέρ των συνεργαστν.
nou npορησε στα τοπικά μέσα ενημέ ρωσης, ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ κ Λευ- θετηθεί σ αυτή η θέση από το δήμαρχο
τέρης Καλλιιίδης.
Ο πρόεδρος της δημοτικής ετιχείpησης από ην στοία ξείνησε όλος αυτός ο πόλε
του Δήμου Δράμας, θέλησε να οχολιάσει μος της λάστης και της συκοφαντίας, τόσο
την απόφαση του Δημστικού Συμβουλίου ένα, στο πρόσωηό μου με πάρα παλλά
Δράμας της περασμένης Τετάρτης 22 ίαουαρίου , ξεανντας με την παραπάνω στο πρόσωπο του δημόρχου,
φράση, δευκρωίζοντας πρω ότι oφείλω Να το αποδείξουν . . .
και έχω χέος ως πρόεδρος τη ΔΕΚΠΟΤΑ,
να πάρωδημόαα θέση για το τιακριβς συνέβη και το ι μέλλει γενέσθαι στη ΔΕΚ - ηΔΕΚΠΟΤΑλεπουργεί ως πλυντήρω, ότι
βός αυτό που όφελε να κάνει ένας παλπ>28,8 εκαπ. Ε στην πρτη κατανομή και 75,4 εκατ. ε στη δεύτερη κατανομή
> Υπολείπονται ακόμα 15 εκατπ. ευρ για να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις που έγι ναν από αγρότες-κτην οτρόφους
Και ένας που θέλει να βαηθήσει τον τόπο
Ισχυρίστηε δε, ότ , η απόφαση να τοποΔράμας κ . Μαμσάκο
ταν η απόφαση
Του θανάση Πολυμένη
ΟΝΣ την Περασμένη εβδομάδα , στις 21 kονουαρίου ,
-Πpωνός Τπος - δημοσίευε συνέντευξη του θεμα
Νκού ανττeρpερεάρχη Αγροτκής Οκονομής κ
ψέματα που ακούγονται όσο βεβαίς και
Γργου 2μπίδη, της Περιφέρει ας Αν . Μαεδοίας-θρης
για ζτήματα nou αφορούν τον πρuτογενή τομέα
Μεταξύ λων, στη συνέντευξη αυτή, οκ 2μπδης 6διγε και
το τημα της ενίσχυης των Σχεδίων Βeλτίωσης για αγρότες
και κτνστρόφους της ΠΑΜΘ, επσημανοντας ότιη πρη
φόση της χρηματοδότησης προς την Περιφέρεα ήταν ορετά
χαμηλή , αγγζοντας μόλις τα 28 εκατομμύρια ευρ. .
Σύμφωνα με τον δο, οι ατήσες που είχαν κατατεθεί άγγ ζαντα 120 εκατομμύρα ευp, ενη ΠΑΜΘ είνα να καλύψε
μόνο με 28.824.929 ευρ και δυστυχς δεν καλύ φθημαν όλα .
Τραπου κλείνει η Προγραμαική Περίοδος αναμένετα να
δοθούν άλλα 300 εκα. ευρ στην Ελλάδα και μέσωης Γεw
κής δε6θυνσης της ΔΑΟΚ Περιφέρει ας, συντάξεμε ένα απο- πooοστό των εκπτσεων και να τις καλύψουμε όλες . Αλήθοα.
λογικό προκειμένου να ζπήσουμε να καλυφθεί τουάν στον το
50% από τα 120 εκατ. ευρ σε πρτη φάση . Προς το παρόν αρκε Το θέμα είνα ότι ήταν άδεη η πρτη κατανομή.
δεν έχουμε αόμα κάποα anoτηση ατότο ΥπΑΑT.
, Τα Σέδια Βeλτίωση αφορούν στον εκουγρονσμό των μονά αντνάλων και όχι μόνο, ότι τα χφήματα είνα γα και δεν αpδων αγρστν και κηνοτρόφων για να μιχανήματα, τρακτέρ κούν, ο κ Ζμπίδης τοίζει στον nΤ ότ, το να βγω κα να φωκαι όι άλλο σχετικό τους οφορά
Νέα χρημτοδότηση
. Ετα, πις προηγούμενες ημέρες, ανακονθηκε σπό το τήραμε 161,64% aξηση, και η Κεντρνή Μaεδοία α ποσoΥποuργείο Αγροτικής Ανάττυξης η δεύτερη κατανομή των στά πήpε ληγότερα από εμάς στη δεύτερη κατανομή
πόρων αυτν , η αποία για την Περιφέρεια AΜΘ, αγγζει τα Η κατανομή
75.416.001 ευp κα συνολκά μαή με την πρτη, αγγίζα τα
104.241.620 εκατομμύρια τουλάχιστον .
Για να μπορέοουν να καλυφθούν όμος όλες οιατήσυς των κάθε Περιφέρεια . Αναλυτικότερα λοπόν , έχουμε :
αγροτν και κτηνστρόφων που άγγζαν τα 120 και. ευpa, uπο - Κεντρκής Μαεδονίας ..
λείτοντα ατόμα 15 εκατ. ευp περίπου
Με νέες δηλσες του θεματικού αντιτερφερειόρχη κ. 2μπίδη στον Πρωνό Τπo, εmσημaίea ότι ε την αηση αυτή Βopeiou Αναίου .
η Περιφέραά μας nήρε τα nepωoότερα χρήματα μετά την Π Δυτικής Μακεδονίας
ριφέρoα Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολο των 13 Περιφe- Δυτικής Ελλάδας..
ραν της χρας
- Για να μπορόσουν να χpηματοδοτη θούν όα τα Επενδυτικά Κρήτης..
Σχέδια Βελίωσης nouυοβλήerpaν στην Ανατολιή Μακεδονία Στερεός Ελλάδας.
και Θράκη , το ΥΠοuργείο θα έπρεπε να εγκρίνει μόνο για την Ηπεipο
Περιφέρειά μας Ποσό nou aτστοχεί nεpίπou στο 4 των συνολιν πόρωνπου διατέθηκαν και για τις 13 Περpέρειες. Κάπι oiv Νήσυν
που σημαίει ότι οι υπόλοτες 12 Περιφέρεες θα έπρεπε να μο - Σύνολο . ραστούντα Μτων κονδυων.
Όπως τόνσε ο κ . Ζunίδης
θασυνείσουμε τις ενέργεές
μας για να nάpouμε και άλλα
χρήματα σιό το npόγραμμα
Αναφέρθημε επίσης και στο ζίτημα των
ετιβέσεων, και ότι κάπoοι σχυρζονται ότι
πάρχει κακοδιαείριση . και άλλα παρό ΠΟΤΑ
Οκ Καλλινκίδης, εξήγησε ότι , όποος
κατγοpεί,έχα και το βάρος της στόδεξης.
Κα όπως βέπετε, κυκλοφορ ελεύθερος
Γιατί αν κανείς, ακούσ το πόσα λένε, θα
ατορούσε το πς στόμα κικλοφορ ελεύθερος Εγ που υποτίθετα πως εν κάνω
τίπστα σύνομο, εγ που υποτίθεται ότι στη
ΔΕΠΟΤΑ είνα όλα μαύρα και άραχνα σε
μα ΔΕΚΠΟΤΑ που είναι πλυντήρω, χωρίς
ναξέρουμε τι σημαίει πλντήροΞεχαθάρα ακάμα τη θέση του , ότι θα κνηθεί νομκά Ξέρω πάρα πολύ καλά , με
ετχειρήματα και με ατοδείξες το τι ακρβς συνέβη στη ΔΕΚΠΟΤΑ Δεν μπορούμε
να σπιλνουμε έτσι μια τέτοια βσμη εnΧίρηση. Οσοιλοπόν στο εξής χρησματαούν τέτοους σχυρισμούς, θα καλούνται ν
ατοδείξρυν αιτά που λένε. Ι θα πΕι να έχαι
καραμέλα ο κ Ηιόπουλος ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ
είναιπλυντήρα. Ελάτεκ Ηιόπουλε να μας
ατοδείξετε ι θα πει πλυντήρο.
Στη συνέεια , ο ίδος αναρωτήθηκε ποος
θα παράξει άλο αυτό το έργο της ΔΕΚnoΤΑ, Δήμος ότως μας λένε Ξέρουμε
πολύ καλά το δυσκίνητο των γραφe ακρατικν oκυλσεων της λειτουργίας ταυ
Δήμου .
Αναφεράμενος ακάμα στο πόρωμα του
ελέγχου των Ορκωτν λογιστν, σημείωσε
ότο λόγος ποu Τήγε ο φάιελος στην εσαγγελέα Δράμας έγε ακpβς για να πρoκύψει το πς προέυψε συτό το έλλεμμα
και όχι για να επιppuουμε ευθύνες αε συγκεκρμένα πpόσοπα Ενα ξεκάθαρο αυτό.
Opελαμε να το κάνουμε καιτο κάναμεΤ1Π
στε να μπορέσουμε να πλησιάσουμε ατόμα περισσότερο το
εναι ότι αόμα και η δεύτερη κατανομή των κονδυλίων δεν μας
Στη διαίστωση ότι έχει να αντιμετωπίσει τα σχόλα nολτικν
νάζω και να δεκδικ με φωές , είνα το μόνο εύκολο. Κι όμως
στη δεύτερη κατανομή και α oχοση με την πρτη κατανομή
Το πς έμε η δα κατανομή, παρουσ όεται σε έναν π ναxα.
σύμφωνα με τον οποο εμφνίζοντα τα nοσά που έχει πάρει
Οκ Καλλινuίδης, ξεκαθάρσε ότιη αnό φαση αυτή είναι συφς ένα πολιτικό έγ κλημα, διάτι, αντί να χίσουμε νέες κοπίδες
πολπισμού, προαπαθούμε μια βιομη κα
ζσα δημοτική επιχείρηση, να την κλείσουμε Καιμάλιστα ανατολόγητα, δεδομέ νου ότι όλα ασχυρσμαπέφτουν στο Κενά
δεν έχουν καμία υπόσταση και καμία βάση
κα βεβαίως όπως αντυλαμβάνεστε , μπορεί
κάποοιναπαλεύουν και να θέλουν να συε χίσουν να πολεύουν , είτε αυτό πηγάζα από
το παρελθόν , είπε aπό το πρόσατο παρελ
θόν, να κλείσουν τη ΔΕΚΠΟΤΑ Δική μας
άμως υποχρέωση, είναι να σταματήσουμε
αυτό το έγιλημα και θα κάνουμε ότι ενα
νομμως δυνατό και εφετό, να αοτρέ ψουμε αιτή την επαίσχυντη στόφαση.
Στη συνέεια διάβασε σημεία ατό το
προσλογικό πρόγραμμα της παράταξης
του -Δράμα Πρωταγωνίστρο , λέγοντας ότι
στην πολιτική εμείς έχουμε μα συνέπεια
Και Τς, συτή τη συνέπα μόνο ο σημε νός δήμαρχος Χρ Μαμσάκος, έδεξε ακρι148.187.857
.75.416.691
65.073.554
.46.218.452
.45.302.067
.47.754.636
.44.249213
40.715.209
37.358.217
.25.486.533
7.656.843
4.127.068
.600.000.000
Αν Μοεδονίας - Θρης.
θεοοαλίας. -Πελαnοννήσου .
Αττής ΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ο KΗΠΟΣ
σελ.5η
Πάικας-Μοσμονίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
του Bruce Gooch
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΟΝΑΣ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΠΑΙΟΥΝ
ΕΤΕΛΙΟΣ ΜΑΙΝΑΣ
ΚΑΤΙΑ IΠΕΡΕΛΑΚΗ
μETΑΘPALυ ΚΑΤΙΑ ΣΕΚΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
, Ψηφιακn Μοστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης απεκόνισης
ηεξΕξη στν εξέταση του μαστού
. Υnέρηχος Μαστού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
OPA: 21.00
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
Μαγnυκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-Τiplex oγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογρόφος
Epo 56 γ oςδο . 13 μευμbo
Πρer 4tintyi
δνo Aμοaui eίo .
Δονοnuλείb Apίωv , Μουoοos t Τοvon
rrpoφpα - Κρonoo T. 2310 64Β0 , 673411335
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πόνα διπλα 6ας αξιmιέrα
μαθόπνστινο
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ. 25210 22425, Fak: 25210 22413
email: [email protected]
ΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα