Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Arist0lly: Τα αnοτελέσματα Εύσημα του Δ. Σπάρτης
του ερευνητικού
Προγράμματος >σελ
ΓΕΝική Κατηγορία
ολοταχς για πρωτάθλημα
ο Αστέρας > σελ15
για το έργο τέχνης
Που μπήκε στο Γκίνες > σελ8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 29 Ιανουαρίου 2020 | Ετος 24| Αριθμός 5816 | Τιμή φύλλου 0,50c
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinfoelakonikos .gr. www.lakonikos.gr
Συνελήφθησαν έξι άτομα για περισσότερα από 600 κιλά κάνναβης
Βαλιτης:
<Αστοχο, ανακριβές
και σκόπιμο
Μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικν
στη Λακωνία
Παπαντά
στην ανακοίνωση
του Δ. Σπάρτης
για τα καύσιμα
Με μια ουχμηρή επιστολή του
Προς τα ΜΜΕ anάντησε ο τέως
δήμαρχος και νυν δημοτικός
σύμΒουλος Σπόρτης , Ευάγγελος Βαλιτης , σε ηρόσφατο
δελτίο τύηου του Δήμου Σπάρτης , μέσα αnό το onoio επιρρί .
ευθύνες
Προηγούμενη δημοτική αρχή
για το Πρόβλημα nou έχει ανακύψει με την Προμήθεια καυ σίμων στον δήμο . Αnoτέλεσμα
της έλλειψης ήταν η ακινητοnoiηoη anορριμματοφόρων ,
τις ηροηγούμενες ημέρες γε γονός nou είχε αντίκτυno στην
ομαλή Περαίωση της διαδικασίας αποκομιδής των anopριμμάτων στη Σπάρτη κοι την
ευρύτερη περιοχή .
Ειδικότερα, η noράταξη Βαλιτη τονίζει . Με έκπληξη
διαβάσαμε το δελτίο τύπου του
Δήμου ΣΠάρτης, nou aναρτή,
θηκε στην ιστοσελίδα του και
πτονται
Σε περιοχές του Δ Σπάρτης οι έρευνες και τα ευρήματα
Οργάντωση noυ διακινούσε με - συντονισμένη αστυνομική εnιχεί - Παίσιο της επιδρομής ης ΕΛΑΣ
νάλες noσότητες κάνναβης με ρηση σε nεpιοχές του Δ Σηάρτης συνελήφθησαν ουνολικά έξι μέλη
δράση σε Λακωνία και άλλες Πε - Που οργανθηκε αnό το Τμήμα του κυκλματος, ηλικίας aπό 49
ριοχές της χρας εξαρθρθηκε Ασφάλειας Τρίπολης με τm συν - έως 64 ετν
μετά από έρευνα και επιχείρηση δρομή του Τμήματος Ασφάλειας
οστυνομικν υπηρεσιν. Στο τε - Σπάρτης και των Ομόδων Πρόλη- όηως Προέκυψε αnό την ενδε λικό στάδιο των ερευνν , τις ψης και Καταστολής Εγκληματι - λεκή έρευνο, τα μέλη του κυκλ Πρωνές ρες της Δευτέρος 27/1 , κότητας Διευθύνσεων Αστυνο- ματος-ακολουθντας συγκεκρι σχεδιάστηκε και υλοηοιήθηκε μίας Αρκαδίας και Λακωνίας Στο μένη μεθοδολογία και έχοντας
διακριτούς ρόλους και επιμέρους
λειτουργικές διασυνδέσεις δρα στριοnooύνταντουλάκιστον από
τον Οκτβριο του 2019 στην καλΣύμφωνα με την Αστυνομία,
λιέργειο, μετοφορά, αnoenκευση .
επεξεργοσία και ηληση ακατέργαστης κάνναΒης σε Αρκαδία ,
Λακωνία, Αχαΐα, Αττική, Κυκλάδες και Κρήτη.
ουνέειο σελ 9
δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ αnό
το οnoio ηροκύπτουν ευθύνες
για την έλειψη καυσίμων,
στην Προηγούμενη Δημοτική
Αρχή.
Χαρακτηριστικά αναφέρει
"Να σημειωθεί ηως οι διαδι κασίες για την αγορά εηαpκούς Ποσότητας καυσίμων για
την ηλήρη κάλυψη των αναγκν του Δήμου , έπρεπε να
είχαν ξεκινήσει από τις υηηρε .
σίες του Δήμου τον Απρίλιο
του 2019, κάτι το οπoίo δεν
είχε γίνει Η νέα Δημοτική
Αρχή ενημερθηκε για την
εκκρεμότητα αυτή στο τέλος
του Σεπτεμβρίου!"
Το συγκεκριμένο Δελτίο
τύπου του Δήμου Σπάρτης
εκτός από άστοχο. και "ανακριβές ήταν και "σκόπιμο",
Προκεμένου να αnononθοuν
κάποιοι τις ευθύνες τους και
να επιρρίψουν ευθύνες στην
Πρoηγούμενη διοίκηση ,
Τ επθηκε στο οικονομικό forum στον Μυστρά
Εφικτός ο στόχος του 4%
σε ρυθμούς ανάπτυξηςν
της χρας διεξήχθησαν το ΣάβΒατο 25 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο -Μstras Grand Palace στο
Παλοιολόγιο Μυστρά.
Με ενδιαφέρουσες ηληροφορίες
και χρήσιμα συμπερόσματα ολοκληρθηκε το οικονομικό forum
με θέμα Κοιτντας μπροστά
Μπορούμενα ξεπεράσουμε το 4%
σε ρυθμούς ανάπτυξης , nou
διοργάνωσον ο Δήμος Σηόρτης
και το -Sparta Forum , στο ηλo σια των εκδηλσεων για τα 250
χρόνια από τη Μάχη των θερμοnύλων.
Οι εργασίες και διοβουλεύσεις
του forum, στο onοίο συμμετείχον
σημαντικές Προσωπικότητες της
nολιτικής και οικονομικής σκηνής
ουνάχεια σελ9
Η ΤΟΥΟTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
ης ΤΟΥΟTA Ελλάς Πou δραστηριοηοείται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
ουνέχεια σελ 8
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
Τζούλιαν Ασάνζ
(Julian Assange)
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
του Παναγιτη Τζουνόκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα