Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ | 0o w ωp
www.olympiobima.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ ωNOWAOY ω
ΚΥΡΑO ΜTOTAN
ΣΤΟ Απ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟ
ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ:
Να υλοποιούμε με
Ελεγχοι στους
βιολογικούς
καθαρισμούς
μεγαλύτερη ταχύτητα
Ανάσα σε χιλιάδες
πολίτες τα μέτρα
το όραμά μας
ΠΑΜΑ ΠΑΙΒΑ
τοΝ ΔΗΜΟΝ
πΙκ ΜAΕΔΟΝΣ
ο φeupός Μρς Μημουκόης
ονοβηε ς μπν ηaia u υπpγiou
Παδς ο Οprpu , σοεί
4rp ηρις το pμκόητu
αυ σεγ Μ0M
wpymin
Ιδdη φο ν προά
o ςνάλν
πpoτό uπpaoiνov a
πραmτνα χρό στην όοη ς ooικής
NoςIζηρη ας φοe
Εoς Dρος pe nnς
πpa ς aaκα d η m
νpg κ α η 0pn o mu
ΠΟΥ ΕΙΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ψα υ poνog aule
Καά ηοuνόνηση oατ η poσάθ
οepnαςβς τd&ση. μ.
όp o ο μα να γνow Tο
Sοpασpαν μα iαναpoa
α γα, να γu το οόοα ανα
μoωη0mw αμέ
2anov oνu oμηκί upmα
one aυη Νμτα n aoμν
oμνν δ ας Μοτκ
Μao , oοo ς οράμματος
" Πεpμ ες Κορής Μoς για α.
πpaola δν τ ν ς
πrponς τό pύοo η
20 EU
tpald pdolo luta
A, 5ι
ΣΤΗΝ ΚΟΗ ΒΑΣΛΟΠE
TΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
ΕΜΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΚΥΚΛΟΙα
aΠράσνα σημείία.
στον δήμο Πύδνας
Κολινδρού
Μητροπολτης
Γεργιος: Κοινή
συστράτευση
ΠΑΤΟ ΚΟΝο ΚΑΛΟ
ΤΟΥΟΟΥ
ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΥΣ ΤΕ ΡΗ
Τrν enpη
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.ΚΑTΕΡΙΝΗΣ
Lnoν α
Δής Τ
Matolas
Nαμδoη
Πpμlpα
Matio,
εpκoς
πόpυς tmae
ατpάnν
νόwn ς δη Καρής Μotς
Απάοo T on Τaπόnponα
Σμ aδηp σκλήμας
Βάς , Σνs nu
noe- Koλιδρ
Για τη διαχείριση των αδέσποτων
ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗ ΣΕΩΝ
Μεενμρ ήδηη
ο0 νοό Καύoημα
κα Ακαpς
ca ο κiς
ουοpο wnκ
| καpnς τu npρ
ατόος οu
npaτυ a0μ
iς pίς κα πne
σελητνηpaK
nόης ναηB η
αδάa m σAΗ
o ονάντη
pομ ίβr η
ΠΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΡEΙΑ
ΛΟΜΟEο.
Κάποια στιγμή θα
έχουμε κρούσμα
κοροναίού
pψαho
τnoν ατό mν Kα
τ naaοη mw
Παp E μη H
εήn uuuο
Ανήμpος hp
Bnu: Kη, neδες pας ςk
ς Καλας rappς Πατοληεγρίυ και ο Πς
ΣΤΜ ΕΜΑΔΑ
ω ος,
na νtλη tu poύ m
avάrο 4pνκmς ηΡ
ηg oπρόδδρας Τς peAaΜ
Γooς Γοpaloς
b oμημο ο κοοντei u t μ
d οu οτύ κpοοήμς dμ o
Γφnavoς μoς oο NA 104m
ουάρo : φop o n ο Kοό
boμ 45 ηνo heς
eKοηδσoo aς Φηγνna
oη Moνaα aς Οp p.
ontpn oτ
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Φ. Μπαραλιάκος
και το Δ.Σ τυ Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης
ο pinς Πκκ.Μ
pς 0 Δ
ήmopκo u aphπ
ουοβrμν μ w Υ
υpγd ούnς: .
Ση oπpη ήον poν
α5ηpoος u dmp
κού uόου tn onο
Σptrη ο Γ ς np
unς .npης Γανίς
oo μη:oς nov
ακ, κ κκος arμ eς ς Μης
Ση nση v τηpς τla μ uστoρίον pp οδηοpοό ομο M po
ζηήμο α υ δ Mηou oην Νapνη ηςκοήr aυ Εηοδeu
Ο prςς ατό πν λaιμά κου bu oTςaδατηρpi ύο ς αί μλης nΠο ς μέο
rόη οτργαοία oς. oργα βoβoύν mν oημ η mεnnΝ oίξuwη Δ
coη ςλοpς mς nos μοσ 4οη αυήγpη pmή κη μο οonNpο τπο m να κoopς κήεις γ αν nάη r δ
4ηmμόn mu rο
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
μναευ r HΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΑ
SENTIDO
ΙΕββεα
0εβρουίου 20
NEDΠERANΕΜ
YELAGE
ΤΕΡΠΟΣ
ΗΕΛ1 1ΔΙΗ
nrεμrυκαη κ Εαιτιακί
conte
τηλ.: 2351976959
η ο 1
Κατεμνη
tosίoρουύoυίonυτal om
Mmτόν
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΕΜΒΟΥο
.MΑΣΤΑΣΑΗ
lωλουνται αυτονομα διαμερισματω
στην Δεπτοκαρκά Περίας από S2τμ'
ίuε σστμ κοντά στην θαλασσα.
χοp σχίσοςεμmστοσνης
Εnογγκλματικο uκίνηtΗ και
αικάπεδα rνtάς aτrAinυ Μni 4uτος
στην ΔιΠηοκαρνή κοι "λάκα
Aiκngραυ,
Πρόταση
στον δήμο
Κατερίνης
Μι προίόντα meότητας στις
λύτεpες ιμές αιτο
εξειδιανμένο μας Τπpοοumaό , ος
Εyόμoστε ο kύτερο
απoreoμα.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤοΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΠΑΤΗΔΜΟΥΤΑ
4 Dog Park
T.2351039303 & 34886
ΚφΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
a21520-31 110, 676 191 550
www.tersαυ.g, Intoσterpo.gr
konstadin [email protected]
ΠΤΟΠΟΗΜΗΝΗ ΜΟΜΑΛΑ
Ε Εε ρχΡΟαΜ