Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικοονομική
Τρίτη
Ιανουαρίου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 6973
Τιμή: 1.00Ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Πρόστιμα
σε όσοUs δεν
αποσύρουν
τis Παλιέs
ταμειακές
μηχανές
Κοινωνικό Μέρισμα
- Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα των ενστάσεων
- Το "αγκάθ" Πoυ άφησε εκτός Περίπου 40.000 εν δυνάμει δικαιούχοUs
Αντίστροφη μέτρηση
| στο υπουργείο Οικονομικν για τη δημοσιοπο η σ η
των αποτελεσμάτωντ
ων ενστάσεων για
το κοινωνικό μέρι- εξαιρέθηκαν περιπτσμα εν θα ακολουθή- σεις που δεν εγκρίθησει
πληρωμή.
Ειδικότερα σύμφων
με πηγές του ΥΠΟΙΚ
μέχρι το τέλος του
αίτηση απορρίφθηκε
και δεν έλαβαν το
ποσό του μερίσματος
το οποίο ανέρχεται
στα 700 ευρ . Ωστόσο
επσημαίνεται πως από
την διαδικασία αυτή
σημάνει
καν λόγω 1BAN.
Η πληρωμή θα αφορά
περίπου 40.000 δ καιούχους που έκαναν
υποβολή ένστασης στο
kοinonikomerisma.gr
γιατί ο φάκελός.
σχετική
Όλη η λίστα των φορολογικν
σμν που πρέπει να
αποσυρθούν έως τις
31 Μαΐου- Τι προβλέ μήνα θα γίνουν οι πλη
πει η απόφαση Πι
τοιλή
Αντιμέτωποι με την
επιβολή προστίμου
500 ευρ ανά φορο
συνέχεια στην 11
μηχανι
δυn5 Οφορολογικές δηλ
σεις δεν είχαν υποβάλ
λει τα προηγούμενα
επτά χρόνια . Κι αυτό
παρά την οικονομική
επιβάρυνση που απορ.
ρέει από την εκπρόθεσμη υποβολή.
Όμως , η δικαίωση
συγκεκριμένων
40.000 ατόμων δεν
ούτε τρα ,
καθς προσέκρουσε
σε ακόμη μία "κρυφή"
λεπτομέρεια , η οποία
ορίζεται στην Κοινή
Υπουργική Απόφαση
συνέχεια στην 10
υποβάλλουν φορολογική δήλωση τα τελευταία χρόνια, καθς η
νομοθεσία τους απαλ
λάσσει από την επί
υποχρέωση,
λόγω μηδενικού ή
πολύ χαμηλού ετήσιου
ρωμές για όσους δι .
καιωθούν
ενστάσεις
Υπενθυμίζε ται ότι η
διαδικασία των ενστάσεων ολοκληρθηκε
μέχρι την Τετάρτη 15 κής απόφασης.
Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία
τους απορρίφθηκε σε
πρτη φάση, με αποτέ λεσμα να προχωρήσουν σε εμπρόθεσμη
ένσταση επί της αρχ
ο λόγος της απόρρ ψης ήταν ο όρος που
τίθεται ως προϋπό θεση ότι οι δικαιούχοι
πρέπει να έχουν υποεισοδήματος.
ΕΠίδομα ταν η τέλευταία
ενοικίου
- Ποιοι ηρέπει να
κάνουν νέα αίτηση
Σε μία κίνηση αντιμε .
τπισης του συγκεκρι .
ημέρα που μηορούσαν
οι ενδιαφερόμενοι να
υποβάλουν ενστάσεις άλει φορολογικές δη
για το κοινωνικό μέρισμα.
Πρόκειται για τα νοικοκυριά των οποίων η
μένου πφοβλήματος , ήρθε
40.000 πολίτες , ανάμεσα στους οποίους
ΑμΕΑ,
έσπευσαν να καταθ σουν- έστω και εκπρό-.
λσεις κατά
και πολλά
τελευταία επτά έτη.
Όμως , χιλιάδες φοδεν
ρολογούμενοι
θεσμα
Έρχεται μπαράζ
πλειστηριασμν
από 1η Μαΐου
Νέα αίτηση έως την
Παρασκευή, 31 Ια .
νουαρίου 2020 θα πρέ
πει να υποβάλουν για
το επίδομα ενοικίου
όσοι συμπληρνουν
το εξάμηνο ισχύος
προκειμένου να μην
χάσουν κάποιο μήνα
επιδότησης.
Σημεινεται ότι την
παραπάνω ημερομη
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9