Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
οιρΡFAEP
ΓΕΝΙ ΚΗ
TPITH
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12438
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Με στόχο άντληση 2 με 2.5 δισ. με επιτόκιο κοντά στο 2%
Στις αγορές με 15ετές ομόλογο
Με πρωτογενές πλεόνασμα
5 δισ. έκλεισε το 12μηνο
Θεσμοί: Πρόοδος
για την ελληνική
οικονομία
Πρωτογενές πλεόνασμα 5.017 εκατ ., tνανm στόχου για
4.400 εκατ. και πρωτογενούς πλεονάσματος 91 εκατ. για
την ίδια περίοδο το 2018, κατέγραψε το 2019ο προύπολο
γισμός σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία 1.
Τούpος των καθαρν εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 5.097 εκατ , παρουσιάζοντας αύξηση
Τ2 εκατ. έναντι του στόχου . Τα συνολικά έσοδα του κρατκού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 60.141 εκατ , αυξημένα
κατά 84 εκατ . έναντι του στόχου. Ειδικότερ αύξηση ένανη
του στόχου υπήρξε στις κατηγορίες:
a) ΕΦΚ καπνικν προϊόντων κατά 19 εκατ .
β) Φόροι επί χρηματοοικονομικν κατά 12 εκατ .
Υ) Λοιποί φόροι επί συγκακριμένων υπηρεσιν κατά 87
"αποστολή των επιχεφα
λής των θεσμν στην
Αθήνα στο πλαίσιο της
πέμπτης μετά το πρόγραμμα
αποστολής , είχε παραγωγικές
συζητήσεις , την πρόοδο που έχει.
γίνει χαι τις βασικές προκλήσεις
που εξαχολουθεί να αντιμετωπί.
εκατ.,
ζει η ελληνική οικονομία, αναφ
ρεται σε δήλοση των θεσμν.
Η αποστολή είχε παραωγικές
συζητήσεις για την κατάσταση
την προδο που έχει γίνει, τις βασικές προκλήσεις τις οποίες συ .
νεχίζει να αντιμετωπίζει η ελλη
νική οικονομία και τις προτεραι.
ότητες πολιτιχής.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην
αξιολόγηση της εφαρμογής συγκεκουμένων
χν δεσμεύσεων που είχαν πε
ριληφθεί στην ανακοίνωση του
Eurogroup του Ιουνίου 2018 , καθς και στη γενική δέσμευση για
συνέχιση και ολοκλήροση των
βασιχν μεταρρυθμίσεων.
δ) Φόρος ισοδήματος πληρωτίος από κατά 53 εκατ .
ε έκδοση 15ετούς ομολόγου προχωρά ο ΟΔΔΗΧ.Η ανα-βάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fich οδη
Ράλι στα ομόλογα μετά την
αναβάθμιση από τον Fitch
γεί τον ΟΔΔΗΧ να προχωρήσει στην έκδοση 15ετού ομολόγου
Είναι πρτη φορά που βγαίνει η Ελλάδα στις αγορές με ομόΣημαντική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των ελληνικν
ομολόγων στη δυυτερογενή αγορά, με αποτίλεσμα η από
δοση του 10ετούς ομολόγου να υποχωρε σε νία ιστορκά επίπεδα . Η εξέλη συνδέεται με την αναβάθμιση της πι
στοληπτικής κανότητας της χρας κατά μία βαθμίδα, από
BB σε εBB , και Των προοπτικν , από σταθερές σε θ .
πκές από τον οίκο αξολόγησης Fitch την Παρασκευή
οι αναλυτές του οίκου θεωρούν δεδομένο ότι η κυβέρνη
ση σκοπύα να επαναδιαπραγματευτεί τoν δημοσιονομ κό στόχο από το 2021 και μετά ως ημήμα μιας συμφωνη.
μένης διαδικασίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η οποία
θα λάβαι υπόψη Τς δημοσιονομικές και αναπτυξακές επ
δόσεις και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
λογο που η λήξη του ξεπερνάει
μακροπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος .
Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις τράπεζες-αναδόχους (Barclays ,
2032, έτος που λήγουν τα
Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP
μεταρουθμιστιΜorgan) να ξεκινήσουν τη διαδικασία και σύμφωνα με πληρο φορίες το βιβλίο προσφορν αναμένεται να ανοίξει σήμερα.
Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες , είναι η άντληση ποσού
2 με 2,5 δισ. ευρ , εν το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται κοντά στο 2% και περίπου 165 μονάδες βάσης πάνω από τοmid
swap (40 μ.β ).
Κοροναϊός: 8 δισ. ευρ
για περιορισμό της εξάπλωσης
Ελληνικό: Νομοθετική ρύθμιση
για Τις πρόδρομες εργασίες
Νέα πρόστιμα 22.900 ευρ
για παραεμπόριο
ΤΤατά το χρονικό διάστημα από 20.01.2020 έως ηo νπουργείο Οικονομικν της Κίνας αποδέσμευσε
601.2020, οι λεγχοι ( συνολικά 367) αυξήθηκαν κα.
τα 4%.Βεβαιθηκαν συνολικά 30 παραβάσεις . Ελέγθηκαν , κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν δεκάδες είδη πα(αεμπορίου , κυρίως απομιμητικά. Επιβλήθηκαν πρόστι
μα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για λλαψη παρα στατικν εμπορίας και παράνομης διακίνησης, λλειψη
αδείας κα. συνολικού ύψους 22.900 ευρ.
Νο νομουχέδιο τον υπουγείου Υποδομν και Μετα
ορν ma τα υδατοδρόμια περιλαμβάνονται οι νο
μοθετικές ρυθμίσεις για να ξεκινήσουν οι πρδοομες ερ
γασίες για το Ελληνικό , δηλαδή πριν μεταβιβαστούν οι
μετοχές της Ελληνικό Α.Ε. στην κονοπραξία (Lamda
Devcolpmcnt) και πριν ολονληρωθεί ο διαγωνισμός για
την άδεια του καζίνο όπως προβλέπεται μέχρι τρ .
60,33 διο. γουάν (περίπου 7,85 διο . ευp ) για να βο
ηθήσουν στον περορσμό της εξάπλοσης του νέου χοροναiού, Ο απολογισμός των νεχρν στην Κίνα από το ξ σπασμα του νέου κοροναίού σε 81, την ρα που η κυβέρ
νηση παρέτεινε τις διακοπές α το κινεζικό σεληνιακό
Νέο Ετος.