Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράpoς
Που αγαna
τον το1o του
Πρenεl να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτήτης Εκδότ Aθυνής ΒAΣΕΡΒΑ-Ετa 150-λ φύλλου 1185 ιμή660 αυρό Τρίη 2 Ινουσφίο 2020
VEE TANO HE ENTA AEOME
ΙΑΙΑΣΣΕΑ ΕΜΙΕΣ
| ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΞΙ ΜΥ |
έτpα για τον
nepopoμό των
npοσφυγικν
4 ρον haμράνει
φύηαεη των συνόρων yο γα τις δυνατότητές
στε να μεωθούν οι ροές τoυ , βopος. Χαρακτηρι.
Πρόκεπα ma μια δύσκο - στικ0 είνα nus oύμφω .
An ε5ουσn nou δεν έ να με nnpopοpίες το
n Κuβέpνnon Στo Μέyopo tuκοέ tόπρο noυ tnoυς του Λμενικού
30% του επxειpnooκού
Matiuoy
ντο στεδάζουν ύμeor npenei να γίνει στε να κα το 20% του ανθρn
h0oεις nάνω σε επτό άξο φανούν απτά anot . νου δυναμκού του , ο.
νες , nou εν tntunouv οματα στον τομέα ουτό σonoύντα σκεδόν an θεωρeίτa nuς 0α anoτε tνoι η εvίauon του Νeooυν το oντίδοτο στο μενικού Εματος nou αυ- στευτικό .
nρόβAημα .
Πρτος όξονος εναι n να τερόστο , δυσανno
αντιλαμβάνο
Kλsστικά με το μετονο
τή την στιγμή oηκνει .
νέχειa στη οελ.
Στα Νοοεομεία (φιασαν οδηες ΕΟΝ
hao aip nαp ράμις α w Μρό
Υπόμνημα διαμαρτυρίας του Δήμου Ζηpού
για το Υποθηκοφυλακείο ΦιλιΠιάδας
ΜΕΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΑ ΝΑ ΣΥMBE!
Δεnο TUnoυ εξδωσε ο Δήμος Ζnpού για την μετοφορά του Υnoικοφυακείου οnnmioδος στο Υnοκοτό .
στημα του Κτηματοnoγιου noθe
στο onoio ανοφέρει το εξής
Η ουνέχεια ano το npoηγούμενο
Το κατάηαμε μα με την κοινη γραμμή και μεττο uς ηoγες
| nepopooκ καταnμε μία npoς μία τς nopαβάσες! Τw napapiom του
| ΕΟκού μος Ενοέρου Χρου των δέκα 10 μων , tων t0 16 μων και
pνχα οη . 1
Πρέβeζος .
pνχεια τη νε. 1
μετά υς unεραυoεκ.
pe otupo Kiκερος
Παρελήφθη από τον Δήμο το έργο
Η εμμονή του Α. Τσίηρα
γα Πρόωρες εκλογές..
"Διαμόρφωση Κιωνής Ακτής Παντοκράτορα"
Τρεις δημοσκοπήσεις Που είδαν
της τελευταίες ημέρες το φως της
Εnιστολή προς
τoν Δήμαρχο Πρέe .
ζας Νίκο Γopγάκo
αnέoτελε . Πολιτ .
στικός Σύλλογος
- Πρέβεζα. με θέμα
το έρyο <Διμόp .
φωση Κυανής Α.
κτής Παντοκράτ .
δημοσιότητας δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙ
ΖΑ δυνατεί να ανeκάμψε .
ρα>>.
| σννέχεια στη σελ. 5
υνεχει στη ΕλΟ