Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πα την ολιστική- συμμετοχική Στο προσκήνιο οι ελλείψεις
ανάπτυξη του Ταύγέτου
Ημερίδες στη Σπάρτη > σελ 7
Νεαρός Λάκωνας
ανερχόμενο cαστέριν
του Πόλο στις ΗΠΑ> σελ15
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
του ΕΚΑΒ στη Λακωνία > σελ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 Ετος 241 Αριθμός 5815 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731061250 [email protected] www.lakonikos.gr
Ρεκόρ στις αφορολόγητες
αγορές η Πελοπόννησος
Στο Γύθειο
συνεδριάζει
η Ομοσπονδία
Εμπόρων
Πελοποννήσου
Στο Γύθειο θα συνεδριάσει η
Ομοσπονδία Εμπορίου κι
Eπιχειρημστικότητος , Πελοnowνήσου , Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (OΕΕΣΠ). ΑρΧΙκ , το Σάββατο
ρίου , η Ομοσπονδία θα
ηρoγματοηoιήσει την κοπή
της ηρωτοχρονιάτικης Πίτας
της στην αίθουσα εκδηλσεων του Επιμελητηρίου Λα 1 Φεβρουακωνίας στη λακωνική Πόλη
Εανθάκη 3), Παρoυσία τοπ
κν και nαραγωγικν φορέων
PREMIER
Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει διήμερη
δρίαση του ΔΣ της
κατά την διάρκεια της οnoiας
συνε OΕΕΣΠ
Προγματοnοηθεί ενημ
ρωση και θα συζητηθούν
καίριο θέματα Που αnασxoυ
λούν τους εμπόρους και επ χειρηματίες όηως tο νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο και
οι ενέργειες-αντιδράσεις της
Ομοσπονδίος αναφορικά με
την aπόφαση λειτουργίας των
καταστημάτων σχεδόν όλες
τις Κυριακές του χρόνου σε
κάποιες Περιοχές της χρας
Αυξημένες κατά 18% οι συγκεκριμένες συναλλαγές σε όλη τη χρα
Εντυπωσιακές επιδόσεις στις Ιαν.- Δεκ . 2019) στην αγορά Πρoηγούμενη χρονιό, εν οι νεχίζουν να αναπτύσσονται
οφορολόγητες τουριστικές αγο - Tax Free Shopping. Σύμφωνα Αμερικάνοι και Ισρaηλινοί noρές, καταγράφοντας αλματδη με στοκεία της η Gobat Blue ρουσιάζουν μία δυνομική στό 10% .
άνοδο 13% συγκριτικά με ne Hellas , κορυφαίοι διεθνείς κα- άνοδο .
ρυσι, Παρoυσίασε η Πελοπόν- ταναλωτές συνεχίζουν να na- Στην αξία αγορν ανά εθνικό - nαρατηρούντοι και στον αριθμό
νησος
Σε όλη τη χρα , με αύξηση Αμερικάνοι με 14% και οι Ισ.
18% στις συναλλαγές 23% στην ρaηλίτες με 6%. ηστόσο , Παρα - ανάπτυξη με Ποσοστό Που Αιγύπτιους, κατά 40% από Ισαξία αγορν και 4% στη μέση τηρείται μία σημαντική μείωση ανέρχεται στο 46% , οι Ισραηλι- ραηλίτες και κατά 27% anό
κατανάλωση σε σχέση με το της τάσης των Κινέζων interna- voί με 44% και οι Καναδοί με Αμερικάνους
2018 , έκλεισε φέτος το έτος tional shoppers σε σχέση με τ .
σταθερά για 5η χρονιά με ΠοσοΟι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης
ραμένουν οι Κινέζοι με 32% , οι
τητα, οι Αμερικάνοι και οι Αγύ πιoι naρouσιάζουν αλματδη
των συναλλαγν . Οι ουναλλα γές αυξήθηκον κατά 45% από
150.000 ευρ για
απορριμματοφόρα
στον Δ. Ευρτα
συνέχεια σελ, 9
28% . Παράλληλο , οι Κινέζοι συΤο Ποσό των 150.000 ευρ,
μέσω του Προγράμματος-Φ .
λοΔημος 11 του Υπουργείου
Εσωτερικν , εξασφάλισε ο
Δήμος Ευρτα
Στο Προσκήνιο η αευφυής γεωργία
Οι άξονες του προγράμματος που στηρίζει η Περιφέρεια
αγορά
Δράσεις Πoυ θα συνδράμουν
τον αγροτικό και επιχειρημα
τικό κόσμο συζήτησε ο περι φερειάρχης Πελοηοννήσου
Παναγιτης Νίκας στη ουνάντηση Πou είχε στην Τρίπολη ,
την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, με
εκπροσηους της αστικής μη
κερδοσκοηικής
Agribator- Κέντρο Ψηφιακής και Τεχνολογικής Καινοτομίας Πελοnοννήσου στην
Αγροτική Οικονομία.
Μετά την ενημέρωση nou
είχε ο nεριφερειάρχης από
τους εκπροσπους του εν
λόγω φορέα, δήλωσε ότι η Περιφέρεια Προτίθεται να τον
συνδράμει αφ' ενός στην υλοnoinon θερμοκοιτίδων με
Προγρόμματα για την ανάπτυξη
της υλικοτεχνικής υnοδομής
του και αφ' ετέρου στο ηρόγραμμα για καινοτόμες επιχει ρήσεις.
oppιμματοφόρων
ενημέρωση που.
ΠραγματοΠοίησε ο
Ευρτα
ο δήμαρχος
Δήμος Βέρδος
εν δεν έχουν γίνει γνωστά ο
χρονικός ορίζοντας και ο
οριθμός των οχημάτων nou
εταιρείας
θα anοκτηθούν
Οι λέξεις ως βίδες
του Αθ . Στρίκου
συνέχεια σελ 9
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα