Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
TPITH
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Eiος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Δεευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.740
Σελίδες 2223
Κάτακλύστηκε ο Αγος Νικόλαος
Σελίδα 28 από αθλητές στίβου και ποδηλασίας
Η Πίτα του Εμπόρικού Συλόγου
Αννυμες εταιρίες
θα διαχειρίζονται τα λιμάνια;
Να μην γίνεται κατάχρηση
των αντιβιωτικν στα παιδιά
Σελίδα 3
Προβληματίζονται οι δήμοι- δηλσεις Πλακιωτάκη
"Η εξαγορά της έκτασης στο
Νοσοκομείο
Σελίδα 5
Δυο προτάσεις για τα
σφαγεία Νεάπολης
Σελίδα 7
. Το Καβούσι διαφωνεί με τη
χάραξη του ΒOAΚ
σει Είναι μια πραγματ
κότητα που δεν μηορεί
μένων που σήμερα βρίσκο - σεις, είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ
νται υπό τον έλεγχο Δήμων και Κοινοτήτων στον οποία υποστηρίζω στα - κανείς να παραγνωρίζει
έλεγχο του Υπουργείου θερά επί χρόνια , είναι ότι Δυστυχς πολλά δημοΡεπορτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Η φυλοσοφία μου , την
Σελίδα 9
Εμείς επιζητούμε να έ Ναυτιλίας και Νησιωτικής υπάρχουν Λμενικά Ταμεία τικά Λιμενικά Ταμεία . a .
κουμε στρατηγικούς συμ - Πολιτικής . , ο Δήμαρχος Α - Πoυ δουλεύουν και παρά - πλά διαχειρίζονται τη μ μάχους στην ανάπτυξη γίου Νικολάου κ. Αντνης γουν έργο αλλά και τέτοια ζέρια τους ,
των λιμανιν, ΌπΟες α , Ζεpβός δήλωσε
λαγές και αν γίνουν , θα υ.
πάρξει συνεργασία με την τραπέζ , ένα θέμα που
ΚΕΔΕ και τα άλλα θεσμικά θεωρητικά είχε λυθεί και στο πορελθόν , ότι πρέ , όλοι οι εμπλεκόμενοι Φ
όργανα και φορείς .
Αυτό δήλωσε χθες , δεν είναι δυνατόν, σε σχήματα-αννυμες εται μας να έλθουν από το ερστην ΑΝΑΤΟΛΗ , ο Υπουρ . πόλεις πou διαθέτουν, ρείες- που θα μπορούν να χόμενο φθινόπωρο , γιατί
γός Εμπορικής Νουτιλίας ένα μικρό λιμενικό έργο δουλέψουν πio ευέλικτα 6λο αυτό το σχέδιο απαu
και Νησιωτικής Πολιτικής - το παραλιακό τους μέ , και παραγωγικά να απo Γιάννης Πλακιωτάκης δι.
ασκεδάζοντας την ανη - ζεται άλλος, εκτός από δύλια και να προωθήσουν δεν είναι κάτι απλό . το
συχία που διατυπνουν την ίδια την πόλη Είναι λύσεις πολύ πο γρήγορα . νισε και πρόσθεσε ότι φ
δημοτικοί παράγοντες , αναμενόμενο , ότι το συ
με αφορμή δηλσεις του γκεκρμένο θέμα , φέρνει Ταμεία έχουν καταλήξει είναι οι αλλαγές αυτές
για τη μεταβολή στο κα- έναν μεγάλο προβλημα- να εισπράττουν τέλη από
θεστς λειτουργίας των τισμό στην Τοπκή Αυ - τραπεζοκαθίσματα κλπ.
δημοτικν Λιμενικν Τα μείων.
-Οταν θα είμαι έτομος
να προχωρήσουν τέτοιες
αλλαγές , θα το γνωρίζουν
ποu δεν δουλεύουν Υπ -Ξαναμπαίνει στο στηρίζω και το έχω δηλσει σε ανύποπτο χρόνο
Πιλοτική υπογειοποίηση
κάδων σε τρία σημεία της
Αντιλαμβανόμαστε ότι πει να γνουν μεγαλύτερα λοδοξούμε οι προτάσεις
Σητείας
Σελίδα 1η
τεί προετοιμασία και σοτωπο-να το διαχειρί . ροφήσουν κοινοτικά κον - βαρή προεργασία , γιατί
Τα περισσότερα Λιμενικά λοδοξία της κυβέρνησης
να ολοκληρωθούν μέσα
στο 2020.
τοδιοίκηση , εφόσον εφαρμοστεί Φαντάζομαι
ότι θα υπάρξει δυναττητα επικοινωνίας και
ενημέρωσης για να π Σε συνεργασία
με τους δήμους
Ερωτμενος σχετικά με
ς επικείμενες αλλαγές ,
οκ Πλακωτάκης τόνισε
Διεθνείς διαγωνισμοί
για τα μεγάλα λιμάνια
ο υπουργός δήλωσε
ότι για τα μεγάλα λιμάνια
θα γίνουν διεθνείς δια γωνισμοί.
Εμείς εξετάζουμε όλα
τα μοντέλα ανάπτυξής
τους και των ολικν και
των μερικν παραχωρή.
Ζερβός
Το ζήτημα είχε λυθεί .
Με αφορμή τις δηλ - ρουμε θέση!
σεις του Υπουργού Ναυπλίας και Νησιωτικής Πο - αυτό θα το επικοινω λιτικής τις οποίες έκανε νήσουμε στην ΠΕΔ και
στο πλαίσιο του 5ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της
-Ναυτεμπορικής , σχετικά
με τις προωθούμενες αλλαγές στο μοντέλο λιμεγικής διακυβέρνησης, Που ουν
μς anτερο στόχο έχουν
- ότως ο ίδιος προανήγ- υπουργό και με αφορμή επίπεδα λιμενικής διαχεί -ποπαραχωρήσεις..
γειλε-την ένταξη των λι - και τις παραπάνω δηλ ρισης δεν έχουν αποδ ν ηστα(>ια
Ασφαλς το ζήτημα ότι -0,τιδήποτε γίνε . θα
γίνει σε συνεργασία με
τα θεσμικά όργανα των
δήμων, , εξηγντας ότι
δεν σκοπεύει να ενεργή σει αιφνιδιαστικά, επιφέ - σεων , ανάλογα με το πς
ροντας δομικές αλλαγές , θέλομε να αξιοποήσουμε
στην ΚΕΔΕ.
Πλακιωτόκης:
Άλλα δουλεύουν
και άλλα δεν δουλεύ . καταργντας ή συνεν - τα λιμάνια μας στο βέλ .
νοντας χωρίς διαβού . τιστο βαθμό Ο ΣΥΡΙΖΑ
Επικοινωνήσαμε με τον λευση , Τα διαφορετικά είχε νομοθετήσει τις υ.
πακέτο στο σπίτι
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
28410 83113
περιοχή Στοη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα