Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

14oC, 20:00

14oC - Υγρασία 78%-92% - Άνεμοι: Ν-ΝΔ 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:52 - Δύση ηλίου: 17:54

€0.80

ÁíôéöÜóåéò

Ίσως χρειάζεται μια σθεναρή στάση διαρκείας απέναντι σ’ αυτή τη μίζερη μετριότητα που κατακλύζει τον χρόνο, την εποχή των ακραίων ανταγωνιστικών επιδιώξεων. Εκ πρώτης, ηχεί αντιφατικά η διαπίστωση, και μπορεί και να είναι, όμως έτσι περιγράφεται σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, ελέω παγκοσμιοποίησης παντού, η καθημερινότητα. Ως αδράνεια απέναντι σε καταστροφικές συμπεριφορές, που η οικειοθελής μαρτυρικότητα από την άλλη πλευρά που γίνεται απλώς η άλλη όψη του νομίσματος, απλώς (;) την επιβεβαιώνει. Ακόμα όμως και σ’ αυτό το περιβάλλον, εκδηλώνονται προσδοκίες ανάδειξης και καριέρας, στάση εγγενής, θα πει ο καλόπιστος, που ευδοκιμεί σε κάθε περίπτωση. 3>>

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5048

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΔΙΑΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ

ÎáíÜ óôï ðñïóêÞíéï ï Åñçìßôçò
ÌÞëïí ôçò Ýñéäïò ó’ áõôÞ ôç
öÜóç ç óõæÞôçóç óôç äçìïôéêü
óõìâïýëéï Âüñåéáò ÊÝñêõñáò,
ôçò ðïëåïäïìéêÞò ìåëÝôçò ðåñß
ôùí õøïìåôñéêþí ôùí êáôáóêåõþí óôçí åðÝíäõóç

Áýîçóç óå üëá ôá «ôáìðëü» ãéá ôïí ôïõñéóìü

Σελίδες 8&9>>

Ëåéôïýñãçóå
ìåôÜ áðü ôñßá
÷ñüíéá
ôï ó÷ïëåßï
ôçò Åñåßêïõóáò 3>>>

Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, παρουσία του υφυπουργού Μάνου Κόνσολα και της προέδρου του ΕΟΤ Άντζελας Γκερέκου, ο ελληνικός Τουρισμός το 2020, θα επιτύχει αύξηση τουριστικών εισπράξεων 10%,
αύξηση αφίξεων 5%, αύξηση στις διανυκτερεύσεις 5% και αύξηση στην κατά κεφαλή δαπάνη 4,5%. Σελίδα 4»

Ìéá ÉëéÜäá, üðùò èá Ýðñåðå íá äéäÜóêåôáé...
ÔåñÜóôéåò åêôüò íßêåò
ãéá Èéíáëéáêü êáé ÁÅË 15»

ÐÝñáóå åýêïëá
ç ÁÅÊ áðü ôï ÅÁÊÊ

14»

11>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα