Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Κάηκε το
σημαντική
ομιλία
σχολείο του
κροοε εηηor e6
αφίσα .
Τρικμου
μοomopoς oo
τηνoοn
ZAo 17,
ZeNvoo 5,
Eehba
EAYTHE
XPONIKA
AΡI6MO ΦΜ 859
Ετα 170 ΤΜΗ 0.50e
nopooκtud 24 12020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
onEivων 22, Γρεβενά | τηλ. 2862 067772, Fx 2452 067775 | cmalis chronkogotenctgr
ΑΣΕΠ: Εως 28/1 οι e-aπήσεις
για 317 θέσεις σε φορείς Πρόνοιας
Λήγει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου και ρα 14:00 η rpoθεσμία υno
βολής απήσεων μέσω ΑΣΕΠ για την ηλήρωση με σειρά ηροτερα
ότητος 317 θέσεων τακτικού προσωnικού ΥΠΟxpεωτικής
Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους αnό το υπoυργείο Εργασίας
και Κοινωνικν ΥnoΒέσεων φορείς nρόνοιος: κέντρα Κονωνικής
Πρόνοιος , Θερonευτήρο χόνιων Παθήσεων Ευρυτανίος Εθνικό
Κέντρο Κονωνικής Αλληλεγης ΕΚΚA, Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αnοκατάστοσης Τυφnν ικEA και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφν
(EIK).
Μ Πρόκεται για την Προκήρυξη 7 2019 (ΦΕΚ 42-11/122019).
ο υποψήφο npeneι να συμπληρσουν και να υnopanouν ne
κτρονκή οίτηση συμμετοχής anoκnειστικά μέσω του διαδικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ
ra την δια Προκήρυξη η nροθεσμία υoponής e-απήσεων anό
υποψηφίους Πανεπιστημιακής Τεκνοηοικής , Δευτεροβάθμιος
έληξε στις 10ο ίaνουορίο .
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ' Λυκείου Γρεβε
Μν ευκοριστεί τον ιδιοκτήτη του ζαχοροηnαστείου -κβωτός
των Γεύσεων . κ . Αnεξάδη Αλέξανδρο για τmν ευγενική χορηΜα του ίτις εξαίρετες βασιλόητες) στο σχολείο μας
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
τΟΥ Β ' ΛΥΚΕΙΟΥ
DN MI 8
Από την αγωνιστική Πoρεία του
ΠΡΩΤΕΑ ΓΡΕΒEΝΩΝ. Σελ. 9
Στούρos Χρ. Κορσγκούνns M.D.
Μαιευτήραs - Χαρουργos Γυνoικολόγos
Πρότυηo Κέντρο Μoιcuoκns Γυvoκoλογίos
GYnoβonθούμενης Αναnορoγωγns
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
XPONIKA
ΣΤΟΚΑΣ
Λατρού Ν. Καρνοβά 1 4os όροφos
(Εμπορικό Eλιμεο)
TK. 51 100 Γρεβeνά
οικΟΔΟΜΚΑ ΥΝΚΑ ΕΔΗ EΝκE ΠΑΚΙAΑ
TYVOTANIGEI -DAEPA MOPOHI ΜΜΑΡΝEΣ
ΜΟNΟΤΑΥΝΚΑ-ΕΡΤΑΛΕΙΑΙΔΗΡΙΚΑ
Thλ: 24625 02144
Εnεiγoνται 6944 286795
.Ytpeς - Τέo non- pnonΜατοd -οφες
noporoonon sύnonςAu ή δοφ 0-Doppδοορoonο
οupoyuvοκoa - eεpono Apότος
Mpoμpκή κεpοργά Aanopoomon oτεpooσna
Δεpεύνnon i Ντnon rroμoumος-moponoμενn Ανaooγο
Ενδουnoς Εmομοuοn- Εoσmή γoνuonotion
ρ2ΑΒ0NαΥΡΑ Τa -nopoεun 0000-15.00 κo κ0-21.00
EONS ΝΤΙΣΤΑΙΕΟ 20
ΓΡEENA
Tηλ. : 24620 28964 -29620 232 14
Krv.: 0977 019452 - 6932 235231.
wατά pors