Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
KΚΡΑΚΗ 26 ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΗΜΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ α ΑΡΦΥΜΟΜ 204
40 ΕΜΕΣ
πθεται σε εφαρμογή
η αναστολή του ΦΠΑ
για τρία χρόνια
• ZEA. 4
ΚΙΝΗΣΕΙΣΜΑΤ
ΓΙΑΤΗΝΟΙΚΟΔΟΜΗ
Νέα διοίκηση
εκλέγουν σήμερα
οι ξενοδόχοι
Για αποπλάνηση
ανήλικου αγοριού
κατηγορείται 56χρονος
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
οι δnoσupoi του Συμα κού omnou στη Ρόδο
nou καταγράφει n fnnpe
oία Νεωτέρων Μημείω.
. ΣΕA 1011
Στηματίστηκ oε βόpος του δικογροpία αnό τις
αστυνομκές apχές Κω.
Σης 9ημ εκνά η ψηφοφορία, n omiα θα δορκ
oa έως uς 3 μμ
ΣΕΛ 7
ΠΠ1 ,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Amnurynor mien
ηλoιpκές εκούnε
Erutεpoύ κο pμ
AK anappogrmε
ΕΚΟΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΙAΩΝ
ΠΛΙΡΓΙΟΝ ΜΑΝIΑΔΙ
ΠAΥΤΙH
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝΤΗΣ ΕΝΩΗ ΕΝ ΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
27-31 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΚΗ ΣΝΕΛΕΥΣ
IATHA
μaaleν
Virginia Ilotel ASuils
3υ ΧAμ εοσr-sAΝDEA
νη 5u nuA5mmu, an wn asle l
Κοφινιο
Γυναικείπ
Χάφ0 ο
Φλpές-pnωμο
45uεω, umios
Μδς 23s lουφο 2020
Αγanntol ouνάδελpο.
Σος υπεveuμtζουμε όn βό αιτης ono 10ns ouopiou
2020 anόφoσης του ΔοnΤκού Συμβαυλίου της ΕΕΡ
Ε o Πραuoi ΔΕ No-19.eι aprρεoίες των
μελ οιonoές και 00 εκpuν το vέο Δουmιό
Συμβούλο την Ελεγτκ Εnτponn αι του
Eκnpounoς μος στην Παναλλήνα Ομοσηoδία
Ξενοδάκων ΠΟΕ1 60 npομτano ύν την
Κυρακή 26n lovouepou 2020
και ρες onό 08:00 έως 15.00.
συνΕron Ξεοδόκων PΟδου
NPOITATIA
Τούντ
Κππέλ
Πορτυψολια
Φανλυια
atpεμέ
Παιδική pυύτu
Πίνακες ωrναφυής
ΓAAΗ4
SELF SETICE
ΘΕΧPress
οι Eιpες μam bή Us bPiyμα ou
v , naoγ , en a η Ch, ε
n. lunνu δmiλ, Οuniι n 1 ouά.
Πngeo , Πerodτεc ΑoΚκ4rα.
Υraναιεp 4 κό ευ
kia nivat, Τωγραψαrς
Ψτην Ρον, στο Eνρiο ονυμεΙο+, a ns
20 χ4ύμ κ nε o Μ Dn uε,
πN τe myna naεe
κπo oετξρο 27,1,2020 ως Ποροστςu 21,12036
CarWn ΔΕΝ χpειόζεται
σπούπισμα.
Τωgam
erνieE
10.50ε1
Με τμή.
1ηλέφuνσ για ραντε βού
69321A4RAG 694470A965
Μανλης ΕΜαpκόουλο Κσταντίνος Μnνer τος
Πρόεδρος
ΛΗ30Kisίων 152 λισύς Hες
Τ 3υ0Η Εtμωω+ wlsμiΝ
Αντράδρος και Γε Γρμματέος
araoι