Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σομιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
Ιδρυτές. Διευθυντέ : Μιxonn A . Δούκος ( 1916-1932 .
κστας Μ . Δούκας 1 1932-1970) , Μκαήn K. Δούκος ( 1970-1997 , κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 25 ιανουαρίου 2020
€ 1,00
Αρ. φύλλou : 4214
Παλλαϊκό
Για το έργο του στο Ευπαλίνειο
βραβεύτηκε
ο Δρ. Κστας Ζάμπας
«OXI»
για το μεταναστευτικό
Στ βράβευon του δο nohτoou μπτονκου, κ κστα Σάμmo, npoupnoε η Ακoδημία Αθηνν , για τοέργο tou στο Eunaiv Οpuγma Η ΕAτή pρopεuon
nρoγμaτοnonns στην nomyρή oυvδρα της ntμητης 19 Δεκεμβρίou
Με m συμμτο της nεppipeος twv Δήμων Ανστολaκής κo Δυταn Σάμου κο oeς oοpων tου νaοού apoyμoτonoun tmv Τεtprn 22 ovοopoυ
ηουγκντρωon δoμορευρίας α το μετονοστευτκό στην non tης Σόμου
npoκεna γα το poapeίο ηumτpioυ κ
Μains Μaραγorounoυ , με pnμτκό
tnoeno 2000 ευp γα μελέτηoκο noγκo0 nερεομvοuμε 0tua anό τmν
κo0σή 6 rκή nepiodo στον
Eunaiveo opωμα
Eunaiveo oouyμa
Το ούμa τx μmoνς npoonei μέpι
tς μέρες μος με τmw τέo κατοσκευή
κ κάστο ouno γa tw toyοoo του Το ΕuroΜ Οoυγμα angμλε το
re π in Us tumnel of Eφno μεοoο uμημα tου υpoνwεoυ υκορ .
μαnencne Mittsiknpan. Sonderonk χοo nonς tης toμου Κοτοοευόστη
χοίος nnς της Σόμου καταoυόστη .
Kε στο μο0 tou 4oυ οva nx ono
bond 151/152-20142017 Σ
Εομε το nooνoμο να νwρίoυμε on
κοντά τον κ 20μna , κοτά τη δόpκεο
NOά toν κ 2μno. κoτά m 6ov Eunao toν ΜΕ
της enoψης wωpμος του ργουu
σnoκτόστοσης του Εunovtiou τu
tn enioψης wapuoς του tpγoυ tontyEra σο ομονοόεεpo τεmεd
oroatoστοorς tou Euπonvou τpγα της φιoonmoς nεpηpopετa με
0ουμοομό ως το pίοτομον όpuμο.
heve των 600 στοέw του erd τον
Ηρόδοτο , στον onoib οφεieto και η
Φvαron tou oρυγμαιος ευιο toυς
μα φoή oυγη nu o ευγγεn ς της npρνηoης μένουν αρς ον, οεμστουM tοpouM. ις eanες στmν nεia nu0oγopo dνοdε, ο neρpεpe.
oρης . bonς nooupoκ ntyooς ον na έως tδd . Το voo μος δεν
00 γνoυνanoonες ψυκν, δπντος anό oους να ουμ06Mouv στε η laμος
0 nου nioν έm εmoωνon, οι κροk μαι κτοο τηςΕ0μου έουν μπtο . νο ακουστεί κ tiο ένο οοppo vnoi κοι οοpoς npoopομός Ετη ουνέεα
κρυσμο , ο nuopoς των npοopύγων-μετονοστν οξάνετοι auπωδάς το
ονορωnσtικό κα nppφanoκό npopnnμa δογκνεται κα η uyeίa anonsi μα
ρa noυ oν έει oroopoΛοu, οφρεk και κότοκο της Εομου toυν urεp pίooμε το nooς tου οoponou και
τw ανόnn του γα to κονοδικό ουτό
toο, το 6αυμα τηκ ηονκής , οΛ
και τον οοηοοο τυ να toν Μεγορίn
oρτέκτον
oruro ου αμος κtu τους
0 εντοος
νο οκουστεί roς tίvo ένο όμοροο νnef κοι οοφoλnς npοορομός Eτη ουνέaa
είτa όoή tουε και σnanouv όπο ntonμ ένο δεκδrtκό nnaioo noυκνείtoι ovέβnκov στw euρo ο δήμaρος Δυτκής Εύμου. Μepος Λμipnς ο
-rpo88pocς του Νομοροκοκού Τμήμοτος Εόμου της AEΔ κ Στομάτης οnrric n
hoooων συνόρων και την επτaνοn των διοδικοον με εvίoυon tων oρμόων rpoeδpoς του Εpγotκού Kέντpου Ιόμου κα Βόσω Βouντη κοι tέoςο δήμoρoς
unnpeoev onpd κoι της τonnς oστυνομίος , Πορά υς unμέρους δοφοponooς Aνστοnς Εόμου κ nuoroς Ετόντζος , τον οντος μετοξύ όnwv, δεκδούμε
του to 19ο ονα , Αpού npommeηκoν
νotεpοu ροους κ ο εν
nowo , τη δopο tou to 190 ονe . Apού pomonκα
έρουνες δΜmwν και ξένων μεετη
σος βοσικές γpαμμές του στην anoouμpoρnon του νnoου , τον teyο tων 0ο
τς neprivτer εντός uκ orpomoς έροuνec nww και Eνον μελστη.
tν , tο puyμα εpευnene ονοοκο .
φό στό το έτη 1971-1975 a το noοων ond κoι της τonunc οστυνομίο Πepo υς unutpoυκ δopopοnooς
w0 τς φωνίς τoυς με κppo το nponovo orrμoto
Mopio yonlpovoυ a nepoν
tο ουκονύκ Ε6 και taρο εuporo pepoon γα νο aneyκe βτούν e
05ο φ
ropuoνό Αροιοnoγκό voutούτο.
της μεγnκ npoopopo κ στο ovο
rpμaνό Αρoonoyκό woττούτο
της μενδ npoopορός της στο tovo
στην συγκέντρωση αονιίος της Τετάρτς onου στόoο , κoρχηooν τα μτανοστες Ναφυήaτουν το συνοοα της ΕΜo5ος και η Fronex νoτοαο0ετηoε
στα τουρκα noponn Το 0oppoς της νaμnς μος anotεnef το όμα νο να δε .
δοnoouμε ουτά nou aοtουμε. Προmpoμε μηpοστό. Η Εoμος onotεi on oνοδoo
και αντηopoxς α νο γίνu ovοατή φυοκ Σnttps ooδuon γa uς δμές
nou έrouμε υnootεi orό το 2015 κο μετά 0oυμε ζon το νnei μος Αootμε
onoatόσποσης tου Eurohvtbu μος
μετέφερε τmν εnon να τη βoeευoη unoυoτίοu noταιού)
uno το ενnμερωτκό φunΟδο tou
α0oήμoτa uκ oroνuoς και της neioς Enπδος 6υ και 0ο onateι
Μεγoneς συντpοικ ο opo Χο κοι toμο
Κuρίage xρατrpστικό συς ουγντpoς της 22ος ιoνουοpίou utp η
| Ενόn ouμποή Mnόν. novmoτν nou υπούν άμεοοon στο
οδοδο του μετανοστευικού noυ έχει onnoa npoς το κεφότερο ος δdς onwv
όοων κατοκούν στο ακpυκό νηoό του eopεκονοτολού Αγοίοu Η συγκέντρω
Πρτη επίσκεψη
Νότη Μηταράκη με . υποσχέσεις
ου ouμε unοστεί αnό το 2015 κο μετά οnouμε tun στο νne μς kerοiμ
8ρuon nοvειστημοής oonns στη toμο , εκεί nou εvo το ΚT, μέτpα γα εnε
pro pύeon poν για όους μος Anoτoύμε κοι θα οτόουμε το μΜov μκ
touν onottheoμο , ονέpερε ο
.Ηονέτεη στη oε. 9
Ση Σόμο βρd 0n tmv Κκυριoκ 19 σνουαpou ο νέος unou Μτoνoστευ σwauέσγopa στο 300 κλνnoε Nyo μετ υς 12 to μομέρι κοι οσοδοo ο δυνομομός κοι η οuτonpτon
onς κo Αοuno, K ΜrK Μnταράκης ο onoioc anoκέφτηκ tην ntooeακή o συτοη τη δσι0υpo τηκ ης Θεβρουpίou 3010 στην ntea δήμερnος Ανοτολής Ιάμου,
wτο ομουw ωμ Aστος Εομο o TΙμου o Κστας Μ. Σοφούλης 1937-2020
Σun Eάμο ρέon τmv Κυρακt 19 ονουαpου ο νέος unoupγo Mονόστευ
έντητo Lόμου, το Δημαρκείο Ανστολικός 10μου, το κYTΙόμου και το uno κατοσκuί νtο κήντρ στη Φέon Σερβod
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
6εobες noΝς ou Τφυν ao tn t τo tuερματο tηκ nοροoκεuς 24 voooρίo oε nnα 83.των ο κoomτς
θέoη Ζεppου o onoboκuoυν E λn. And rρ Μοσκησέους δανοστές του τόnου μος , η arouοί του θo ενο καθημpηνο
τoν unouργό κατό υν όφen tου
οκ Μταpόκη oτό την napo aοnή στα nρόνα nou pοντα
μονή του στο νο ΚΥT , &νoε
nς npocεροoτmτa της pp .
νηonς είνo, η μείοon twν ρον .
οφενός με την ίoυoη npoστο .
oiος τwν ονορων κα οφετipou
με την εnστροφn στηw Τoupa n
τη xpo rpotuon όοων δεν
δκαοοντα δεovn npοστοoία
Εφυe anό τη ζua τα tημερiματο tης napοσκευς 24 vouopioυ, or nα 85 τν ο κοαmtoς
κστος Σοφούλης , Αnό τους κορυφαίους δσνοοτές του τόnου μας n anooio του θ0 είνo κοθημερά
Κοκορομαχίες
στέhχος του ορστερού νοοnoίστιου κνήμοτος
κι στη οάora tnς Διτοτορίας των Συντογατορ
κέν , κoτthnε στm φunon ύστερο arή κττοφη
του Εκποκου Τpoτοδικείu ως pυτό μέλος της
Δημορoικής Αμυνος,
na nonno poνa pγoστηκε ως οονομκός συντο .
ης στον Οικονομκό Τaυδρομο, το 'pήμα, και τα
Nέo. Aέρωσε orμοντκό pόνο στη μετόφpoon
Η 6pμερδο μης pρίοονταν στο unovpoφείο τη
ουγμη nou oυνονταν η ontnon στη Βοum yα
τmν φήφon tou vέου tκnoγού νoμοu a (oυν
ονέβeι α τόνο στο κoνοβούo φού το eniο dp
θρο του νο npoβnnι ότ ο συνοoopός κομμάτων
6εν 00 μπoρόoει να nβα το μrόνους συν epίmu
ηoο uw onίo ο μέοος φος τmς δύομης των
κουμάτυν rοu tον aoρtίοuν tία μpότερος αnό
καμμάτων nou tον anoptίουν είνα μρότερος ono
tn oαμη του ουτοτεnούς κόμματος Ομοος όοος
tη δύναμη του αυτοτεnούς κόατος 0 μέρος άρος
pouπe oro tη δοίpoon του nooooτού nou nκ: ο
npoimtε ono τη δoipοon tου noοοστού nou tnepe o
συνοσnισμός διά του oρeμού των καμμάτων nou τον
Nο . Aμέρωο ομοντκό κφόνο στη μετόnοοοη
tστημονκv οκονομκν εγαpow rou onpτέλtooν to ΦμAο της Νετς ρο o
σείφης τη xρo μος κοι ουνtpons με pωtoτunες
triστημονικίς εργρoες του npoς τηw 8o κατεύφν
σn Μετό τη διτοτερα pon φnovoύμενος
erιστημονκός εpευνπής στην οονομή Σολή
της Στοιοoλμης και στη συνέχα δ οξ ως κο0n
γnής κ εδpος Coop Mlr πο novenoτήμο
του nvός , ΔιετiAεσε Υnoδοεστεης tης κτηματικΚ
Τρoreος κοι στη συνέa Δοιστς ος ETBA οpoύ
npommouμίνως εte κρόo mα ροκετο δτο
ono τm Δruooo Eruipnon nonεoδομας και Ετέ.
νοοnς 0ΕΠ0D ως 000ς reνκός Δευουντής Το
1944 οvέnε npoδpος της δoοικούοος Enmρonής
Η οuνέεια στη σ. 9
Αστυνομικοί προς Χρυσοχοϊδη:
<Δεν χωράνε εκπτσεις
στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων
anoτεnoύν, oημεινετοι στο νουορέτημα ENa oe.
τoγpoφi .η δύτοη ουτή ενcόμενης ούμpοις
καμμάτων nou δεν μος αρέσu αολος οκ Ανd . ΛΟ
βρδος 0ΝΑN, nopεί ένα κόμο με 5.5% να nope
το 40% των εδpν, oνορωτon ε υφnnoύς τoνους
Δu Λnoς αγναA, με στεtm της αθυμτος
Ο δημ Λάmος αΑ, με στεΛ της οδυστικής
των πολιτν
ανonoΝtεuoης να
ανonotευoης να σνούouν τπν ένστοσή τους ως
ε ΣυNοσnoμος τpν κομμάτων ε pooστό 60%
εξ Nοonaμος τoν nο4άτων με roooστό 60%
δν 0α όp το μηόνους αν το ουτόνομο κόμμα nou
Emστoλή στον unoupγό Προστοίος του Πotn . Mλ Χρυοοoδη με την
onoia &ntά την ενίnυση nς Αστυνομκής Δεύθυνonς Σάμου pε μόνμο npoou aκό δτά n Eνon Aστυνομν nohΝίων Ιομου
oκonoυneί noοστό 52%, κοθς ομά να τα τοία
κάτο 80) εv μφότερος της 60ουης toυ
κάματα 60%) εία μφότερος της δύνομης tου
1504 ονp npoεipος της Δoούoε fnmpent
του noνεηστημου Αγοίου κι εni ntντε κon
οσκοήorκε oαδόν anoxneά με την opyoνωon
nmdovτο onontστκό ono tν th .
hειφn npoοmκού ε ουτές δmo τmν
οuoοστ εouon της ΑΑ 1άμοu
συς tnktήμενες τοκικές μετοοεσεις
Αστυνομκού npoοunoo , με τm
κάλυη τν ογ6όντα ta u1 upιστο μενων κνων οpοΜκν θέοων Μα
οργονκή δύνομη trr oεp0 εtuν μο
μως tneματική κατό 27% , ήto.223οστυνομκοί unopxουο0 ύνομη οντί
-504- οστυνομκο tης npopneηαυενης Οκστος Μ. Iopouaς γεννήone στη Eaμο tο 193
99γaνκής nonu n9v σούμ κα οnό κοι μεγόλωσε στην Αήνο
ν eμφόνση tοou μετονοστευτικού keύmntnς στο navenστήμο του Αyolou ,βρoxo ζητήματος στον Νομό μος , o onso ντον tον nepioooτερe οp στη ΜnιΜνn noυ
εν ooε ooς w npoστι0εί σης υvnθι να ονομέε θετή noτρίδα του , onno ove
66η unoκουσες unνρεοοές ονάες ρε0ονταν α νpou niou στη τέμο , όηυ td κοι
και στο n unopovtο κOoντo tou no xρόνa το εx κoτοφέρe nepvuντος , ntov.
pooνοφερόμηνου ουτόνομου κομματος Οροματ .
ά στε ουνοonoμούς καιροστοnικούς ε ononειστιό
οσοθnε et8όw aroxneoτό με τη οονονρ
του Διετέο 0oυnευτής του Νουοο τΟυ
του ΔτέAs0ε 0ouneutής του Νομού όμου κατό
την τpετίο t995-06. Δεν tnopε νο γpόpe, μέχpι το
οon νο μη δοετε στη κpα upέρmo, onoνταε
ο υφun, Eουτερον 0. Mpovος και υnavouμο ότι
την ττίο t993-96 Δεν tnouε να νοότε. μένο το
ttnoς Exουν κnopoρήσε το εξς ppria του:
tooo ο ΣΥΡΖΑ ό00 ο το ΠΑΣΟΚ nonadτερα toνον
κpnon avonoγwv νoμων για να anοκομοουν εκnογoά
οφtλn Anοuuoμενος δε δoτερο στο κόμμα της
0θμοτις οντnontευoης, τόνoe: 4 aέρνηoη
έφepe ypομμή γραμμή Μt ΛΜη τον νόμο nou ίomυε
το 2000. Βoηmttς nτον ο κ nouoounoς, τον onoio
μέχρι npν ono nyες rpες pανoτε δαμοσίς και τον
unοστηρζoτε για να εnovεκnεγtί Aπός ο όνοpunος
εισηmonα τον νoμο και έρκεστε αμρα και Μtε oτι
αδοτεκ του είνa σντουντοημοικές, Ενα rpopo
νές ου, για αομη μα φορά , το pερνων κάμμα, όnως
και Μo noυ npomoηκoν, onoυν να chtyουν την
κατόσοση κοι την εnoμενη μέρα rυ ο κοκορομαυ ες Αφo μα ζun ono σμμετένουν στο ίδο nαδ
ΑMa είνοι και οι κάμερες εντός της alboυοος Nα μην
φανούμε ως unepoonσtές του οίου
12012) Ανοφορό στο αρonAoγος , roeorνnς
12017) Το μop, Enkενρο
12015) Η εnoτρopn foprtδης
12013) Το novtnotήμο ως σολείο , Οutereern .
raproς & κλστος 6ορδονος
rapyoς & άστος δορδοος
12000) rno το σύγpονο δημόσο novenoτημο .
Tunwontu
11997) Αντιστοοες, Τunuitω
0? τtκυτοίες συντντεύξς του, στον δίντη του
δομοκού Βήματοo Μόνο Στεφονάη nou nept dαμοκού Βnματος Μόνο τεpoνon nou ntpέουν neς ono0εων, γα nono anuoντκό 0έuoτο
του τοnou μα, δημοoεύ0ov σης 26 0τωβοίου
και 18 Δεκtμpοίου 2019.
Η νωση ανοpέpε Η oή μο, και στο ήη unopuoντο καθήκοντο tu nomo xpόνα το είn στοpέρε nepvuvας , ntov
αφουγrραξέμενη τικ omouες κα npoounxού , έxu κoτοστεί οδομοpή . tους nmpοότερους oηοuργκούς μήνες το κρόνο
με tnv σγonμένη tou oύωγο EAyn to xon
τto nniον nputρoκό 6Aυν.,
to noponovo tuv μέων mκ ono to
*Η oυνέa στη ολ 6 μαοκό κo φοτmυκό toυ χpono uπipξε doστήρο οι 14 Δεκtμοoίου 2019,
ουνono tων Tmpeoκν tης Δ. toμου,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα