Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΟικονομιΙκή
Σάββατο
Ιανουαρίου
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 6971
Τιμή: 1.00ε
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΟΑΕΔ:
Νέο Πιλoτικό Νέο ασφαλιστικό
Αυξήσειs σε συντάξεις ,
νέο καθεστs για τis εισφορές
Πρόγραμμα
μεΕμφαση
στιs Γυναίκεs
Με 4 κεφάλαια και
από την 1η Ιουλίου του
έτους.
Εντός του 2020 καταρ .
γείται η λεγόμενη
13η σύνταξη- και ξεκινά τη λειτουργία του
και ο υπό σύσταση
μηχανισμός στήριξης
των συνταξιούχων.
Ολες οι αλλαγές θα
χρηματοδοτηθούν από
τις πιστσεις του κοι νωνικού προϋπολογι
104 άρθρα το σχέδιο τρέχοντος.
νόμου του υπουργείου
Εργασίας που αναμέ νεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση,
Ένα νέο Πιλοτικό προκειμένου στη συνέ χεια να κατατεθεί στη
ριξης Επιχειρηματι. Βουλή, αλλάζει άρδην
το τοπίο στην κοινωνική ασφάλιση . Οι κύριες συντάξεις όσων
έχουν ασφαλιστεί για
fνς Gο Kματής Αοούλισης
Πρόγραμμα Υποστή Σχεδίων
άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετν
θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ
τη Δευτέρα 27 Ιa νουαρίου 2020.
πάνω από 30 χρόνια , σμού.
οι αυξήσεις
Ειδικά για τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης,
που αναμένεται να
οδηγήσουν σε αυξή.
σεις των κύριων συν
τάξεων , προβλέπεται
ότι οι αυξήσεις θα κα ταβληθούν από την 1η
Οκτωβρίου 2019. Για
τις παλαιές συντάξεις,
που θα επαν υπολογι .
στούν εκ νέου με βάση
τα αυξημένα ποσοστά
αναπλήρωσης από τα
30,01 έτη και Πάνω , το
σχέδιο ορίζει ότι οι αυ
συνέχεια στην 10
Σύμφωνα με στελέχη
του υπουργείου Εργα . κεφάλαιο του σχεδίου ,
σίας , ακόμη και σή .
αναγκαίες νομοτεχνι - λαγές που αφορούν τη
κές αλλαγές στο κεί μενο, που αναμένεται ΕΦΚΑ με τη διοικητική
στη συνέχεια να βγει
σε δημόσια διαβού . και ΕΤEAΕΠ, καθς και
λευση.
0ΕΦΚΑ
Βέβαια , οι βασικές ταίο
διατάξεις του σχεδίου rpοσαρμόζει το Προνόμου έχουν ήδη απo καλυφθεί από την ηγε
σία του υπouργείου
Εργασίας, Οι συνταξιο ,
δοτικές διατάξεις περι λαμβάνονται στο τρίτο
θα αυξηθούν από την
1η Οκτωβρίου του
Η λήξη της προθε - 2019. Από την ίδια ημερομηνία , επανέρχονται
στα επίπεδα που ή ταν
το καλοκαίρι του 2016
και οι επκουρικές συντάξεις . Οι αλλαγές στις
εισφορές των μη μι .
σθωτν , με την αno σύνδεσή τους από το
εισόδημα και την πoρεία του καττατου μι
σθού, θα ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου
2020, εν οι μεισεις
στις εισφορές των μι .
σθωτν θα ξεκινήσουν
καθς στα δύο πρτα
περιλαμβάνονται οι αλγίνονται
σμίας υποβολής αιτήσεων από πλευράς
συνέχεια στην 11
δημιουργία του θενοποίηση των ΕΦΚΑ
ΕΛΣΤΑΤ:
τον ψηφιακό μετασχη.
ματισμό του. Το τελευκεφάλαιο
Αυξήθηκε
το διαθέσιμο
εισόδημα των
νοικοκυριν
εδρικό Διάταγμα που
αφορούσε τον ενιαίο
οργανισμό του ΕΦΚΑ,
με βάση τις προωθούμενες αλλαγές .
Επίδομα
γέννησηs
Ενθαρρυντικά είναι
τα τελευταία μηνύ ματα για την κατανάλωση
νοικοκυριν .
Σύμφωνα με στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το διαθέσιμο ει
σόδημα του τομέα
των νοικοκυριν και
- Πότε και Πs
θα πληρνεται
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2