Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρπής - Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σαυρί ου 1. Ενή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)*
Αp φύλλου 6880-12.039
450 ε
Οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης
της γρίτης στα σχολεία
| Πολλές οι απουσίες μαθητν
στα σχολεία της περιοχής
μας εξαιτίας της γρίπης
Έκλεισαν σχολεία στην ΠροσοΤσάνη και στις Σέρρες
Η Ιερά Μητρόπολη
Δράμας διοργαννει
εκδήλωση για
τον εορτασμό
των Τριν Ιεραρχν
Χρυσό μετάλλιο
Φωτογραφικός
διαγωνισμός από
την ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ
<Τα νερά της Αγίας
Βαρβάρας Δράμας
η Κορακάκη
στο Μόναχο
σtλ 5η
σελ. 3η
Uελ. Sη
Bελ. Τη
Έγκριση χρηματοδότησης από το Υπ. Ανάπτυξης
Από το πρόγραμμα της Eurobank Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδείαν
63,2 εκατ. ευρ για το 20 Τμήμα
του οδικού άξονα Δρά μας-Καβάλας
Μέσο στο πρύνορμινο του 2020 η διμοπρότηση του 1ου τμήμαος Αγ | την 11εριφερεια ΑΜΘ και άλλες πόλεις
Βραβεύθη καν οι αριστούχοι από
Αθανάσιος- Κρηνίδες
> Μεταξύ αυτν και οι αριστούχοι μαθητές της Δράμας
> 17 χρόνια η Eurobank στο πλευρό των αριστούχων μαθητν
Του θανόση Πολυμένη
ΨΕΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκεται η όλη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής
4του νέου οδκού άξονα ΔράμαςΚαβάλας Όπως ενα γνωστό , το έργο
αυτό έχει χωριστεί σε τρία τμήμαπα. Το
πρτο είνα Δράμα-Αγιος Αθανάσος
Το δεύτερο είναι Αγιος Αθανάσιος-Κρη
νίδες και το τρίτο είναι Κρηνίδες-Καβάλα
Τον περασμένο Μάρτιο του 201 , ο πρφεpeιάρχης Αν. Μακεδονίας-Θράκης
κ Μέτιος , σε συνέντευξη Τίπου στη
Δράμα, εχε ανακονσει την πλήρη μελετητική ωρpμανση του έργου του ημήματος Αγίου Αθανασίου-Κρηνίδων και τη Ε61, ο οποίος θα εισέρχεται από την π δέσμευση ποσού 75 κ ευρ με τον ροχή των Ευζνων στις Σέρρες και θα
ΦΠΑ, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περ. καταλήγει στην Καβάλα.
φέρειας ΑΜΘ.
Το συνολκό μήκος του οδοού άξονα Δράμας μέχρι και τον Αγο Αθανάσο , μή Δράμας-Καβάλας είναι 28,5 χλιόμετρα καυς 11 χλιομέτρων , απαπούνται 55
και τα 25 πρτα χιόμετρα βρίσκονται καt ευρ γα τα οποία είνα άγνωστο
μέσα στο αισθητικό δάσος του κόμβου ακόμα από που θα βρεθούν Ετε από τις
Σταυρός-Αγος Σύλλας Για το κομμάτι εκπτσες του Αγ. Αθανάσος- Κρηνίαυτό, προς το παρόν δεν υπάρχει τίτοτα δες, είτε από το ΕΣΠΑ που ολοκληρνεακόμα , καθς η υπόθεση κολλάει στο τα αν πpολάβει είτε από το νέο ΕΣΠΑ το
Δασαρχείο Καβάλας, προκεμένου να εκ . οποίο θα ενεργοποιηθεί σε 23 χρon .
δσει την αντίστοχη περβολοντική Έγκριση χρηματοδότησης
άδεια προκειμένου να δενεργηθούν μελέτες
Το τμήμα από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι υφυπουργός Ανάπτυξης κ kάννης Τσα
τον Σταυρό , έχει μήκος 14,2 χιάμετρα κρης υπέγραψε την έγκριση χρηματοΚαι το τμήμα Αγιος Αθανάσιος μέχρι την δότησης του τρίτου τμήματος, Κρηνίδες
περμετρεή της Δράμας (υκλικός κόμ Σταυρός ουνολικού προϋπολογισμού
βος ) , έχε μήκος 11 χιόμετρα. Σ αυτό 63298.863 ευρ
το πρτο τμήμα από Δράμα μέχρι Αγιο
Αθανάσιο , οι μελέτες βρίσκοντα ακόμα Πρόγραμμα Δημοσίωw Επενδύσεων του
σε εξέλξη.
Σε επικαινωνία που είχαμε χθες με τον 2020
περιφερeάρχη ΑΜΘ κ. Μέτιο , μας εξήγησε ότ το πλέον ρμο μελετητικά νοντα 4.330.000 ευρ για την αγορά
μμήμα, αναι μόνο το δεύτερο τμήμα, από εδαφικν ετάσεων ( απαλλοτρισεις),
τον Αγιο Αθανάσο μέχρι Κρηνίδες , και εν για την κατασκειυή του διατίθεντα
σύντομα πλησιάζουμε στην έγκpιση της
δημοπράτησής του . Όπως ο δος θεωρε, εντός του πρτου εξαμήνου του πτυξης κα Ετενδύσεων το έργο περι 2020, η -Ενατία Οδός ΑΕ, που έχει την Υράφετα ως -Κάθετος Αξονας Ε61
ευθύνη για την κατασκευή του , θα εκδ - Εγνατίας Οδού-Καβάλα-Δράμα-Σέρσει την σχετική δημοπράτηση.
Τμήμα του Ε51
θα πρέπει να σημεκωθεί εδ ότ , όπως τμήμα, αφορά σε νέα πλήρη κατασκευή
έχουμε ήδη αναφέρει και παλαιότερα , ο ενός σύ συγκεκρμένος οδοκός άξρνας eίνα χρονου οδ μέρος του Δευρωπαbο Οδκού Αξονα κού άξονα
ΤΤΗΝ ΠΕΜΤΗ 23 Ιανουαρίου, σε μια φστή και συγικνητινή Κανοτ ομίας καιτης Νεακκής Ετηρφημαπκότητας.
τελετή στη Θοσολονίη, ητράwζ Eurobrk , στο πλαί
αοτου προγράμματός της Η Μεγάλη Στγμή για την Πα
δείο , βράβευσε τους αρι στο ύχους ατόφο πους των Λυκείων
των Νομν θεσο λονκης, Χολκιδικής
Σερρν ,
Καβάλας , Ξάνθης
Έβρου και ΡPοδόπης
Το πρόγραμμα Η
Μεγάλη Σηγμή για
την Παδείο αnoτε λεί το μακροβότερο
πρόγραμμα Εταp κής Κονωνικής Ευ θύνης του ομίλου
Eurobank.
Στην δια εκδήλωση βραβεύθηκαν
και , 11 αριστούχοι
ατό τους νομούς
Δδακανήσου , σβου, Σάμου και Xίου nου φοτούν σε πoεmιστήμια της Μακε - λικά 17.725 αριστούχους μαθητές ατό όλη την Βλάδα, εν
δοίας και eρά
Η τελετή βράβευσης των 158 ορτούχων μαθητν που ξχρισυν φέτος με τις υψηλές επιδόσεις τους στις Πανελλήνες
εξετόσεις πραγματοποήθηκε την περασμένη Πέμπη
Στην ομλία του ο Αναπληρωτής Δευθύνων Σύμβονος της κάθε χρόνο τοναριστούχο απόpo πο πουσυγέντρωσε τον μεΕurobank κ Σταύρος ωάννου τόνιαε μεταξύ λων ότε Η επιμονή της Εurobank να στηρζ το πρόγραμα εnβράβευσης τρτοβάθμια εταδευση σε κάθε ένα από τα 1.700 Γενκά κα
των παδνπου μοχθούν μανα διακp ούν στο πεδίο της γν - Εταγγελματκά Λόκεα της χρας . Η επβράβευση του κάθε
σης και να αριστεύσουν , αντανακλά τη βαθιά πετοίθησή μας αριστούχοu συνοδεύετα ατό το χρημαικό πο σό των 800 ευp .
πως η Παδεία, σε όλους τους καιρούς, είναι το βασκό πεδο
εξιξης της και νωννής δομής, των επιστημν, του πολτισμού . 18000 6ως 19.491 μόρια . Εξαυτν, 58 εσήκθησαν σε απρυές
Η διαμόρφωση των συθηκν εκενων που θα εππρέμουν κι σχολές επιστημν υγείας 40 σε αθρωστικές κομκές και
στους Πολτες να έχουν πρόσβοση, χωρίς διακρίσεις, σ δομές
πou εξασφολζουν υψηλό μορφωτικό κα εταδευτκό επίπεδο στημν , 11 σε σχολές επιστημν οκονομίας και πληροφορκής
είνα η σημαντικότερη επένδυση που οφε λε να κάνε μια χρ
προκεμένου να διασφαλίσει ένα βσμο μέλλον σε ένα ολοένα
και πιο ανταγωνιστικό κα ατατητικό δεθές περβάνον .
Για την Ευrob ank η Παδία εναι η σημντικότερη επίνδυση μεγαλύτερο αριθμό μορίοw πpooβασης στην Τρτοβάθμα Εκ πoυ μπορεί και οφελι να κάνε μα χρα προκειμένου να δια σφολίσε το μέλλον της , καθς λετουργεί ως προστιο έμενη reνό Λύκειο
Από το 2003 που ξίνησε το rpόγραμμα Η Μεγάλη Σπγμή
κατιν Παδείαs με την υπο στήρξη του Υπουργείου Παιδείας .
Έρευνας και Θρησιευμάτων , η Εurobenk έχει βραβεύσ συνο
Δράμας
Για το Τήμα από την περμετρεκή της
μα με τους 861 nou βραβεύονται φέτος ο αρθμός ανέρχετα
σε 18.588.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος το αποίο αφορά όλους το υς
μαθητές και μαθήτρες της Γ Λυκείου, η Εurobenkeπιβραβεύε
Η νέα eEξλιξη στην παρεία του έργου ,
είναι ότι την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου , ο
Υαλύτερο αpιθμό μορίων πρόσβασης (πάνω ατό 18.000) στην
ο 158 αριστούρι που βραβεύ 0ηκαν συγκέντρωσαν από
Τα ποσά αυτά προέρχονται από το
κοινωνμές σχολές 32 σε πολυτεχνικός και σχολές θετικν επκαι 17 α τραιωτικές σχολές .
Παράλληλα, τψητικές πλακέτες ατοεμίβηκαν σε ενέα Λ κεια από τα οποία ατοφοτησε ο αριστούχος μαθητής με τον
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσοων
Στο συνολικό αυτό ποσό , περιλαμβά
nαίδουση του κόθε Νομού . Από τη Δράμα βραβούθηpε το 2ο
οξία με παλλαλές σπιδράσεις στν " ο. Η στήρίξη της κν δεδομένων , γίνετα γνωστό όι τα οκόμτ
κονωνία , τον noλτισμό , Δυστυχς, λόγω της σχύουσος νομοθεσίας περί προσυπτων βροβευν
των μαθητν από τη Δράμα , αλλά και των άλλων Νομν , δον
63.298.883 euρ .
Στην απόφαση του Υπουργείου Ανάην οκονομία, την ανάττυξη καα την
νδας γονάς στο ούγχρονο ανταγωνστικό nεpβάλλον ατστελεί
πρoτεραότητα για την Βrobenkη αιοία έχε εnλέξpι να εστιά σει την κοNονκή της δρόση σε τομείς που συνδέοντα με τη
νέα γενά και τις προστάθεές
της για μάθηση και διάκριση
και, συγεκρμένα , στους τομείς της Παδείας της Kowwwκής
μπορούν α δοθούν στη δημο σότητα.
pες, Τμήμα ΑΚ Κρηίδων- Σταυρού.
Να σημειωθεί ότι το συγκεκρμένο
Αλληλεγγύης της
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ο KΗΠΟΣ
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
του Bruce Gooch
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΕ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
. ΠΑΙΖΟΥΝ
ΤΕΛΙΟΣ ΜΑΙΝΑΙ
ΚΑΤΙΑ ΙΠΕΡΕΛΑΚΗ
ΜΕΤΑΟΡAΣΝ ΚΑΤΑ ΕΛΑΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης .
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΩΡΑ 21.00
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχο-Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Eστpo 15ε γτn 6οδο 1ουμo
Πρerκn 4 btp
πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
Κνεo Δrμοσοό Oo,
Δοοnuο Apuw , Mooυs oios Tρενόσ
rpopopίn -Κpornom .10 4500, 69341 15555
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
ΤΤUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
Wwwdκpos

Τελευταία νέα από την εφημερίδα