Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Τα Σαββατοκύριακα
στη Βαμβακού κρύβουν
μοναδικές εμπειρίες > σελ10
Ντέρμηι κορυφής
στο Ναύπλιο για
τον Αστέρα Βλαχιτη > ελ 15
Στη Σπάρτη
το Σαββατοκύριακο
ο Γάνης Βαρουφάκης >συλ 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ68Βατο 25 Ιανουαρίου 2020 | Ετος 24 Αριθμός 5814 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax [email protected] www.lakonikos.gr
Το αντιλ του ΑΣΕΕ κΛακωνία
με γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ
Προθεσμία
για διορθσεις
στο εμβαδόν ακινήτων
στην Ελαφόνησο
Λακωνικά πρτοκάλια
στην αγορά της Ευρπης
Προθεσμία ως 31 Μαρτίου
2020 στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να διορθσουν τα τε .
τραγωνικά
κατοικιν και των επαγγελματικν χρων nou δηλνουν ,
δίνει ο Δήμος Ελαφονήσου,
προκειμένου οι nολίτες να
απαλλαγούν αnό την επιβολή
Προστίμων και αναδρομικν
επιβαρύνσεων , Βάσει του άρ θρου 51 του Ν . 4647/2019
[ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος
A)-Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υnουργείων
Υγείας Εσωτερικν , Εργασίας
και Κοινωνικν ΥΠοθέσεων
και άλλες διστάξεις,
Με την νομοθεσία noυ ίσχυε
μέχρι και την Ψήφιση του ως
άνωνόμου , σε ηερίπτωση δια σταύρωσης των τετραγωνικν
μέτρων ηou δηλνονταν στο
λογορισσμό ηλεκτρικού ρεύ μέτρα
Πάνω από 2.000 τόνοι έχουν διατεθεί τη φετινή περίοδο
Σε μεγάλη συμφωνία με γνωστή γερμανική αλυσίδα σούπερ
μάρκετ (noυ δραστηριοποιείται
και στην Ελλάδα ) για την εξογωγή χιλιάδων νωην Πορτο καλιν από τη Λακωνία σε
ρειν ξεκίνησε από τα μέσα της
Περασμένης nαραγωγικής ne ριόδου 2018-2019 , oπότε και
μέχρι το τέλη του περοσμένου
Βρίου 2019 μέχρι σήμερα έχουν
αναχωρήσει αnότις εγκαταστά σεις μας για τις ευρωπαϊκές
χρες περίπου 100-110 φορ1ουλίου , διατέθηκαν από το τηγό, το καθένα από το οποίο φορικά με τον όγκο της φετινής
Λακωνία- Περίπου 220 τόνοι μεταφέρει 22 τόνους Πορτοκα - nooότητας nou έχει εξοχθεί ,
nopτοκαλιν . Η συνεργασία λιν , ανοφέρει στον Λακω - μέχρι στιγμής εκτιμάται σε
σουμε τις εξαγωγές μας σε αγορές noυ Προηγουμένως δεν εί χαμε nαρoυσία .
Κάνοντας υπολογισμούς οναματος με τα δηλωμένα στο Ε9
διαπιστωνόταν ανακολουθία,
οι δημότες αντιμετηιζαν αναδρομικές χρεσεις δημοτικν
τελν για τα ηραματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων
τους , καθς επίσης και πρόστιμα με ηροσαυξήσεις, εξηγεί ο Δ. Ελοφονήσου και
συμπληρνει, Καλούνται λοι Πόνοι Παλίτες να αξιοnοήσουν
τη νέα νομοθετική ρύθμιση , η
onoia έχει καταληκτική ημερομηνία την 31n Μορτίου 2020 με
τmν onoίa ουσιαστικά τακτοηο ούνται τυχόν εκκρεμότητες
των τετραγωνικν μέτρων της
ιδιοκτησίας σας με τον δήμο .
χωρίς καμία επιβάρυνσηnν.
Τα δικαιολογηικά Πou πρέπει
να προσκομίσουν οι nολίτες σε
φωτοαντίγραφα είναι a) σχε τική αίτηση nou μπορούν να
Προμηθευτούν aπό την υπηρε
σί του δήμου , Β) λογαριασμό
ρεύματος ίκοι τς δυο όψεις, Y)
Ε9, δ) Δελτίο Αστυνομικής
Τουτότητας (και τις δυο όψεις).
ε τυχόν τακτοηοιήσεις αυθαρέτων
χρων.
χρες της Ευρωηαϊκής Ένω σης έχει Προχωρήσει , ήδη από
την Περσνή σεζόν, ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Eπεξεργασίας
Εσπεριδοειδν Αμυκλν "Λo κωνίαν.
Πάνω αnό 2.000 τόνους εσπεριδοειδν . με τον συνολικό τζρο
να κυμαίνεται μεταξύ 850.000
και 900.000 ευρ, σύμφωνα με
τον κ . Δημάκο.
μεταξύ της-γερμανικν συμ- νικό Τύπo- ο Πρόεδρος του
φερόντων- υπεραγοράς τροφίΔιοικητικού Συμβουλίου του
-Λακωνία- κ . Δημήτρης Δημά κος και Προσθέτει ότι η συμφωνία μάς έδωσε την ευκαιρία
να επεκτείνουμε και να αυξήτου λακωνικού
μων και
συνεταιρισμού διευρύνθηκε
κατά την τρέχουσα περίοδο
2019-2020. Anό τις 25 Νοεμ Το ντιλ μεταξύ των δύο εται συνέχεια αελ 9
Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
για τη νεανική επιχειρηματικότητα
Με έμφαση στη γυναικεία Πρωτοβουλία
Ένα νέο ηιλοτικό Πρόγραμμα
υnοστήριξης επιχειρηματικν
σχεδίων , για ανέργους ηλικίας
18 ως 29 ετν , θέτει σε εφαρ μογή ο Οργανισμός Αnασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟAEΔ). Η διαδικασία υnoβολής
αιτήσεων anό πλευράς ανέργων ξεκινά τη Δευτέρα 27 Ια νουαρίου και εκπνέει στις 28
Φεβρουορίου 2020
υποψήφιοι θα κληθούν να υποΒάλουν αίτηση για τη συμμεδράσεις
συμβουλευτικής καθοδήγησης
[coaching) με απuτερο στόχο
να ενισχυθούν οι δυνατότητές
τους για Πρόσβαση στην αγορά
εργασίας μέσω του σχεδιασμού
και της υλοποίησης νέων επ χειρήσεων.
Στόχος του νέου Προγράμμα τος είναι η υποστήριξη νέων
ανέργων noυ επιθυμούν να
αναπτύξουν
δραστηριότητα , στε να μετα τρέψουν τις επιχειρηματικές
τους ιδέες σε nοοτικά και Βι συμα επικειρηματικά σχέδια. Ο
h ημιυnαίθριων
ουνέχεια σελ &
επιχειρηματική
Ηγενική Παιδεία
αγνοείται
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΖΑΚΑΚΗ - ΒΛΑΧΑΚΟΥ 1ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Αγησιλάου 116, Σπάρτη // τηλ & fax 27310 26690// κιν. 6987 737 850
του Απόστολου Ποnατσίρου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα