Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

14oC, 20:00

€0.80

12oC - Υγρασία 78%-93% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:54 - Δύση ηλίου: 17:51

Óêéáãñáöþíôáò ôïí ëüãï

Η ζωή χαρακτηρίζεται από μια αδιάκοπη μάχη των αντιλήψεων: φοβόμαστε, πονάμε, πεινάμε, επιθυμούμε. Ελλείμματα που μας παρακινούν προς την επιβίωση,
την ομοιόσταση, την αναπαραγωγή. Στα κατώτερα είδη, αρκεί η αρχή της ηδονής και πόνου, αλλά στα θηλαστικά, καινοφανής τέτοια
αντίληψη είναι η επέκταση στο μη εγώ, η ενσυναίσθηση: μητρότητα και παιδικότητα (η δεύτερη όχι με την απαξιωτική έννοια, αλλά
ως αντίστοιχη της πρώτης, εμπεριέχοντας κυρίως τη μάθηση). Τέλος, η δοκιμή, το παιχνίδι, που υποκινείται από την περιέργεια. "Τι
θα γίνει αν…;" Στον άνθρωπο, μια ακόμη ανώτερη επέκταση είναι η περιέργεια περί της περιέργειας, η ερώτηση περί της ερώτησης,
η νόηση της νόησης. Ο λόγος. 3>>

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5047

ΝΕΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΠΟΥΘΕΝΑ Η ΚΕΡΚΥΡΑ

ÅñãïóôÜóéá óêïõðéäéþí «ðëçí Ëáêåäáéìïíßùí»!
ÐáñÜ ôéò ðñüóöáôá êáèçóõ÷áóôéêÝò
ôïõ äçëþóåéò ìÝóù ôïõ enimerosi.com
óôïõò Êåñêõñáßïõò, ç ÊÝñêõñá ðïõ
èá äçìïðñáôïýôáí êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá åîáêïëïõèåß íá ëáíèÜíåé ôùí åíåñãåéþí êáé äçëþóåùí ôïõ êáè'ýëçí áñìïäßïõ Ã.Ã., Ì. ÃñáöÜêïõ!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανησυχία προκαλούν αυτές οι παραλείψεις. Χθες μια ακόμα
εκδήλωση με πρωταγωνιστή τον γ.γ.
Διαχείρισης Αποβλήτων Μ. Γραφάκο
και αντικείμενο την κατασκευή εργοστασίων επεξεργασίας σκουπιδιών.
Και παρά την διορθωτική του ερμηνευτική δήλωση για την απουσία της
Κέρκυρας σε ανάλογη εκδήλωση/συνέντευξη πριν από μερικές εβδομάδες,
το υπουργείο στις ανακοινώσεις του εξακολουθεί να αναφέρεται σε πλάνο
17 νέων Μονάδων, που θα δημοπρατηθούν μέσα στο 2020, χωρίς να είναι
μέσα σ’ αυτό η Κέρκυρα.
Για του λόγου το αληθές και σύμφωνα
με την ανακοίνωση του υπουργείου:
Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που
έχει θέσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης για τη δημοπράτηση 17 Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός του 2020, ο Γ.Γ. Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος
πραγματοποιεί περιοδεία στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Στόχος
της περιοδείας είναι η επιτάχυνση
των διαδικασιών για την έγκαιρη δημοπράτηση και απορρόφηση χρηματοδότησης άνω των 400 εκατ. ευρώ
των εν λόγω μονάδων σε όλη την Επικράτεια.
Ο κ. Γραφάκος συνάντησε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
και Β΄ βαθμού, καθώς και τους επικεφαλής Φορέων Διαχείρισης Στερών
Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), που είναι υπεύθυνοι για τη δημοπράτηση 6 Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στα
Τρίκαλα, τη Λάρισα, τον Βόλο, τη
Χαλκίδα, τη Λαμία και τη Φωκίδα.

ÌíÞìç Íßêïõ ÐñÝóóá Ðáíåðéóôçìéáêü

Ìïõóåßï: Óåëßäåò
éóôïñßáò ôçò ôïðéêÞò
êïéíùíßáò >>
4

ÃñÜöåé ï ÅõãÝíéïò Áñáíßôóçò 8&9»

Åêôüò Ýäñáò äïêéìÜæïíôáé
ÁÅË êáé Èéíáëéáêüò
13»

ÁöéÝñùìá É.Í.
Ôñåéò äåêáåôßåò
÷ùñßò
ôïí ÃéÜííç A.
ÐáðáúùÜííïõ
7>>>

ÐïõëÞèçêáí
ïñéóôéêÜ
ôá «ÄÇÌÇÔÑÁ
Markets»
óôïí ÓÕÍ.ÊÁ.
ÊñÞôçò
5>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα