Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική cqμμερίδα Διακηρύξευν- Δημοηρασιν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 6970
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Φορολογικές
δηλσειs:
Ποιοι θα είναι
οι μεγάλοι
Η εφορία
χτυπά την φοροδιαφυγή
για το 2020
-Τα τρία ηλεκτρονικά όπλα που επιστρατεύει η ΑΔΕ
Όλα τα όπλα επιστρα τεύει το υπουργείο Οικονομικν
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων για να χτυπή.
σει τη φοροδιαφυγή
που προκαλεί αιμορρα.γία
έυρ κάθε χρόνο στα
κρατικά ταμεία .
Εντός του Φεβρουά -γος Πιτσιλής
ριου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή
νομοσχέδιο
με διατάξεις για την
πάταξη της φοροδια φυγής και το λαθρεμ - 40.000 έλεγχοι στην
πόριο
τσιγάρων και αλκο0
λούχων
απόφασης για την
ενεργοποίηση
νέας πάγιας ρύθμισης
οφειλν στην εφορία
σε 24-48 δόσεις εν ι
ηλεκτρονική
φόρμα θα τεθεί σε λειτουργία
Φεβρουαρίου .
Παράλληλα ο Γιρκαι
πλατΤη δυνατότητα να
ξεφουσκσουν το ρα.
βασάκι της φορολογι.
κής , δήλωσης του
2020 θα έχουν νέοι
επαγγελματίες, εργα
ζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι,
έμποροι 62 ετν και
άνω των 65 ετν
συνέχεια στην 11
εκατομμυρίων
δσει ήδη έντολές
στους έλεγκτές να
ανεβάσουν ταχύτητες
στε να διενεργ
περισσότερο
σκούπα
λόγια τα οποίa θα
εφαρμοστούν
του 2020. Με την ηλεκτρονική τήρηση των
βιβλίων η Εφορία αποκτά ένα ηλεκτρονικό
μάτι που θα παρακολουθεί σε πραγματικό
χρόνο στα τιμολόγια
δότες όσο και οι λή.
εντός πτες των παραστατι.
συνταξιούχοι
καυσίμων,
αγορά.
Τον Απρίλιο αναμένε ται να κάνουν πρε μιέρα τα ηλεκτρονικά
βιβλία.
Η ΑΑΔΕ επενδύει
πολλά στην καθιέρωση των ηλεκτρονι
κν βιβλίων που θα
τηρούνοι επιχειρήσεις
και οι ελεύθεροι επα
γελματίες αλλά και
στα ηλεκτρονικά τιμοΤα e-βιβλία
πλήρη εφαρμογή τους
θα οδηγήσουν στην
αυτοματοποίηση της
συμπλήρωσης των φορολογικν δηλσεων
και θα απαλλάξουν τις
ποτν το
ΥΠοχρεωτικά |οποίο σύμφωνα με
ηλεκτρονικά
η ΑΠ πό
1n Ιουλίου
πληροφορίες θα προ βλέπει αυστηρότερες
ποινές για όσους εμπο δίσουν τους ελέγχους
που διενεργεί ο ελεγκτικός μηχανισμός της
ΑΑΔΕ.
Τις επόμενες ημέρες
αναμένεται η έκδοση
επιχειρήσεων
ανοίγοντας το δρόμο επιχειρή σεις και τους
επαγγελματίες από την
σε αυτόματες διασταυ .
ρσεις των στοιχείων υποβολή των συγκενnoυ εμφανίζουν στα eβιβλία τους τόσο οι εκ.
τρωτικν καταστά
συνέχεια στην 10
ΙΕΛΚΑ:
Οι Παράγοντεs
Που Προσδιορίζουν
την τελική τιμή
των τροφίμων
Έως την 1η Ιουλίου
2020 υπόχρεοι η λεκτρονικής υποβολής
ΑΠΔ είναι όλοι οι υπόφωνα με σχετική
διάταξη του σχεδίου
νόμου Ασφαλιστική
Μεταρρύθμιση
Ψηφιακός ΜετασχηΕθνικού
ματισμός
Φορέα
Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)-.
Με βάση τα στοιχεία
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9